Vedtægter for Vejlby – Strib lokalhistoriske forening.

§ 1. Foreningens navn er Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening.

Foreningen er en fusion mellem Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening.

Hjemsted er Strib – Røjleskov – Vejlby sogn, 5500 Middelfart.

§ 2.Foreningens formål er at indsamle, bevare, registrere, samt fremme og formidle kendskabet til områdets lokalhistorie.

§ 3. Bestyrelsen har ansvaret for og vælger ledere til:

  1. Driften af Vejlby-Strib Lokalhistorisk arkiv.
  2. Formidling af områdets lokalhistorie, bl.a. ved udgivelse af Bavnen, hjemmesider og foredrag.

Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med arkivleder og redaktør arbejdsbeskrivelse for arkivleder og redaktør.

Arkivleder og redaktør deltager i bestyrelsesmøderne

§ 4. Som medlem, kan optages, enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, som er interesseret i lokalhistorie og kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 5. Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.

Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med, formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller når 3 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske dette.

Når intet andet er bestemt, træffes alle bestyrelsesbeslutninger ved simpel stemmeflerhed, og står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Der vælges 2 revisorer til gennemgang af regnskabet inden den ordinære generalforsamling, og vælges for 1 år ad gangen.

Regnskabet følger kalenderåret.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer af foreningen, som ikke er i kontingent restance, har stemmeret ved håndsoprækning, og afholdes med følgende faste dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning til godkendelse.
  3. Aflæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal, og indkaldes med 14 dages varsel i Bavnen og på hjemmesiden.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle forslag fra medlemmer eller bestyrelse offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ønske fra bestyrelsen eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer måtte fremsætte skriftlig begæring herom, og skal indkaldes med 14 dages varsel, senest en måned efter modtagelsen.

§ 7. Vedtægtsændringer kan ske på den ordinære generalforsamling, og kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Forslag til ændringer skal fremgå af dagsordenen.

§ 8. Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af deltagerne på en generalforsamling indkaldt alene med dette formål, stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens ophør tager generalforsamlingen stilling til, hvorledes eventuelle midler skal anvendes, dog med hensyntagen til udvalg med egne vedtægter, som skal tilgodeses.

Vedtægter enstemmigt vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. marts 2022

Ovenstående vedtægter er en ændring af de vedtægter, som blev vedtaget på fusions- generalforsamlingen den 9. september 2020.

Johannes Gregersen

Formand for Vejlby – Strib Lokalhistoriske Forening