Regler for Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv

§ 1. Navn: Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv

Et lokalhistorisk arkiv for Vejlby, Strib og Røjleskov Sogne, tidligere Vejlby-Strib kommune.

§ 2. Hjemsted:

Vestergade 16

Strib, 5500 Middelfart.

§ 3. Formål:

Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkivs formål er at indsamle og registrere samt under betryggende forhold at opbevare materiale af lokalhistorisk værdi.

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

Samlingen stilles til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

Lokalarkivet skal udbrede kendskabet til arkivets samlinger.

§ 4

Lokalarkivet er et privat arkiv, der samarbejder med stadsarkivaren, Middelfart Museum, de andre lokalarkiver i området og Middelfart kommune

Arkivet er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) samt af Udgiverselskabet for Vends Herred.

§ 5

Det overordnede ansvar for arkivet påhviler bestyrelsen i Vejlby-Strib Lokalhistoriske forening.

Bestyrelsen ansætter / afskediger en arkivleder, som er ansvarlig for at driften af arkivet i overensstemmelse med arkivets formål og gældende regler.

Arkivlederen skal have gennemført SLA’s kurser for arkivledere eller være villig til at gennemføre dem.

Arkivlederen udarbejder årligt en beretning for det forgangne år samt en arbejdsplan for det kommende år til bestyrelsens godkendelse. Arkivlederen aflægger også regnskab for arkivets drift, ligesom han fremlægger et budget.

Arbejdet i arkivet udføres af frivillige medarbejdere, der er underkastet tavshedspligt, og skal godkendes af såvel bestyrelse som arkivleder.

§ 6. Økonomi:

Alt arbejde, som udføres af arkivets medarbejdere, er vederlagsfrit. Arkivets driftsudgifter tilvejebringes gennem tilskud fra det offentlige, Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og andre foreninger, institutioner, virksomheder og private samt indtægter ved salg af ydelser

Arkivets regnskabsår følger kalenderåret.

Arkivets årsregnskab revideres af den valgte revisor i Vejlby-Strib Lokalhistoriske forening.

Arkivets årsregnskab fremlægges på generalforsamlingen i Vejlby-Strib Lokalhistoriske forening og fremsendes til Middelfart Museum.

§ 7. Ophør:

Ved Lokalarkivets eventuelle ophør tilfalder alle arkivets materialer Middelfart Kommunes Museumsvæsen. og eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forenings beslutning