Referat fra seneste generalforsamling

Vejlby- Strib Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling

Tirsdag 22. marts 2022 kl. 19:00, Strib Bibliotek, Vestergade 16, Strib.

Referat

Til stede var 15 medlemmer af foreningen, inkl. en fuldtallig bestyrelse.

Formanden Johannes Gregersen åbnede mødet og bød forsamlingen velkommen, og gik straks videre til pkt. 1 i dagsordenen: Valg af dirigent

1. Valg af dirigent

Formanden bragte Hans Dinesen i forslag, og han blev valgt uden indsigelser.

Hans Dinesen indledte med at erklære at erklære forsamlingen indkaldt med lovligt varsel og henviste her til meddelelsen i Bavnen februar 2022.

Dinesen gav herefter ordet til formanden og åbnede dermed for formandsberetningen.

2. Formandsberetning

Beretningen kan i sin fulde ordlyd ses på foreningens hjemmeside, og skal ikke uddybes yderligere her.

Under formandens gennemgang blev afdøde Villy Grambo, en af de drivende kræfter i arkivforeningen gennem mange år, mindet med 1 minuts stilhed.

Forsamlingen modtog formandsberetningen med applaus, og der var ingen spørgsmål til indholdet.

Dirigenten gav hermed ordet videre til kassereren vedr. foreningens regnskab for 1920 og 1921.

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 og 2021

1. Foreningens årsregnskaber for 2020 og 2021 blev fremlagt af foreningens kasserer, Vagn Møller. Regnskaberne lægges ud på foreningens hjemmeside, og vil ikke blive gennemgået her.

Regnskabet for 2020 blev fremlagt, fordi generalforsamlingen i 2021 måtte aflyses p.gr.a. Corona-restriktionerne. Regnskabet var gennemgået og godkendt af foreningens revisorer. Det reviderede regnskab blev godkendt af forsamlingen.

Regnskabet for 2021 var blevet returneret fra revisor uden godkendelse p.gr.a uklarhed om bilag. Der blev derfor afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde umiddelbart forud for generalforsamlingen. Her blev der skabt orden i bilagsforvirringen, krisen blev afblæst og bestyrelsen godkendte regnskabet. Referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde er udfærdiget af Svend Ankjær. Forelagt bestyrelsens godkendelse, blev regnskabet herefter ligeledes godkendt af forsamlingen.

2. Arkivet årsregnskaber for 2020 og 2021 blev fremlagt af arkivleder Svend Ankjær. Det blev pointeret, at arkivets regnskab ikke er et foreningsansvar, men et anliggende mellem Middelfart Kommune og Arkivet, med Middelfart Bymuseum som mellemled. De enkelte punkter i regnskabet blev gennemgået og regnskabsoversigten kan ses på foreningens hjemmeside.

4. Arbejdet i arkivet

Svend Ankjær viste i sin  årsberetning hvordan arkivarbejde kan være spændende og meningsfuldt – også i en tid med hjemløshed og Corona-restriktioner – alt sammen præsenteret i et underholdende billedshow.  Aftenens meget velkomne underholdningsindslag. Årsberetningen lægges ud på foreningens hjemmeside.

Af indholdet: Om udflytning/indflytning/nyindretning, om hvordan uerstattelige historiske aviser havnede i en af kommunens skraldebiler, om afsløringen af Steffan Herriks skulpturer ved Biblioteket, om Strib’ske bygningsværker, om arkivets rolle som formidler på vejen fra Anna O’Duinn’s dødsbo til en kommende irsk kandidatafhandling, og som inspirator for en amerikansk forfatterindes romanserie med udgangspunkt i Klejsgaard Husholdningsskole – og meget andet.

5. Forslag fra bestyrelsen

1. De foreslåede vedtægtsændringer, som er gengivet i Bavnen 2022-1, februar blev godkendt af forsamlingen.

2. Ændring af kontingent med virkning fra 2023.

Det foreslås, at den nuværende skelnen mellem husstandskontingent og kontingent for enkeltmedlemmer ophører og at der i stedet opkræves et kontingent på 100 kr. pr. medlem, uanset antallet af medlemmer i en husstand. Det pointeres, at dette ikke nødvendigvis indebærer en kontingentforøgelse for en husstand, men kun én person i husstanden kan være medlem af foreningen med stemmeret. Omvendt er der naturligvis intet til hinder for, at flere personer i en husstand kan være medlem af foreningen, hvis det ønskes. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag til behandling.

6. Valg og genvalg

Svend Ankjær og Vagn Møller blev genvalgt til bestyrelsen

Uwe Clausen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

Anton Petersen blev valgt til revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde yderligere en suppleant og yderligere en revisor.

7. Konstituering af bestyrelsen

Det aftales at afholde et konstituerende bestyrelsesmøde onsdag 20. april kl. 15:30 i Lokalarkivet i Strib Bibliotek.

7. Eventuelt

Der fremkom ingen forslag til drøftelse under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for en kompetent mødeledelse og opløste forsamlingen.