I 1918 blev det område af Stribodden, der i dag bærer navnet "Sohhievej" m.m., - dengang Jernbanevej -  købt af Murermester Niels Alfred Kampmann Kristiansen iflg  efterfølgende uddrag af købekontrakt / skøde, i den forbindelse valgte Kristiansen, for egen regning, at etablere et vandværk  til forsyning af de, af ham udstykkede grunde - idet bestyrelsen for "I/S Strib østre Vandværk", nægtede, at føre en hovedledning fra vandværket på Rørkærsvej til bebyggelsen, det blev fundet for dyrt.

   Mellem underskrevne  Grosserer Søren Pors, Odense, som sælger og medunderskrevne Murermester A.Christiansen, som køber er d.d. oprettet og indgået følgende:
                                                         Købekontrakt 
Jeg Søren Pors, sælger og overdrager til nævnte A.Kristiansen en Parcel af den mig tilhørende ejendom matr. no. 1e af Strib Færgegaard m.m. i Vejlby sogn, skyldsat for hartk. 2 skp. 3 fdk. 2
¾ alb., hvilken parcel der udgør den sydlige del af matr. no 1e, er anvist køberen og ansat i marken, indeholdende ca. 1½ td. land. Parcellen modtages af køberen med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed den hidtil, sammen med den øvrige ejendom, har tilhørt mig i hvilken henseende det bemærkes, at der påhviler hovedejendommen forskellige servitutter, som køberen må respektere, forsåvidt de vedrører den solgte Parcel  - med Parcellen følger alt, hvad der for tiden findes på den, af træer, beplantning, hegn m.v.
     Køberen overtager Parcellen, der fra dato henligger for hans regning og risiko i enhver henseende. Køberen betaler den 11 juni termin og fremdeles, alle af Parcellen gående skatter og afgifter og renter 4% p. a. af købesummen. Sælgeren er pligtig til at sørge for, at der er drikkevand indtil Parcellen, eller de forskellige Parceller, der sælges af denne, mod at køberen erlægger sædvanlig betaling for vandet.
     Køberen skal sætte og vedligeholde helhegn, om den solgte Parcels grænser og om grænserne for de Parceller, der udstykkes herfra. Bygning på Parcellen, eller Parceller herfra, må kun opføres i en etage foruden kælder og frontspids. I ejendommen i hvilke der kun må være højst 2 lejligheder, må der ikke drives noget anlæg, der ved støj eller ilde lugt kan genere naboerne, ligesom der heller ej må opføres dampskorsten. Bygningerne skulde være fritliggende huse, således at ikke mere end højst 2 må være sammenbyggede.
      Omkostningerne   ...
     Købesummen er betinget   9000 kr. Den berigtiges således a) køberen betaler kontant til 11 juni termin kr. 1000. Hvis køberen rydder skoven på den solgte Parcel udover eller mere end på det areal han bebygger, er han pligtig strax at betale de nævnte 1000 kr. b) restkøbesummen kr. 8000, afgøres derved at køberen, såsnart han har bebygget en parcel, og enten taget lån i, eller solgt den, afbetaler 60 øre pr. kv. alen af den således solgte eller bebyggede grund, dog skal hele restkøbesummen være betalt senest 11 juni termin 1928. Den til enhver tid skyldige købesum, forrentes med 4% p.a.  ....        Strib 6 marts 1918.
                                                              Skøde
I henhold til foranstående kontrakt og da køberen hr Murermester A.Kristiansen Strib har berigtiget den accorderede købesum 9000 kr., ved kontant betaling, så skøder og endelig overdrager jeg, Grosserer Søren Pors, Odense, herved til køberen, den solgte Parcel, der ifølge Landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 23 maj og 3 august d.a. er udstykket i:.
        matr. no: 1nh - 1ni - 1nk - 1nl - 1nm - 1nn - 1no - 1nx - 1ny - og 1nz Strib Færgegaard Vejlby sogn.
hvilke Parcel derfor, herefter skal følge og tilhøre køberen, som hans fuldkomne og lovlige ejendom, som jeg skal hjemle ham, efter loven. Matr. no 1no er tildelt halvårlig ydelse for tiende, efter lov af 15 maj 1903, 25 øre - Det bemærkes at køberens fulde navn er Niels Alfred Kampmann Kristiansen - Til bekræftelse med min underskrift - vidnefast - Odense den 9 nov 1918 Søren Pors.
     På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestance til Amtstuen - Ejendomsskylds vurderingen  ialt 30,000 kr.
   Assens Amtsstue 12 nov. 1918
   - sammen med stamejendommen, er Parcellen behæftet med en lejekontrakt, om leje af et areal for årlig 3 kr.

Parcellen med matr. no 1nk. bebyggede Alfred Kristiansen selv og solgte den først ?????
     Jeg, undertegnede Murermester Alfred Kristiansen af Strib, tilstår herved at have solgt til Matros Henry Christian Albrecht Slange Hansen af Oddesund, den mig, ifølge tinglæste skøde, tilhørende Husejendom med have, skyldsat under matr. no 1nk af Strib Færgegaard (Sophievej 5), tilligemed alt, hvad der retligen henhøre til denne ejendom, navnlig bygningens mur- og nagelfaste appertinentier, herunder komfur og kakkelovne m.v. som findes tilstede, og iøvrigt med de almindelige rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt mig, i hvilken henseende frafaldes anmærkning om de servitutter m.v. der påhviler ejendommen i forening med stamparcellen og bemærkes, at der påhviler ejendommen servitut om adgang til, et på ejendommens grund værende vandværk og brønd, og ret til at foretage reparation på dette værk og udvidelse af samme, dog at grunden ikke benyttes i større omfang end hidtil. - køberen har overtaget, og tiltræder strax ejendommen med tilbehør efter aftale, og jeg er pligtig til i henhold dertil, at opføre et udhus i størrelse 3x4 alen .... og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 13,500 kr.  ....

En tinglæst servitut:
    Beboere af parcellen skal have ret til uhindret færdsel og ophold på Stribgaardens strandareal og ret til at opsætte badehuse mod en årlig afgift til Stribgaardens ejer af 25 kr. for hvert badehus.

Om vandværket, gengivet tinglæst servitut på ejendommen  matr. no 1oi :
     Jeg er forpligtet til fra mit vandværk at levere vand til 2 lejligheder på den solgte parcel (no. 1 oi) for en pris af 30 kr. årlig pr. lejlighed, dog er prisen, der for tiden er som nævnt, vil være i samme forhold, som prisen på vand fra det største af de to andre vandværker på Strib til enhver tid fastsatte, idet der beregnes 5% p. a. af indskudet dertil. - Skødet begæres tillige tinglæst, og noteret som servitutstiftende, dels på matr. no 1uv og dels på matr, no 1nk. Strib, på hvilke sidste det ommeldte vandværk er beliggende.

Det er uklart hvor mange, og hvilke ejendomme, der fik vand fra dette private vandværk.