Lille Belts Tidende
                                           
eller
                               
Middelfart Avis
                              Onsdag d. 1. September 1858.
- Hovedgaarden "Billeshave" her i Nærheden, der er bekjendt i en vid Kreds, deels for sin smukke Beliggenhed og dels fra sidste Krig, da den tjente som Lazareth, er nu nedrevet, for at fremstaae i en ny Skikkelse, mere tidssvarende. Den eides under Krigen af Capitain Rahlff, der tilligemed sin Familie skal have viist vore saarede en sand, kjærlig og opofrende Pleie. _ Med hensyn til Gaardens tidligere Historie vil det maaske ikke være uinteressant at erfare Følgende: Gaarden har ligesom Billesbølle og Billeskov Navn af Familien Bille, som byggede den i 1655. Kort Tid efter findes den at have været i Familien Urnes Besiddelse indtil Midten af Forrige Aarhundrede. Siden den Tid har den ofte skiftet Eier. 1760 eides den af Statsraad Andreas von Raiser, "Herre til Billeshave"; han lod den 11te og 12te August sidstnævnte Aar Gaarden (men ikke Godset), Veilby Sogns halve Kongetiende og Veilby Kirke bortsælge ved offentlig Auction til Kjøbmand Christian Iversen i Middelfart for 26,633 Rd. 5 Mk. 2 Sk. Tre Aar efter solgte I. Eiendommen til Capitain ved sønderjydske National-Regiment Melkjor Fischer, som kun eide Gaarden et Aarstid, thi 1764 findes han at have solgt den til Geheimraad, Kammerherre Peter Juel til Hverringe og Bøgebjerg. Ved Skøde af 11te Juni 1768 solgte Peter Juel Gaard, Gods, Kirke og Kongetiende til sin Søn, Kmhr., Capitain i Søetaten Niels Krabbe Juel, for 75,000 Rd. I Aaret 1792 gik Eiendommen over til Sidstnævntes Søn, Kmjr. og Capitain i Garden Hans Rudolph Grabon Juel, der eiede den til han ved Skjøde af 15de Juni 1804 solgte den med noget Gods til Rasmus Nellemann for 135,000 Rd. I 1811 solgte Rasmus Nellemann Gaarden med nogle Huse for 60,000 Rd. til Niels Julius Eibe, af hvem Capitain Rahlff kjøbte den i Aaret 1820. 1856 solgte Capitain Rahlff Gaarden med tilhørende Huse for 71,000 Rd. til Procurator Ring, der kort Tid efter (i Eftersommeren 1857) solgte Gaarden med tilhørende Huse, Besætning og Inventarium for 76,000 Rd. til dens nuværende Eier Procurator Schmidt her i Byen.