Fæstebrev. Undertegnede Enkefru B, Schmit til Strib, tilstår og vitterliggjør af have stedt oh fæstet ligesom jeg herved stæder og fæster til matros ved dampfærgen, Hans Svendsen, det på Strib liggende hus, som Svend Larsen og enke tidligere har haft i fæste, til huset hører en ved samme liggende have, der ligeledes overlades fæsteren. Overdragelsen sker for fæsterens og eventuelle enkes livstid, dog for sidstnævntes vedkommende kun sålænge hun forbliver i ugift stand, iøvrigt paa følgende vilkår.
                                                                                                 1-
       Husets bygninger, der ere i god og vel vedligeholdt stand, holder fæsteren bestandig i samme gode stand, både ind- og udvendig såvel på tag som på fag, således at et lovligt syn ikke kan finde udsættelser, ligesom også haven må forsvarlig behandles.
                                                                                                2
       Fæsteren er forpligtet til at holde huset brandforsikret i Landets almindelige Brandforsikring og at svare kontingent herfor i rette tid. Fæsteren er derhos pligtig til at udrede og afholde samtlige herefter forfaldne skatter, afgifter, ydelser og byrder til det offentlige, som kan fordres af ejendommen eller Fæsteren, vare sig til stat, commune eller andre, både de nu påbudte og dem, som fremtidig måtte pålægges.
                                                                                                3.
       I indfæstning har fæsteren erlagt 200 kr. er to hundrede kroner. I årlig fæsteafgift svares 20 kr. er tyve kroner, som erlægges promte og skadesløst, på min bopæl hver 1' november første gang den 1' november d,a. Denne afgift såvelsom udlæg jeg måtte have til de afgifter af huset som fæsteren ifølge post 2 skal udrede, forbeholder jeg mig ret til at inddrive ved udpantning overensstemmende med lov af 27 maj 1848 og 29 marts 1873 § 1 no. 9 om huset helt eller delvis ved ildebrand eller anden ulykkelig hændelse bliver ubeboelig, skal de ovennævnte præstationer dog af fæsteren udredes uden afkortning.
                                                                                               4.
      Fæsteren retter sig iøvrigt efter loven og anordningerne for fæstemænd i almindelighed og forordning 27 maj 1848 i særdeleshed, navnlig efter de pålæg, som jeg eller den af mig befuldmægtige lovmedholdig måtte give ham. I søgsmålstilfælde er fæsteren underkastet den hurtige retsforfølning efter forordning 25 januar 1828 og uden hensyn til bopæl eller opholdssted pligtig, at give møde ved Vends Herreds forligskommision og ordinære ret efter varsel som til indenretsboende. Fæsteren betaler derhos skadesløse sagsomkostninger i alle tilfælde, hvor mine påstande i det væsentlige tages til følge.
                                                                                               5.
     Fremleje af det fæstede må ikke finde sted uden min udtrykkelige skriftlige tiltrædelse. Det bemærkes, at det bortfæstede hus hører under Strib Færgegaard matr. no 1 a. Strib. Alle retsanmærkninger frafaldes. Medundertegnede Hans Svendsen erkjender på de ovenfor fastsatte vilkår at han fæster det nævnte hus med have, og forpligter jeg mig til at opfylde fæstebrevet i alle dets ord og punkter. Til bekræftelse have vi egenhændige underskrevet nærværende fæstebrev. Det orginale stemplede exemplar beholder fæsteren, medens ejerinden modtager en bekræftet genpart.
     Strib den 17 april 1894                       B.Smith,                        H.Svendsen                      til vidne....  
                     læst inden Vends Herreds ret mandag den 28 maj 1894 og tilført pantebog nr. 26 fol. 292.

Iflg. en vudering foretaget i 1901
b) Hans Svendsens Hus: 8 Fag, 18 Al. langt, 8½ Al. dybt 3 Al. højt, blandet Bindingsværk ditto Overtømmer, med Straatag, Bræddeloft og ditto Gulv overalt, heri indrettet 6 Værelser med tapserede og kalkede Vægge, 2 Skorstene. -
   Baghus: 2 Fag, 4½ Al. langt, 6 Al. dybt 3 Al højt, samme Bygningsmateriale, indrettet til Brændehus. Ved Huset er en Brønd med Pumpe.(1ch)