Nyt hotel / Forsamlingsbygning i Strib

Efter at "Strib Færgegaard", ved fogedudlægsskøde i 1942, var solgt til Fru Maria Hansen, og den blev indrettet til husholdingsskole så Strib derefter var uden hotel / forsamlingshus, blev der af flere af byens foreninger, gjort store anstrengelser for, at ændre dette forhold - resultatet blev dog noget beskedent, idet villa "Rona" blev købt 1. december 1947, men igen solgt pr. 2 juni 1948, idet det ikke lykkes at opnå beværterbevilling -  læs om  hotel  "Rona"

Middelfart Venstreblad
  den 27. Februar 1941

Skal Strib
     have Forsamlingshus?
Borgerforeningen har drøftet Sagen, men magter ikke selv Opgaven
.
   Borgerforening holdt i Aftes Generalforsamling paa Nydals Café, hvor der var mødt mange Medlemmer.
   Til Ordstyrer valgtes Slagtermester E.Nielsen og Skriftfører Skomager G,Matzon.
Formanden, Revisor V.Ander-sen, aflagde Beretning og oplyste, at Foreningens Virksomhed havde været præget af de ekstraordinære Forhold, saaledes at planlagte Festlig-heder maatte aflyses. En i Foraaret indstuderet Dilettantko-medie blev saaledes ikke opført, og Hotellets vedvarende Lukning havde været til Hinder for større Møder, hvorfor Bestyrelsen havde overvejet Mulighederne for Opførelse af et Forsamlingshus, Foreningen kunde dog ikke selv Magte en saadan Opgave,    
   Den nylig opførte Dilettant-komedie, der blev opført i Røjle, havde givet et pænt Overskud.

Middelfart Venstreblad
          
den 6te Februar 1945
    Strib Borgerforening har afholdt Generalforsamling paa Nydals Kafé med Postbud Arne Nielsen som Ordstyrer og Malermester Erh.Thomsen som Skriftfører.
     Formanden Slagtermester Ejnar Niel-sen, oplyste i sin Beretning, at Forholdene havde virket hæmmende for Forenigens Virksomhed. Julefesten havde man maatte holde i Middelfart.
    Kassereren, Tømrer Hans Hansen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 650 Kr. og sluttede med en Kassebeholdning paa 126 Kroner.
  Formanden genvalgtes, og til Bestyrelsen genvalgtes Tømrer Hans Hansen og Fisker Th. Lillelund.
    Under en efterfølgende Debat var der Enighed om, at Forholdene med Mødelokaler i Strib maatte tages op til Behandling, saa snart normale Tider tillader et Initiativ i den Retning.

Middelfart Venstreblad
den 26 marts 1945
Strib skal have Hotel og ikke Forsamlingshus.
Strib Handels og Haandværkerforening holdt i Lørdags Generalforsamling
....
Der fulgte en Debat om Foreningens Fremtidsplaner, og Formanden omtalte Vejforbindelsen til Røjle Skov, der bør gennemføres, om fornødent i flere Tempi. Først og fremmest maatte dog Hotelspørgsmaalet løses, dersom ikke Strib skal stagnere. Det vil i den Henseende ikke være tilstrækkeligt med Bygning af et Forsamlingshus. Flere Medlemmer tilsluttede sig dette, idet man mente, at et Forsanlingshus ikke i tilstrækkelig Grad kunde dække Byens Behov. Fra Turistforeningens Side blev der givet Tilsagn om Tilslutning til de nævnte Planers Gennemførelse paa den bedst mulige Maade.

           Middelfart Venstreblad
                                   
den 30te Maj 1945
Nye Hotelplaner i Strib

   Fabrikant Erling Madsens Villa "Idyl" i Korsvejs Allé tænkes omdannet til Hotel allerede i Sommer.
Fra Strib skrives til os:
    At en By af Stribs Størrelse med dens centrale og smukke Beliggenhed ved Lillebælt ikke kan undvære et til Byens Forhold svarende Hotel, er nu det store Flertal af Stribs Beboere ikke længere i Tvivl om, saafremt Byen ikke ganske skal stagnere eller med god Grund blive betragtet som et Unicum. ... Den bedste og mest ideelle Beliggenhed for et Hotel i Strib er uden Tvivl Nørre Allé med Nord-strand fra  Færgestedet til Skovs Vej. men er dette ugørligt, maa der kræves en central Beliggenhed i Nærheden af og med Adgang til Strib Nordenstrand. I saa Henseende kan Korsvejs Allé komme i Betragtning, da denne danner Fortsættelsen af den nye Strandvej fra Middelfart med dens pragtfulde Udsigt over Lillebælt samtidig med at Korsvejs Allé, bortset fra Hovedgaden, danner den eneste direkte Forbindelse til Nordensstrand .... vil Problemet nu kunne løses paa en hurtig Maade ad det private Initiativs Vej, idet det fornødne Forarbejde allerede foreligger udarbejdet af Arkitekt Robert Wiis Tønnesen, Middelfart.
    Det er Fabrikant Erling Madsen, Strib, der har projekteret at ombygge Villa "Idyl" ved Korsvejs Allé til Hotel. I Henhold til denne Plan vil der i Stue-etagen foruden Indgang, Hall og Toilette blive to store Restaurationslokaler, et Selskabslokale og et særligt Buffetlokale, mens der i Etagen ovenover indrettes seks Gæsteværelser, Toiletter m.v. Køkkenregionen og Centralvar-mekedlen installeres i Kælderetagen..... Til Ejendommen hører desuden et Strandareal ved Strib Nordenstrand.
     Sagen vil, saavidt os bekendt komme til Behandling i Sogneraadets førstkommende Møde ...

        Middelfart Venstreblad
                     den 2den juli 1945

Nu skal Arbejdet
      om Hotelplanerne i Strib sættes i System

    Borgerforeningen vil paa et Møde i Morgen søge et Udvalg af Borgerne valgte til at føre Sagen frem.   Den Meddelelse, vi fornylig bragte om Hotelplanerne paa Strib, har paany sat Gang i Diskussion om dette for en Turistby som Strib saa vigtig Emne, og nu ser det ud til, at der virkelig skal udføres et effektivt Arbejde for at føre Sagen frem paa en Maade, saa det ikke bliver ved de stadig tilbagevendende, men hidtil negative Diskussioner privat og i de forskellige Strib-Foreninger. .... 
  Det er Fabrikant N.M.-Skov, der efter at have erhvervet Rentier A.Lohrs Villa, ikke skal være uvillig til at afhænde sin Villa med stor Have og Strandareal, og kan denne erhverves til Formaalet, har man baade en glimrende Placering i smukke Omgivelser og rigelig Plads til alle ønskelige Udvidelser.
    Ligeledes er der fremsat Forslag om at undersøge, om Hushoældingsskolens Ejer vil være villig til at sæl-ge, det tidligere Hotel »Strib Færgegaard« med tillig-gende Grund-areal vest for Hovedgaden samt en Del af Strandrettigheden for en overkommelig Pris.    Hus-holdningsskolen kunde da opføre en ny Hovedbygning paa Plateauet ved Møde-salen, saa det hele kom til at ligge samlet.
    En tredie Tanke, der har en Del Tilhængere, gaar ud paa at placere Hotellet paa et af Hjørnerne ved Hoved-gaden og Havnegade, og dette vilde give en central Beliggenhed for Strib, men til Gengæld vilde man savne den Fordel, som en Belig-genhed ved Norden-stranden ubetinget vil blive.
      Mødet i Morgen ...

                Middelfart Venstreblad
                             
den 7de juli 1945
                 Hotelplanerne i Strib.
Der nedsattes et Udvalg til at arbejde videre med Sagen.
   
Det Møde, Strib Borgerforening tog Initiativ til angaaende Hotelsagen, havde samlet en mindre men stærkt interesseret Kreds af Byens Borgere.
   Slagtermester Nielsen bød velkommen og gav Ordet til Arkitekt Aage Lind, Middelfart, der indgaaende redegjorde for Sagens Enkeltheder. Til Fremme af Boligbyggeriet kan der af Staten ydes saavel Tilskud som Laan, og dette var ogsaa muligt for alment nyttigt Byggeri. Statstilskudet kunde andrage indtil 80 pCt. af Arbejdslønnen og 40 pCt. af Udgifterne til Materialet.
     Den paafølgende Diskussion gav Udtryk for Enigheden om at Strib-Hotelsagen nu snarrest muligt maa have sin bedst mulige Løsning under Aktieselskabs-Former.
   Slagtermester Nielsen oplyste i denne Forbindelse, at han ikke paa Borgerforeningens Vegne kunde tegne noget Aktiebeløb, men at han derimod paa anden Maade kunde tilsikre Aktieselskabet Tegning til Formaalet for et beløb paa 20.000 Kr.
    Sogneraadsmedlem, Murermester A. Olesen, oplyste at Kommunen nu kun raadede over een Bevilling til Udskænkning af stærke Drikke, men denne vilde selvfølgelig blive forbeholdt det kommende Hotel i Strib.
    Mødet resulterede i, at der til Sagens Fremme nedsattes et Nimandsudvalg, i hvilket Formændene for Stribs Erhvervsforeninger bl.a. fik Sæde. Det fik følgende Sammensætning: Boghandler P.Petersen Hansen, Kaptajn A.F.A.Hansen, Fabriksdirektør Carl Lyth, Slagtermester Ejner Nielsen, Malermester Johannes Petersen, Forpagter Michael Pedersen, Christiansdal, Kommunelærer V.Schelde og Malermester E.Thomsen, hvorefter det vedtoges at anmode Sogneraadet om af dettes Midte at udpege det niende Medlem.
    Udvalget fik til Opgave at undersøge samtlige foreliggende og eventuelt senere fremkommende Forslag til Hotellets bedst mulige Placering samt fremskaffe Beregninger over de ved Hotellets Opførelse og Start forekommende Omkostninger i hvert enkelt Tilfælde og dernæst overlade det kommende Aktieselskab den endelige Afgørelse. Det blev paalagt at fremskynde Arbejdet dermed hurtigst muligt. Paa Forespørgsel om, hvem der skulde udrede de Omkostninger, der var forbundet med Udvalgets Forarbejde, stillede Fabrikant Erling Madsen 1000 Kr. til Disposition.

 

     Middelfart Venstreblad
                     den 10de juli 1945
Hoteludvalget i Strib
  
Det Nimandsudvalg, der blev nedsat til at fremme Forarbejdet til Bygning af et Hotel i Strib har nu konstitueret sig.
    Til Formand valgtes Slagtermester Ejnar Nielsen, Næstformand Fabriksdirektør Karl Lyth, Sekretær Lærer Schelde. Murermester A. Olsen repræsenterer Sogneraadet i Udvalget.
    Udvalget undersøger nu alle Muligheder og de forskellige Grunde som egner sig for et Hotels Plasering.

                        den 27de juli 1945
Vejlby Sogneraad
....
Strib Borgerforening anmodede om, at Sogneraadet vilde tiltræde det nedsatte Udvalg til Rejsning af et Hotel i Strib, men Sogneraadet svarede, at man ikke ønskede sig repræsenteret i Udvalget.

Strib Grundejerforening ansøgte om Tilskud til Gadebelysningen, og det vedtoges at bevilge 5 Kr. pr Lampested.

               den 11. September 1945
Strib Grundejerforening
          maa opgive sin Jubilæumsfest.

    Strib Grundejerforening vedtog paa sin Generalforsamling i Foraaret at afholde en Festlighed i September Maaned i Anledning af Foreningens 25 Aars Jubilæum.
    Bestyrelsen har imidlertid desværre maattet opgive at arrangerer Festen, fordi Strib fremdeles ikke har et Hotel eller andre Lokaler, i hvilken en saadan Fest kan afholdes.

 

                  Middelfart Social-Demokrat
                             Lørdag den 12. Januar 1946
Strib Borgerforening drøfter Hotel.
Man vedtager at gøre en Indsats for at beholde Togforbindelsen.
     Strib Borgerforening holdt i Aftes en velbesøgt Generalforsamling med Postbud Aksel Nielsen som Ordstyrer. Formanden, Slagtermester E.Nielsen, aflagde Beretning og Regnskab, som blev godkendt. Formanden genvalgtes, mens Direktør Lyth og Skræddermester Bjørnskov nyvalgtes til Bestyrelsen. Det Udvalg, som i sin Tid blev nedsat for at undersøge Mulighederne for at faa rejst et Hotel i Strib, havde udarbejdet en foreløbig Plan, som forudsatte, at man erhvervede Carlsborg (nu Fredensborg) paa Nørre Allé og indrettede denne til Hotel. Udgifterne hertil beregnedes til 10.400 Kr.
      Der førtes en længere Diskussion om Spørgsmaalet, og adskillige var af den Opfattelse, at man i Stedet for et Hotel skulde bygge en Forsamlingsgaard. det vedtoges at lade Udvalget arbejde videre med Sagen.
    Paa Generalforsamlingen drøftede man de Forlydender, der er fremme om, at Statsbanerne agter at inddrage Toget og i Stedet indsætte en Rutebil paa Strækningen Middelfart-Strib, Forsamlingen var enstemmig i sin Opfattelse af, at Toget var langt at foretrække frem for Rutebilen. Man vedtog at indkalde til et Møde, som holdes i Morgen Aften i Strib Skoles Gymnastiksal. Her vil man søge vedtaget en Udtalelse til Statsbanerne om at bibeholde Togforbindelsen.

 

             Middelfart Social-Demokrat
                               den 24. Januar 1946
Gode Muligheder for Forsamlingshus i Strib
     Strib Skytteforening har i Dag købt Grund, og har en tiltalende Plan parat som kan finansieres.

    Strib lider man haardt under Hotelmangel. Den gamle Færgegaard blev i sin Tid solgt til Husholdningsskole, og Badehotellet er belagt med Flygtninge, saa med dets Frigørelse har det uden Tvivl meget lange Udsigter. Det er derfor ganske naturligt at foretagsomme Kredse i Strib arbejder paa at finde en Vej ud af Miséren.
    Det er Strib Skytteforening, som staar bag denne Plan, som gaar ud paa at opføre et moderne Forsamlingshus. Foreningen har i Dag købt en Grund paa Camillavej i Strib. Man ønsker ikke at meddele noget om Grundens Pris, men den har været ganske billig.
    Det er Arkitekt Robert W.Tønnesen, Middelfart, som har udarbejdet det foreliggende Projekt. Efter dette er det Tanken at opføre en stor Forsamlingsbygning, i hvis »høje« Kælder Forsamlingshusets Køkken »Spisekammer« og Varmeanlæg skal placeres.
    Kælderen bliver imidlertid saa stor, at man dér kan faa Plads til en offentlig Badeanstalt .....
   Projektet, som Skytteforeningen har ladet udarbejde, er ikke tænkt som et Konkurrenceforslag til allerede foreliggende Planer. man er villig til Samarbejde ...

     

Middelfart
          Social-Demokrat

             den 26. Januar 1946

Tilfredshed  med Strib
 Skytteforenings Byggeplaner.

Strib Skytteforening holdt i Gaar Aftes et Medlemsmøde paa Café Nydal, hvor man drøftede det Projekt til en Forsamlingsbygning, som vi udførligt har omtalt. Der lød paa Mødet ingen kritiske Røster mod Bestyrelsens Forslag. Alle var enige om, at det burde fremmes snarrest muligt. Man vedtog at søge Samarbejde med det eksisterende Hoteludvalg i Strib for at undersøge Muligheden for, at faa Planen realiseret ved fælles Kræfter.

 

    Middelfart Social-Demokrat
                    den 6. Marts 1946
       Forsamlingsbygningen i Strib
                 bliver nu til Virkelighed

Strib Skytteforening fører nu sine Planer ud i Livet og i Løbet af Sommeren begynder Arbejdet med Opførelsen.
       Som tidligere omtalt har Strib Skyttefor-ening Planer om at opføre en Forsam-lingsbygning i Strib og har allerede erhvervet en Grund paa Camillavej til Formaalet. I et Par Maaneder har der nu været ført Forhandlinger med det andet Hotel-Udvalg i Strib i den hensigt at faa etableret et Samarbejde.
   Nu har Skytteforeningen imidlertid tabt Taalmodigheden og besluttet at gaa til Sagen. Foreningen har Tilsagn om de nødvendige Penge, og gennem Aktietegning vil man nu skaffe Dækning for det øvrige meget beskedne Beløb, som resterer. .....
      Selve Bygningen vil ikke koste mere end 70,000 Kr., hvortil kommer Inventar til 10S15,000 Kr. ....

                 Strib.
De af Strib og Omegns Beboere, der er interesseret i en Forsamlingsbygning, indbydes til Møde (eventuel Aktietegning) Lørdag den 9. Marts Kl. 19,30 i Skolens Gymnastiksal.              
                      Strib Skytteforening.

 

    Middelfart Social-Demokrat
                    den 11. Marts 1946

    Stor Interesse
      for Forsamlingsbygning i Strib.
Tegningen af Andele skrider godt fremad.
     Strib Skytteforening havde Lørdag Aften indbudt til et Møde, hvor man drøftede Foreningens Plan om at rejse en   Forsamlingsbygning i Strib. For Planerne, som vi har omtalt udførligt, redegjorde paa Mødet Foreningens Formand, Telefonmontør Kyhe og Arkitekt Robert W. Tønnesen, Middelfart ... Paa Mødet blev der tegnet for 3000 Kr., saa der er ingen Tvivl om, at Forsamlingsbygningen bliver til Virkelighed.

     Middelfart Social-Demokrat
                        den 9. April 1946
   Aktietegningen til Forsamlingsbygningen
                  i Strib gaar godt.

For kort Tid siden blev i Strib paa Foranledning af Strib Skytteforening holdt et Møde, hvor man vedtog at opføre en Forsamlingsbygning i Strib. De nødvendige Midler skulde bl. a. skaffes gennem en Tegning af Aktier paa Egnen. Vi har spurgt Skytteforeningens Formand, Telefonmontør Kyhe, om Resultatet af Tegningen, og han oplyser, at denne gaar saa godt, at det nedsatte Udvalg har anmodet Robert Weiis Tønnesen, Middelfart, om at udarbejde et Detailprojekt, saa Opførelsen af Bygningen kan udbydes i Licitation. Der er altsaa god Udsigt til, at Strib inden næste Vinter har gode Forsamlingslokaler.

 

Middelfart    Social-Demokrat
       den 22. Maj 1946
Forsamlingsbygningen
           i Strib.

Man er nu naaet saa vidt med Forberedelserne til Forsamlingsbygningen i Strib, at Arbejdet med dens Opførelse i Dag bliver ud-budt i Licitation. Tilbudene skal være afleveret inden den 3. Juni. 

Middelfart      Social-Demokrat
         den 1 Juni 1946
.... Strib Skytteforening henstillede til Sogneraadet at købe Aktier i Forsam-lingsbygningen, men det blev nægtet. Fru Else Luth fik Anbefaling af et An-dragende om Tilladelse til at drive Biografteater i Strib.