◄   

Ejendommen - Nørre Allé 47, ("Pnuel") var i en årrække
 kostskole- ferie- hvile og rekreationshjem

Grunden, hvorpå ejendommen Nørre Allé er bygget, blev udstykket fra 1e og 1f (Strib Færgegaard)
22 november 1899 - tinglæst 27 november 1899.-
Om udstykningen af byggegrund nu Nørre Allé hvorpå den senere navngivet ejendom "Pnuel" / "Pension Lillebælt", blev bygget - udstykket fra matr. no. 1e/1f. Strib Færgegaard. af Consortiet ved Carl Scharling til murermester Jul. Johansen under matr. no 1p. Strib, Vejlby sogn, belastet med følgende tiendepligt: Præste- og ½ Kongetiende - rug ¼ fdk. - - udstykningen foretages på bekostningen af køberen, omkostningen ved handelen deles. - med bemærkning at parcellen er solgt til bebyggelse pålægges det køberen at bebygge grundene med egentlige villaer, disse skulle være fritliggende bygninger med facade til alle 4 sider, og de må ikke indeholde mere end to beboelseslejligheder. - Bebyggelserne skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de almindelige af consortiet vedtagne bebyggelsesregler ( kan læses her Køberen skal påbegynde opførelsen af bygningerne i indeværende År, og skulle villaerne i al fald være fuldt færdige i løbet af 5 år fra dato at regne - Parcellen må ikke afhændes ubebygget, medmindre køberen af den udreder til consortiet det beløb der overstiger 75 øre pr. alen, dog ikke udover 1 kr. pr. alen ..... Købesummerne er accoderede til 75 øre pr. alen hvilket for 3550 alen udgør 2662 kr. 50 øre.
    På hovedparcellen, hvorfra den her solgte ejendom er udstykket, er noteret forskellige servituthæftelser, fæstebreve og lejekontrakter, hvilke behæftelser er den her omhandlede ejendom uvedkommen og herved frafaldes.- køberen er gjort bekendt med den ejere af matr. no 1p påhvilende forpligtelse til at vedligeholde den af consortiet anlagte private vej, sålangt hans grund rækker. ...           Fredericia den 22 november 1899 - Carl Scharling

Foged udlægsskøde til particulier F.R.Bayer af Strib,
    1905 den 22 juni, eftermd. blev fogedretten sat på herredskontoret og i den ordinære fogeds embedsforfald administreret af fuldmægtig cand. jur. V.Lund i overværelse af undertegnede vidner, hvor der da fremlagdes:
   1. Begæring af 1. april d. a. fra Sagf. Ph. Hansen Middelfart om at der må blive meddelt particulier F.R.Bayer af Strib fogedudlægsskøde på ejendommen matr. no. 1p. af Strib Vejlby sogn, samt dermed følgende bilag nemlig
   2. Udskrift af auktionsprotokollen vedr. det passerede ved auktionen d. 20 juni 1903, ved hvilken Sagf. Ph. Hansen Middelfart for "Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift" blev højestbydende med 5.200 kr.
   3. Genpart af købekontrakt 21 og 23 april 1904 med påtegnede transport af 28 juni, hvorved Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift, som udfyldestgjort pant- og udlægshaver ... overdrage particulier F.R.Bayer nu af Strib, retten til at erholde udlægsskøde på ejendommen.
  4. Begæring af 1. april 1905 til retsskriverkontoret om udslettelse af den på ejendommen tinglyste panteobligation stor 8,000 kr. fra murermester Jul. Johansen, Ringsted til Grosserer Laur. O. Petersen, København.
    I begæringen erkendes at aktionsomkostninger er betalte og vilkårene i øvrigt er opfyldte, det oplystes at Kreditforeningen udenfor budsummen har udredet en skatterestance af 10 kr. Auktionsrekvirenten har den 10 dec.1902 ladet foretage udlæg i ejendommen. Da der intet fandtes mod den fremsatte begæring at erindre ertragtedes:
    Ejendommen matr. no. 1p. af Strib Vejlby sogn af
¾ htk. alb gl. skt 8 øre, med tilliggende og tilhørende, udlægges particulier F.R.Bayer  af Strib, som ejendom - I henhold til den ved auktionen fremlagte panteattest bemærkes at ejendommen er tiendepligtig - Derefter blev beregnet:
   I denne forretnings bekostning  a. fogedgebyr § 49 ¨-. 6 kr. 00 øre - b. 20 % afgift  1 kr. 20 øre - c. vidnegebyr 1 kr. 33 øre - ialt 8 kr 53 øre
   II  stempel af skøde c. kr 5200.00    - skatterestance kr. 10.00  - kr. 34.70  ialt kr. 43 kr. 23 øre.
     Hermed sluttede forretningen - retten hævet.               By- og Herredsretten i Middelfart den 26 juni 1905.

 
 
"Pnuel" med kun den venstre fløj tilbygget   herover samme bygning, men  set fra haven,
   
 

foto antagelig fra omkr. 1929

 

   12 maj 1917                                                                         Skøde
   Underskrevne Godsejer Niels Kaas, Stribgaard, skøder og endelig overdrager til frøken Eline Poulsen af Nordby, den mig tilhørende ejendom på Strib ansat under matr. no 1 p af Strib Færgegaard i Vejlby sogn   .... med påstående bygninger ...     Købesum kr. 21.000 kr.- berigtiges derved at hun overtager til forrentning den i ejendommen  på 1. prioritet indestående gæld ialt kr. 9.000 og kontant fyldestgjort mig for rest, kr. 12.000  -  Strib den 12 maj 1917

  1. januar 1922                                                                   Skøde.
   Underskrevne Frøken Eline Poulsen, Strib, sælger og overdrager herved til
                     Pastor Otto Fritz Moe af Sdr. Bjært, den mig tilhørende ejendom på Strib ansat under  matr. no 1 p af Strib Færgegaard i Vejlby sogn, med påståede bygninger disses mur- jord- og sømfaste dele og øvrige tilbehør og indlagt vand- og elektriste ledninger - ovenstående finder sted 1. januar 1922 - købesummen er fastsat til 33.000 kr. ...

  19 juli 1924                                                                           Skøde
     Underskrevne pastor emeritus, Otto Fritz Moe, tilstår herved at have solgt til Hrr husejer Carl Barsøe den mig i henhold til skøde af 19 december 1921 tiglæst 27 s.m., tilhørende  ejendom matr. no 1 p af Strib  Vejlby sogn, - alt denne ejendom tilliggende og tilhørende grund, appertientiner ....samt indlagte ledninger, alt hvad der på grunden er plantet og anlagt, alle haveredskaber   .... - ejendommen er overtaget den 21 juni 1924- brandpolice no 402 brandforsikringssum 41.200 kr. - købesum er fastsat til 36.000 kr. ...
                           Strib den 19 juli 1924 - som sælger Otto Fritz Moe   - som køber Carl Barsøe

  31 august 1929 -  Undertegnede husejer Carl Barsøe, Nørrebrogade 195, København, skøder og endelig overdrager herved til herr bestyrer Anton Petersen, Fredericia, den mig tilhørende ejendom matr. nr. 1p. af Strib, Vejlby sogn, og matr, nr. 4tv, 1ub. af Strib Færgegaard, Strib.Røjleskov sogn , med alle disse ejendommes rette tilliggende, og tilhørende, påstående bygninger med søm- og nagelfaste appertinentier, hegn, de på ejendommen værende buske og beplantninger, og de sælgeren tilhørende havemøbler, alt i den stand hvori det nu er og forefindes.
     Køberen er bekendt med de paa Ejendommen værende lejemål -
     Ejendommene overtages af køberen den 15 september d.a.
     Købesummen er fastsat til 22,000,00 kr.

29 nov. 40 Ansøgning fra  Chr. Petersen, "Pnuel", Strib om fornyelse af hans bevilling til at drive gæstgiveri, uden ret til udskænkning af stærke drikke.

 18 juni 1946 -  Undertegnede hotelforpagter Anton Petersen, Vamdrup, sælger ... til forpagterne Ranghild Hansen og Elise Hansen, begge boende Strib samt sygeplejerske Julie Hansen, Birkum pr. Højby st. med en trediedel til hver, den mig iflg. skøde, tinglyst 7/9 1929 tilh. ejendom, Nørre Alle 33 Strib, "Pnuel" kaldet med grund, bygninger og have, skyldsat under 1p, 1tv. og 1ub. af Strib F ...  herunder centralvarmeanlæg, indmurede kedler, 1 komfur, 1 badekar, 2 badehuse, 1 tørveskur samt alle ledninger, installationer, lamper m.m. og badebro.
   Med i handelen følger endvidere alt på ejendommen værende inventar og andet løsøre, der hører til driften af forretningen og over hvilket der optages en af parterne underskrevet fortegnelse. ...
    Endvidere er køberne gjort bekendt med deklaration af 8/4 og 10/4 1938 med Frelsens Hærs Bygnings- og Forretningsaktieselskab, København, der er ejer af Naboejendommen, og af hvilken deklaration der er overleveret køberne en genpart.
   Køberen overtager og tiltræder ejendommen og tilbehør som ejere den 1. november d,a., idet lejemålet fortsættes indtil denne dato ....
     Sælgeren er forpligtet til at betale indtil 500 kr. til udvendig maling. ...
    De ejendommen påhvilende krigsforsikringsbidrag for bygninger og løsøre betales af sælgeren.
         Sælgeren og hustru er uberettiget til i et tidsrum af 10 - ti år fra dato at regne at drive hotel- restaurations - pensionatsvirksomhed og reaktionshjem eller anden med denci den solgte ejendom drevne forretning konkurerende virksomhed i Strib- Røjleskov sogn. ....
      I foranstående skødes bestemmelser er vi frøknerne   Ranghild Hansen,  Elise Hansen og Julie Hansen som købere enige, idet vi hæfter in solidum overfor sælgeren for handelens opfyldelse.
    ... at værdien af selve den faste ejendom i handel for tiden højst andrager 70,000 kr., medens resten kr. 20,000 er vederlag for medfulgt inventar og løsøre
    Undertegnede sælger og køber erklærer herved på tro og love, at den fornævnte ejendom ved frivillig aftale afhændes fra sælger til køber uden mellemliggende overdragelse ved utinglyst aftale.
      Undertegnede anmelder til tinglysning af skødet erklærer samtidig på tro og love, at parternes foranstående erklæring, såvidt det er mig bekendt, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
                                                 Middelfart, den 18 juni 1946
                     som købere:                                                                    som sælger:
Ranghild Hansen,  Elise Hansen og Julie Hansen                  A.Petersen
       Endelig skøde er dateret  29 oktober 1946

 

Følgende er gengivet fra en artikel i Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forenings blad "Baunen" nr. 2/1998 - af Finn L. Fauk der er en personlig beretning fortalt af Tove Sørensen, Stutterivej 12, Røjleskov. - (her lettere redigeret)

    Mange undrer sig over navnet "Pnuel" og ved ikke hvad det betyder. Det er et navn fra det gamle testamente, og er et stednavn der betyder "Guds Ansigt". Det var på det sted Jacob kæmpede med Gud, og hvor han blev velsignet og fik navnet Israel.
     "Pnuel var et kristent ferie- og rekreationshjem, der blev benyttet af mange rekonvalescenter, der skulle komme sig efter svær sygdom, og om sommeren blev det fyldt med feriegæster - mange enlige damer, men også familier med børn. Der var mange præstefamilier, men i det hele taget var det meget velstillede mennesker, der "lå på landet" på Strib, mange københavnere, men der var også udenlandske gæster. Frøknerne Hansen behøvede ikke at annoncerer i aviserne, for gæsterne var så tilfredse, at de anbefalede stedet til andre, så der var altid fyldt op. 
    "Pnuel" blev drevet af tre ugifte søstre der havde købt stedet i 1946,  den ældste Elise Hansen, stod for administrationen, Julie, der var uddannet sygeplejerske, tog sig af rekonvalescenterne og Ragnhild stod for husholdningen.
     Om sommeren, når feriegæsterne myldrede ind, kunne der være op til 80 spisende gæster, men så var spisestuen og verandaen også fyldt helt op. Så mange mennesker var der ikke plads til på værelserne, men Elise Hansen lejede private værelser rundt i Byen.
     I højsæsonen var vi 5 piger samt nogle koner fra byen, som tog sig af vaskeriet og opvasken,  jeg var  kokkepige, og desværre fik min medhjælper i køkkenet gigtfeber, da jeg havde været der i 14 dage, så jeg fik meget travlt med at sørge for mad til de mange gæster.
    Mange af feriegæsterne benyttede sig af muligheden for at få et morgenbad inden morgenmaden. "Pnuel" havde egen badehuse på stranden, som gæsterne kunne klæde sig om i.
    Kl. 8 spiste man morgenmad, og derefter var der andagt med salmesang, bibellæsning og bøn, kl. 12 var der frokost med varm ret og mindst 10 forskellige slags pålæg og salater. om eftermiddagen kaffe med friskbragt kage, og kl. 18 spiste man en lækker menu med tre retter. Der blev kun serveret drikkevarer uden alkohol, om aftenen var der aftenkaffe, og dagen sluttede med andagt. Dagene blev brugt til afslapning i den store have eller ved stranden, eller man tog en tur i omegnen, mange tog færgen til Fredericia, eller besøgte Hindsgavl, Fænø eller Middelfart. Den største seværdighed dengang var Lillebæltsbroen (altså den gamle). Den var stadig Danmarks længste og smukkeste bro.

   22 december 1969 - Søstrene Hansen sælger ...

 

Pnuel blev efterfølgende i et par år drevet som restaurant og hotel, ejendommen
blev overtaget af "Frelsens Hær" og er nu hærens hovedkvarter