Middelfart Avis
                       den 13de - 18de og 20de Marts 1867.
- Overfarten mellem Strib-Frederits havde i Mandags Aftes nær medført en Stor Ulykke, idet Færgen, som skulde overføre Aftentogets Reisende og Posten, og som afgik fra Strib om Aftenen Kl. 11 endnu igaar Morges ikke havde naaet Frederits, Færgen forliste nemlig Masten og blev derpaa af Strømmen (Beltet er aldeles isfrit) først en Milsvej bort fra Frederits i Sydlig Retning, men var saa heldig af faa Land (kending)under den jydske Kyst ved Lyngs Odde, hvor den laa for Anker til igaar Formiddags, Posten og de ombordværende 7 Reisende (deriblandt d’Hrr. Kjøbm. Voigt og Løehr med Hustru) maatte overnatte ombord i den aabne Færge, og kom først til Frederits igaar Kl. 9 efterat have vadet iland. Det maa betragtes som et held, at dampskibet netop laa over, thi det vilde næppe havde gaaet det bedre end Færgen. Igaar Morges havde Blæsten lagt sig betydelig, men Dampskibene afgik desuagtet ikke fra Frederits og der var derfor ingen jydsk Post med Morgentoget; den indtraf først hertil igaar Eftermiddag.

                         den 18de Marts 1867.
- Den uheldige Overfart mellem Strib- Frederits i Mandags, der dog heldigvis ikke kostede noget Menneskeliv, har i Frederits fremkaldt de mest fabelagtige Rygter om Færgefartøiets slette Tilstand, dets Besætnings mangel paa Dygtighed osv. For at begrænse disse Rygter har Føreren af Færgen Jens Jensen, Sømand N.Thomsen og Lods H.Olsen i Byens Avis for i Lørdags oplyst, at et Uheld, som det stedfundne, kan ske for ethvert Fartøi, selv for det allerbedste; at Færgen ikke savnede sædvanlige Hjælpemidler; at de ikke efter de usøkyndige reisendes Opfordring grebe til Aarerne, hvoraf den ene ere til at ro af en og den anden af to Mand, men anvendte disse i det Øieblik de med Fordel kunde benyttes; at det ombordværende Anker, saavel ved denne, som ved tidligere Leiligheder, har vist sig at være passende for Fartøiets Størrelse, og endelig, at de ikke have frigjort sig fra den overbord faldende Takkelage ved Hjælp af en Pennekniv eller en Manufaktursaks, laant af en Reisende, men denne ved Hjælp af Sømandsknive, hvoraf de vare i Besiddelse af to. - Endvidere oplyses, at Færgen er solid og stærk, at den for omtrent 2 Aar siden har modtaget en betydelig Istandsættelse, ved hvilken Leilighed den tillige blev forsynet med ny Seil, ny Mast og Nyt Tougværk.
    Uagtet de tre søkyndige Mænd saaledes bl.A. oplyste: 1) at Færgen er saa god som ny 2) at et Uheld, som det stedfundne, kan ramme ethvert Fartøi, vil man dog endnu have Folk til at tro, at enten Færgen eller Besætningen bærer Skylden for den mislige Overfart mellem Strib-Frederits hin Aften; i Overensstemmelse hermed har en "jeg", der er saa heldig at kunne kalde sig "To af de Heldige", i det samme Nr. af den nævnte Avis faaet Lov til at vrøvle om "gammel raadden Færge" Middelfart Dampskibe, Toddy osv.

                     
den 20de Marts 1867.
Den mislige Overfart mellem Strib og Frederits
forrige Mandag Aften har foranlediget en Indsender i "Fs.Avis" til fuldkommen Føie, at gjøre opmærksom paa den Hensynsløshed og Ligegyldighed for Liv og Eiendom, der udvistes derved, at der, naar en aaben Baad afgaaer fra Strib med Reisende og Posten efter Aftentogets Ankomne, ikke engang telegrafisk fra Strib til Frederits om naar Baaden er afgaaet; thi havde det været Tilfældet, vilde Hjælpe være indtruffen langt tidligere end det nu skete.