Middelfart Avis
                         en 18de December 1871
- Den store Dampfærgehavn ved Strib er saavidt færdig, at man igaar ventede Besigtigelseskom-missionen. Imidlertid er der endnu betydeligt Opmudrings-Arbeide tilbage at udføre, idet Bunden har vist sig langt haardere og opfyldt med store Sten end man havde antaget. Dampskibet har, som bekjendt, allerede i flere Maaneder afbenyttet Havnen og det til Dampfærgens Anløbsted anbragte Skinnespor blev iforgaars prøvet af et, med Lokomotiv forspændte Tog, saa det er sandsynligvis Meningen fremtidig at lade Togene løbe tæt til Dampskibet ved den ny Perron. Naar Dampskibet kan komme, vides endnu ikke; før hen i April eller Mai tør den næppe ventes, og før den kommer ville de Klappe og Løfteredskaber, der ere nødvendige for at bringe Vognene ud paa Dampfærgens Dæk, ikke blive anbragte i Havnen. Opmudringsarbeidet fortsættes hver Dag, dels ved Hjælp af en Randers Kommune tilhørende Dampmaskine og dels ved Gravning, men der staar, som sagt, ikke saa lidt tilbage inden man opnaaer den bestemte Dybde af 12 Fod. S Den tidligere Anløbsbro for Dampskibene udfor Stationsbygningen er nu optaget og fyldt; derimod skal den saakaldte nordre Bro sættes i bedre Stand for i paakommende Istilfælde at kunne benyttes. Som bekendt har Isen næsten hvert Aar fremkaldt større eller mindre Ødelæggelser ved denne Bro; nu skal Plankedækket optages og dens Indre fyldes med store Sten. Til yderligere Benyttelse skal der ved dens østlige Hjørne opføres en mægtig Skjærm for at beskytte den mod Isgangen.