Middelfart Avis
       Lørdag den 20de Januar 1872.
- Dampfærgen "Lille Belt", som ifølge "Jylpt", indkom i Aarhus Havn i Onsdags Eftermiddags for at forsynes med Kul, skulde ifølge Meddelelse til os, fortsætte Reisen derfra til Frederits igaar Morges, dersom Veiret var godt, Skibet er en cigarformig Hjuldamper uden Master med et Jernveispor langskibs, der kan optage 5 Jernveivogne. Midtskibs gaaer en Bro tværs over Skibet, saa at Jernveivognene kunne gaa under denne, og paa denne Bro er Lukaf med de 2 Rat, der styre Skibets 2 Ror, et i hver Ende, der vexelvis benyttes, eftersom Skibet seiler i den ene eller den anden Retning. I Skibets ene Ende findes 1ste og 2den Klasses Kahyt med Dameværelse, og i den anden Ende 3die Klasses Kahyt, medens der, som sædvanlig, i Hjulkasserne er indrettet Rum for Postvæsenets og Skibets gyngende Bestillingsmænd, Kahytter o.m. Skibet, der har 2 Høi- og Lavtryks Dampmaskiner af 75 Hestes Kraft, har kostet omtrent 80,000 Rd. og er bygget af d’Hrr. Wigham Richardsen & Ko. i Newkastel upon Tyne, hvorfra det afgik i Lørdags. Overfarten er bleven forsinket et Par Dage ved haardt Veir i Vesterhavet, under hvilken Kulbeholdningen slap saa aldeles op, at man endogsaa har nedtaget og brændt de midlertidige Master, der vare anbragte for ogsaa at kunne benytte Seil ved Overfarten. Det medbringer paa Dækket de to Landgangsbroer, som skulle anbringes, en ved Frederits og en ved Strib. - Dampfærgen ankom igaar Eftermiddags Kl. 3 til Frederits.