Middelfart Avis
                         den 1ste Januar 1871.
- Igaar Morges lykkedes det at gjenoprette forbindelsen mellem Strib og Frederits, der havde været afbrudt et Døgn paa Grund af Is i og udfor Frederits Havn Posterne fra Sjælland for Onsdag og Torsdag kunde først føres over fra Strib igaar Formiddags. Standsningen havde samlet mange Reisende paa begge Sider, navnlig i Frederits, hvor der igaar Formiddags skal have været omtr. 300. At de Reisende fra Sjælland tog Torsdag Aften hertil for at overnatte. - Beltet her er aabent og Isen lægger ingen Hindringer iveien for Forbindelsen med Snoghøj.

                            den 8de Februar 1871.
Medens Overfarten mellem Strib - Frederits i disse Dage er meget vanskelig S den udføres nu med Isbaade, og Hurtigtoget, som ellers kommer hertil Kl. 320, indtraf igaar først Kl. 5¼ - er Overfarten mellem Middelfart-Snoghøj aldeles fri og uhindret af Isen. Paa samme Tid, som man igaar havde store Anstrengelser og Besværligheder med at komme over fra Frederits til Strib, overførtes her fra Middelfart Skibsbro 15 Heste til Snoghøj uden ringeste Forsinkelse [Overfarten varede omtr. 15 Minutter]. - Hvorlænge skal det vare inden den høitærede Driftbestyrelse faaer Sind til at benytte det aabne Vand her naar Overfarten er vanskelig ved Strib-Frederits ?

- Hverken iforgaars eller igaar Aftes gik noget Aftentog herfra, ligesom der ei heller igaar Morges og imorges er ankommen noget Tog hertil fra Nyborg Kl. 7½.

                           den 9de Februar 1871.
- Efter hvad der er os meddelt, har Overfarten ved Strib-Frederits paa Grund af Is i Mandags Aftes frembudt uoverkommelige Vanskeligheder, og de Reisende maatte derfor overnatte i Frederits. I Tirsdags Morges var Overfarten heller ikke mulig, og der blev derefter forsøgt en Overfart i Baade fra Sandalsbugten (imellem Frederits og Lyngsodde) da dette Forsøg mislykkedes, førtes de Reisende i lukkede Vogne ad Lyngsodde til, men hertil kunde man ikke naa S efter hvad der siges S paa Grund af Sneen ikke var kastet ...
- Igaar lykkes det atter at tilveiebringe Dampskibsforbindelsen mellem Strib-Frederits mellem Middelfart og Snoghøj er Seiladsen fri.- De 4 Isbaade, som i Søndags afgik fra Korsør til Nyborg, men drev Nord efter i Isen, ere iforgaars landede paa Æbelø, hvorfra de Reisende igaar kom til Bogense. Ifølge et hertil Byen indløbet Telegram befandt de Reisende sig efter Omstændighederne vel; men Reisen har været forfærdelig.


                        den 13de  Februar 1871
....... I mellem Assens-Faaborg-Svendborg-Odense-Bogense er der Postgang, men de Byer, som have den Lykke, at have Jernvei til deres Dør, de have ingen Post S det er Malheur! Som det ses af "Nyborg Avis" for i Torsdags har Postmesteren i Odense dog allerede i Onsdags Aften sendt Posten med Slæde til Nyborg, hvor den ankom Torsdag Morgen. Postmesteren i Odense har derved givet flere Kolleger et følgeværdigt Exempel. Paa Knudshoved ligger der omtr. 14.000 Pakker til Sjælland. - Efter at Ovenstaaende var nedskrevet indtraf Lørdag Aften hertil ridende Bud fra Strib, hvortil der Aftenen forud var kommen Post af Landeveien fra Aarup. Det var Breve og Aviser fra Assens og Bogense for Tirsdag, Onsdag og Torsdag.

- I Tirsdags - skriver "Kolding Avis" - begave 5 Isbaade med omtrent 40 Reisende sig paa Veien fra Strib til Frederits, men kun de 3 naaede over Beltet, hvorimod de 2 andre Baade igjen maatte gaa tilbage til Fyen. S Under Transporten var en af de Medreisende saa uheldig at slippe igjennem under Isen, men med nogen Anstrengelser lykkes det dog at faa ham op igjen, skjønt naturligvis i en meget forkommen Tilstand. Baadene gik over Kl.2 og ankom 3 Timer efter til Frederits. S Paa samme Tid seilede man med Seilbaade og Færgejagt med Heste mellem Middelfart - Snoghøj, Overfarten varede 15 Minutter S Vi noterer dette til Oplysning for Vedkommende.

- Islagene mellem Strib-Frederits var igjen i Lørdags saa stærke, at Dampskibet ikke kunde arbeide sig igjennem. Det gjorde et forgjæves Forsøg derpaa S Igaar var der fuldkommen spærret

- Der løb igaar to Tog ad Fyens Jernvei, men der var selvfølgelig ingen Dampskibs-forbindelse mellem Strib - Frederits idet Beltet der er helt tillagt, saaledes at Folk med Haandslæder gaa over Isen. Mulig vil Posten nu blive ført samme Vei.

                       den 14de Februar 1871
- Der løb i Søndags 4 Tog ad Fyens Jernvei, og fra igaar løb alle Tog, med Undtagelse af Nr. 1 og Nr. 8 (det tidlige Morgentog og sildige Aftentog), der indtil videre ere indstillede S Breve og Aviser fra Sjælland ere indtrufne indtil Onsdag og fra Jylland indtil Fredag S mellem Strib - Frederits trækkes Posterne over den faste Is, medens de Reisende maa gaa bagefter; igaar viste Isen sig mindre sikker, idet den næppe kunde bære Post-Jollen, ligesom en Mand skal være falden igjennem, og i dag vil Overfarten sikkert ikke kunde foretages på den Maade ..... Det er et mærkeligt Skue, at se den store Færge og de mange Baade seile for fulde Seil mellem Middelfart - Snoghøj, medens Alt rundtom er Is .... Imidlertid synes man at foretrække, at lade de Reisende vandre over Isen ved Strib - Frederits, og saalænge disse ere saa venlige at betale 3 Mk. for denne Vandring, saa er det jo unægtelig en ret fiffig Forretning af vedkommende Myndighed.

                   
den 14de Februar 1871
- Mellem Strib - Frederits, trækkes Posterne over den faste Is, medens de Reisende maa gaa bag efter. I gaar viste Isen sig mindre sikker, idet den næppe kunne bære Postjollen, lige som en Mand skal være falden igennem, og i Dag vil Overfarten sikkert ikke kunne foretages paa denne Maade.


                       den 15de Februar 1871
- Isen ligger fremdeles fast mellem Strib - Frederits, og er for Post og Reisende det samme som en Landevei, hvor de Reisende gaar over tilfods ved siden af deres Kofferter.
                        den 16de Februar 1871
Istilstanden i Bæltet er for saa vidt uforandret, som man endnu i gaar vandrede over Isen mellem Strib - Frederits, medens der mellem Middelfart - Snoghøj er fuldstændig uhindret sejlads. Dampbaaden Lille Belt" ligger endnu uvirksom her i Havnen. I gaar betalte Reisende kun 2 Mark, 8 Skilling for at gaa over Isen fra Frederits til Strib. Prisen er altsaa nedsat.

                     
den 18de Februar 1871
(uddrag) Igaar Eftermiddags lykkedes det endelig Dampskibet efter i flere Timer at have arbeidet i Isen, at naa over til den saakaldte nordre Bro ved Strib (den vestlige Bro var helt tilpakket med Is) .... Dampskibet har siden 7de Februar ligget indefrosset i Frederits Havn og i de forløbne 10 Dage er Post og Reisende blevne overført paa en meget ufuldstændig Maade. Kreaturer, Gods og større Pakker har i alle Dage slet ikke kunnet overføres mellem Strib -Frederits,

                       den 20de Februar 1871
- Et Par Vogne med Smør fra Nyborg, bestemt for London, kjørte igaar fra Jernveistationen til Middelfart Skibsbro, for herfra at føres til Snoghøj og videre til nærmeste jydske Jernveistation for at naa sit Bestemmelsessted. Man vil heraf se, at det paa Grund af Isforholdene ved Strib - Frederits og de med Istransport forbundne Forsinkelser og Bekostninger, kan lønne sig at lade Godset føre over Middelfart - Snoghøj. Da Reisende hyppigst i Vinter have søgt samme bekvemme Vei, turde der maaske dog heri ligge et Fingerpeg for Bestyrelsen for de jydsk - fyenske Jernveie.

                            den 21de Februar 1871
- Endnu i gaar var der megen Drivis mellem Strib - Frederits, saa at Dampskibet endnu maa lægge til ved den for de Reisende ubekvemme nordlige Bro, Her ved er desuden den store ulempe, at alt Handelsgods utilbørligt opholdes paa begge Sider af Bæltet. Der ligger saaledes i Frederits Købmands-gods, som er afsendt fra Hamborg i de første Dage af Maaneden og bestemt for saa godt som alle fyenske Byer. Hvorfor kører man det ikke ned til Snoghøj for at lade det føre over Bæltet til Middelfart, fra hvis Havn det jo yderst bekvemt kan føres ad Hestebanen til Stationen ?


                      den 22de Februar 1871
- Der førtes igen igaar en betydelig Del Heste over Beltet herfra til Snoghøj. Ved Strib er Isforholdene noget forbedrede, saa at Dampskibet igaar kunde lægge til Broen nærmest Jernveistationen.

                       den 27de Februar 1871
- Endnu i Lørdags kunde Dampskibene mellem Strib-Frederits ikke løbe til Broen udfor Stationen i Strib, der fremdeles var stærkt belemret med Is. Som Følge heraf er Godsbefordringen ved Lillebelt endnu høist mangelfuld.

                          den 11te Marts 1871
- Igaar Morges kunde der ingen Dampskibsforbindelse finde Sted mellem Strib - Frederits paa Grund af Blæsten, og Post og Reisende maatte vente paa begge Sider.