Middelfart Avis
                            den 11te Mai 1869
Udenpaa et Ledvogterhus
ved Staurby Skov (tætved Middelfart) findes nedenstaaende 5 Vers, skrevne med Blyant og sandsynligvis forfattede af Ledvogteren, naar han, staaende ved sin lille Hytte, har ventet paa Toget:

Vinterens hvide og iskolde Dække
Vaarsolens Straaler nu smeltet har den;
Foraaret viser sit blomstrende Tæppe,
Folder det ud over Mark, over Eng;


Foraaret atter med duftende Vinde
Venligt omvilter hver Mark og hver By;
Trækfuglen løfter sin flagrende Vinge,
Lærken den sender sin Lovsang mod Sky ;

Brødre og Søstre ; lad stedse os være
Alle forened’ i Kjærligheds Baand ;
At vi, naar Mørket det vil os besvære,
Række hverandre en hjælpende Haand ;

Fader ; Du ser, naar herneden jeg vanker,
Ofte jeg snubler, naar Veien er trang;
-
Men Du og ser mine lønlige Tanker,
Hjælp mig og styre mine Fjed og min Gang !

Naar jeg om Aftenen ene her træder,
Ofte jeg dvæler ved Stjernernes Skjær; -
Ofte i barnlig’ uskyldige Glæder
Tanken der søger sin ensomme Færd !

Tiden er bleven Ledvogteren lang,
 medens Damphesten brusede hen imod ham;
- Poetens Flugt er raskere; hans vingede Hest
har baaret ham ud i Rummet "ved Stjernernes Skjær !"