Middelfart Avis
den 16de Januar, 3 og 25 Febr. - 10 og 12 Marts 28 April og 8 August 1860
 -  En af vor Egns Ungdomslærer, Skolelærer Johan Didrich August Gang i Staurby, er i Løverdags afgaaet ved Døden. Den afdøde var meget afholdt i sin Kreds og hans Død maa saameget mere beklages som han efterlader sig 8 uforsørgede Børn, der allerede tidligere havde mistet deres Moder. Smertelige Ærgrelse over Tabet af en ikke ubetydelig Sum, som Gang havde sammensparet til sine Børn og udlaant til en nu falleret Kjøbmand, maa desværre ansees som en af Aarsagerne til hans Sygdom og død.

                Bekjendtgjørelse.
                                   

Den 14de Januar d.A. kaldte ved Døden Gud bort fra tunge Lidelser vor elskede Fader: Skolelærer i Staurby Johan Didrich August Gang
Hans efterladte 8 uforsørgede fader og moderløse Børn.

               
den 3die Februar 1860.
 -  Det ved Skolelærer Gangs Død ledigblevne Skolelærerembede i Staurby, Veilby Sogn, er opslaaet Vacant. Indkomsterne ere: 6 Tdr. Rug og 10 Tdr. Byg Indenrigsminister natura, 25 Tdr. Byg efter Capitalstaxt, Offer og Accidenser c. 105 Rd., Skolepenge ca. 25 Rd., 6 Tdr Land à 14,000 Q Al. 1 Maal Mælk af Districtet, Værdi c. 10 Rd., reglementeret Fourage og Ildebrændsel; Reguleringssum 580 Rd. 5 Mk. 7 Sk. Skoledirectionen for Baag og Vends Herreder har Kaldsret, og Ansøgninger om Embedet indgives inden 1ste Marts d.A. til Provst Seidelin, Dreslette pr. Assens

                           den 25de Februar 1860.
 -  Som meddelt døde for kort siden Lærer Gang i Staurby fra en talrig, moderløs Børneflok, der ved Faderens Død stod baade hjælpeløs og frændeløs Naboer og Bekjendte søgte ved milde Gaver at lindre Sorgen og Nøden, men Trangen til et Hjem kunde derved ikke afhjælpes. Det glæder os at kunne meddele, at de mindste af Børnene have fundet kjærlige og deeltagende Forsørgere, idet Hofjægermester de Fønss til Hindsgavl har taget sig at den yngste Pige (7-8 Aar), en lidt ældre Pige har fundet et Hjem hos Gaardmand Ole Olsen paa Staurby Mark ("Karensminde"), en 11-12 Aars Dreng hos Pastor Clausen i Veilby og en 12-13 Aars Pige hos Gaardmand, Sognefoged Niels Jørgensen, Aulby, Veilby Sogn.

                     den 10de Marts 1860.
 -  Til det ledige Skolelærerembede i Staurby har Veilby Sogns Sogneforstanderskab igaar foretaget Indstilling. Af 36 Ansøgere indstilledes Følgende, som Alle ved Afgangen fra Seminariet have erholdt Characteren "meget duelig":
Nr. 1 Lærer i Vamdrup ved Kolding, Frederiksen, 33 Aar gammel
(F. var indstillet som Nr. 2 til Embedet i Rolund.)
Nr. 2 Lærer i Hov paa Langeland, Olsen, 37 aar gl.
Nr. 3 Lærer paa Fønsskov, Petersen, 30 Aar gl.
Næstefter disse havde Lærer Torbensen heraf Byen flest Stemmer.

                          den 12de Marts 1860.
Bekjendtgjørelse
Onsdagen den 14de Marts førstkommende, Formiddag Kl. 10, bliver i Staureby Skole ved offentlig Auction bortsolgt afdøde Skolelærer Gangs efterladte Løsøre og Effecter bestaaende af forskjelligt Ind- og Udbo, Sengeklæder, Bøger, 1 Ko, 4 Faar m.v. hvilket herved bekjendtgjøres.
                         Vends Herreds Contoir,
                                     den 3die Marts 1860
                                                              H.P.R. Møller

                         den 28de April 1860.
Assens Amtsraads- og Skoleraads- Forhandling i Mødet den 6te Marts 1860.
..............
Sognepræsten i Veilby har indstillet, at der maa blive tilstaaet en Understøttelse af Skolefondet til Skolelærer af Staurby J.D.A. Gangs 5 efterladte fader- og moderløse uconfirmerede Børn - Forinden endelig Beslutning tages indhentes nærmere Oplysning om og hvorledes Børnene muligen maatte være anbragte til Forsørgelse, da Skoleraadet, hvis større Trang er tilstede, er villig til at bevilge en Understøttelse.

                         den 8de August 1860.
                    Bekjendtgjørelse.
  
Kun med Ængstelse fulgte jeg Hjertets Drivt til ved Salg af nogle af mig affattede Vers at samle et Bidrag til afdøde Skolelærer Gangs Børn. Herren har lagt sin Velsignelse til det Lidet og Ringe, saa at jeg har kunnet tilstille Børnene 49 Rd. Takket være først Herren, men saa takker jeg ogsaa de glade Givere og d'Hrr. Skolelærere og Andre, som have fremhjulpet Sagen.
                     Gamborg, den 5te August 1860
                                                       Anders Hansen.