Middelfart Avis
              den 8de Marts 1875.
(Først en lang remse vedr. det politiske spil om forbindelsen over Lillebelt). I Lørdags begyndte man at slæbe Posterne over den faste Is mellem Strib-Frederits i Fiskerbaade af alle Slags, og alt dette skete medens man ved Middelfart-Snoghøi kunde befordre Reisende i hundredevis baade ved Nat og Dag i aabne Baade paa mindre end 15 Minutter. Det er ikke nok, at Staten her har experimenteret med flere Midler til liden Baade ??? for Statskassen; det fatale ved hele denne gamle, men altid ny og altid lige vanvittige fyenske Jernveihistorie er nu, at man undser sig ved under saadanne Omstændigheder at føre Reisende og Posterne over mellem Middelbar-Snoghøi, S man slæber dem hellere over Isen ved Siden af det aabne Vand; man skuffer de Reisende, saavelsom Publikum i det Hele, ved at lade Alt vente enten i Frederits eller i Strib indtil der er Leilighed og den har i forrige Uge ladet mange Timer vente paa sig, endog over 24 Timer. - En af Postexpeditørerne (Hr. Andersen) viste dog den Snarraadighed, at føre Posterne over Middelfart til Snoghøi, hvorved der naturligvis blev vunden Tid, men det skulde ikke undre os, om han derfor blev irettesat. - Her have Søfolkene vist baade Raskhed og Billighed ved at overføre de Reisende, som leiede Vogne baade fra Strib til Middelfart og fra Frederits til Snoghøi, men der burde fra Statens Side være gjort Anstalter paa en anden Maade, f.Ex. Ved at lægge et Dampskib her og lade Reisende og Gods føre fra Middelfart Station ad Trækbanen til Havnen for paa denne Maade at forhindre de store Standsninger, S men det kan jo ske ad Aare.

-Det er sikkert en grundet Klage, der er kommen os for Øre, at man endnu i Fredags Aftes fra en af Fyens Jernveistationer har ført flere Vognladninger af Hornkvæg til Strib uden at gjøre vedkommende Afsender opmærksom paa, at Dampfærgen ikke var istand til at føre dem videre. S-Hvortil bruger man Telegrafen ?

- Igaar Nat reiste sig en sydøstlig Kuling, opad Formiddagen løsnede Isen ved Strib S Frederits ,saa Dampfærgen kunde gaa over Kl. Omtr. 10. - Med den indtraadte friske Kuling fra Syd er der god Udsigt til en Forandring af Veiret og til en Forbedring af Isforholdene mellem Strib-Frederits.