Middelfart Avis
              den 6te Marts 1875.
- Istilstanden i Lillebelt var igaar uforandret: medens Beltet her var fuldstændig isfrit, var al Forbindelse stoppet mellem Strib - Frederits. Som Følge deraf afgik samtlige Tog siden Natten mellem Torsdag og Fredag uden Forbindelse mellem Jylland og Fyen. Dampfærgen forsøgte igaar Morges at naa Strib, men trods Føreren, Kapitain Jespersens Anstrengelse og Iver for at tilveiebringe Forbindelse, lykkedes det ikke. Dampfærgen arbeidede i Isen til henad Middag, men den naaede kun midt ud i Beltet og havde derefter Møie med at komme tilbage til Havnen i Frederits. - Under saadanne Omstændigheder er det en Feil, at Jernvei- og Postbestyrelsen ikke tager fornødne Bestemmelser om at lade Reisende og Poster føre over Beltet her, hvor der ikke har været Hindringer for Forbindelsen. Den store Mængde Reisende og flere Dages Brevpost, som iforgaars og igaar ere komne til Strib, have der været udsatte for store Skuffelser, thi enten har Dampfærgen ikke kunnet overføre dem eller Overfarten har været saa langvarig, at de ere gaaede glip af Togene i Jylland, eller de have været udsatte for et høist ubekvemt Ophold paa Strib. Siden iforgaars Eftermiddag have derfor mange Reisende maatte leie Vogne til at føre dem fra Strib tilbage til Middelfart, hvor der ikke var Spor af Ishindringer. Men det er baade omstændeligt, bekosteligt og ubilligt, at Forbindelsen skal stoppe fordi Regeringen i sin Tid forsyndede sig mod Naturens Orden ved at forlægge Overfarten fra det korteste og det bekvemmeste Overfartssted ved MiddelfartSSnoghøi til det mere end dobbelte saalænge og under alle Omstændigheder ubekvemme Overfartssted ved Strib-Frederits. Ogsaa i Frederits var der igaar samlet mange Reisende og Poster; hvorvidt Posterne bleve førte til Snoghøi vides ikke, men af de Reisende var der ikke faa, som leiede Vogne dertil, hvorfra de paa faa Minutter førtes over Middelfart for at fortsætte Reisen. S Vilde det ikke vare aldeles rimeligt under saadanne Omstændigheder at iværksætte en Forbindelse mellem MiddelfartSSnoghøi over en af de nærmeste Stationer i Jylland enten Taulov eller Frederits?