Middelfart Avis
       den 15de November 1873.
- Den gamle Hædersmand Christian Holger Jørgensen i Stavrby, der nys indgik til Herrens Fred, 89 Aar gam-mel, var fra sin Ungdom begavet med en god naturlig Forstand, erhvervede sig mange nyttige Kund-skaber og havde et Hjerte, der slog varmt for Frihed og Fædreland. I Begyndelsen af Aarhundredet ud-tjente han sin Værnepligt i Artilleriet i 10 Aar og forfremmedes i Underklas-sens Grader som dygtig Soldat. I 50 Aar fæster af en Gaard i Stavrby, viste han sig ikke alene som praktisk dygtig Landmand, der altid var rede til Forbedringer i Avls-bruget, men han ofrede ogsaa meget af sin Tid i det Offentliges Interesse. Foruden de mindre forskjellige Kommunalbestillinger, var han Sognefoged og Lægdsmand i 21 Aar og har ogsaa engang havt Sæde i Amtsraadet. Da Alderen hindrede ham i at virke mere, afstod han for 10 Aar siden Gaarden og efterlader sig 3 Sønner, der hver især havde en Gaard..