Udskrift af fogedbogen for retskreds no. 43, Middelfart Købstad, Vends herred og en del af Wedelsborg Birk.
Aar 1939 den 26' januar kl. 14 blev Middelfart Købstads m.v. fogedret sat
                       Der foretoges:
                                 Udstedelse af fogedudlægsskøde på ejendommen matr. no. 1 l, 1m, 1cc, 1cr, 1df, 1dg og 
                                1nb. af Strib Færgegaard, Strib-Røjleskov sogn, til Inspektør Hans Chr. Henry Petersen, Strib
   Der fremlagdes:
1) ....stemlet udskrift af auktionsbogen for nærværende retskreds for saa vidt angår den den 14' december 1936 over ejendommen matr. no. 1 l, 1m, 1cc, 1cr, 1df, 1dg og 1nb. af Strib Færgegaard, Strib-Røjleskov sogn,
afholdte tvangsauktion, ved hvilken Østifternes Kreditforening blev højstbydende med kr. 56,000 - og fik auktionen standset som forgæves for ved fogeden at lade sig ejendommen udlægge som ufyldestgjort panthaver,
2) Transport-købekontrakt af 8' juni 1938 og 18' juni s.m. på retten til at få fogedudlægsskøde på ejendommen til Inspektør Hans Chr. Henry Petersen, Strib fra Østifternes Kreditforening, af  ...
    I henhold til det således fremlagte eragtede fogden, at den fremsatte begæring var hjemlet, hvorfor han på de i Transport-købekontrakten, som vedlægges, nævnte vilkår endeligt skøder  Inspektør Hans Chr. Henry Petersen, Strib, ejendommen  matr. no. 1 l, 1m, 1cc, 1cr, 1df, 1dg og 1nb. af Strib Færgegaard, Strib-Røjleskov sogn, .....
     Efter at køberen nu har udstedt pantebrev for de i post 5 jfr. post 6 anførte beløb - hvorved bemærkes, at sælgerne har forhøjet det i post 6 anførte beløb på 25,000 kr. til 35,000 kr. - og har lovet iøvrigt at opfylde sine forpligtelser efter denne transport, meddeler sælgerne herved samtykke til udstedelse af fogedudlægsskøde til Inspektør Hans Chr. Henry Petersen på  ejendommen matr. no. 1 l, 1m, 1cc, 1cr, 1df, 1dg og 1nb. af Strib Færgegaard, Strib-Røjleskov sogn,
   København, den 22' december 1938
                                      Direktionen for Østifternes Kreditforening,   H.Lundsteen,       J.M.Jørgensen

                                                                           Transport - Købekontrakt.
     
Underskrevne Direktionen for Østifternes Kreditforening, transpoterer og overdrager herved til hidtilværende Inspektør på Bellevue Strandhotel Hans Chr. Henry Petersen den foreningen i henhold til det ved tvangsauktionen deb 14' december 1936 passerede, tilkomne ret til at erholde fogedudlægsskøde på ejendommen Badehotellet "Strib Færgegaard" med dennes hele til- og underliggende, skyldsat under: matr. no. 1 l, 1m, 1cc, 1cr, 1df, 1dg og 1nb. af Strib Færgegaard, Strib-Røjleskov sogn med samtlige derpå stående bygninger og disses jord- mur- og sømfaste dele og øvrige tilbehør (kaminer, kakkelovne, komfurer, 1 elektrisitetsværk med motor, dynamo, fordelingsbord og akkumolatorbatteri, indmurede kedler, vand- og el- installationer med alt tilbehør, alle hegn stakitter, flagstænger, alle plantninger herunder indbfattet)
      Under overdragelsen er derhos indbefattet alt på ejendommen værende, til hotellets drift hørende inventar af alle slags, restaurations- og værelsemontering, service, sengetøj, dækketøj og køkkeninventar, alt som køberen påvist.
        De nærmere vilkår er følgende:
1) Ejendommen, dens bygninger .... ligesom køberen er bekendt med de særlige forhold vedrørende den udfor ejendommens grund beliggende, Vejlby kommune tilhørende badeanstalt.
2) Overdragelsen sker med alle  ... pkt. (1 -13 gælder alle de gamle tinglysninger ang. den førhenværende overfart) 14. lejekontrakt på 25 år angående et areal af matr. no 1 nb til Vejlby kommune, samt indskrænkning i retten til næringsdrift. ...
3)Overdragelsen finder sted straks ....
4) Med hensyn til de af ejendommen gående skatter og afgifter skal 1' juli d.a. danne skæringspunkt for opgørelse mellem sælgerne og køberen.
5) Købesummen er fastsat til 130,000 kr. ...
6) Som et særligt vilkår har foreningen forpligtet sig til at anvende et beløb af 25,000 kr. til ejendommens forsyning med centralvarmeinstallation, indlægning af el- med tilslutning til det kommunale værk, montering af gæsteværelser forsåvidt angår sengeudstyr, istandsættelse af bygninger, alt i det omfang og på den måde som nærmere med køberen er aftalt, imod at han til foreningens 7' serie 3' afd.'s reservefond udsteder pantebrev ....
7) Køberen udreder alle  .... forbundne omkostninger.
8) Det er en forudsætning for handelen, at køberen kan erholde de fornødne bevillinger til beværter- og gæstgiverinæringer, og han skal omgående foretage skridt til at erholde disse.
9) Af hensyn til brugen af stempel m.v. ansætte vi på tro og love værdien af
                                 den faste ejendom til .........................................................................  110,000 kr
                                  og det medfulgte løsøre til .....................................................................20,000 kr.
                    Som sælger                                       København den 8' juni 1938.

                                                                 Direktionen for Østifternes Kreditforening,
                                                            Niels Petersen,                     H.Lundsteen

                                                                              Strib, den 18' juni 1938.
                    Som køber:                            Hans Christian Henry Petersen
    Omhandlede ejendom er i Aaret 1937 under reg. no. 334 vurderet til ejendomsskyld 110,000 kr. heraf grundværdi 46,000 kr.