Middelfart Avis
d. 1ste, 5te  6te 19de og 26de Juli og 7de August 1861.
 - En Ulykke, som desværre har kostet 7 Mennesker Livet, har i Nat tildraget sig her i Beltet. En Baad fra Baaringskov seilede nemlig Kl. mellem 11 og 2 ud fra Kysten overfor Fredericia, indehavende 9 Mænd. Noget ude i Beltet kæntrede Baaden og det lykkedes kun to af dem at redde Livet ved at klamre sig fast til Baaden, som derefter drev iland ved Røileskov. Af de Forulykkede have vi erfaret Navnene paa Følgende: Mads Skovfoged i Baaringskov, Gartner Pedersen ved Aahøirup, en Tømmermand i Brænderup Skov, som formeentes at hedde Jørgen, to Huusmænd sammesteds fra, hvoraf dog kun den ene vides at hedde Jacob, endelig 2 Artillerister af 6te Batteri, hvoraf den ene heed Lassen, begge fra Brænderup Sogn. De to Frelste ere Rasmus Garder fra Brænderup Skov, og en Artillerist af 6te Batteri, ved Navn Niels Chr. Jensen fra Aalborg-Egnen. De Forulykkede vare alle Familiefædre, og de fleste arbeide ved Befæstningsværkerne i Fredericia.

                     
d. 5te Juli 1861.
 - Om den i Søndags Morges i Beltet her i Nærheden passerede sørgelige Begivenhed, der kostede 7 Familiefædre Livet, har Red. erfaret følgende, der støtter sig til den Forklaring, som den ene af de Redede (Jørgen Larsen) har afgivet til Protocollen i et Forhør i Herredsthinget: Fisker Mads Skovfoged i Baaring Fredsskov havde med nogle af de Mænd fra Baaring-Brenderup-Egnen, som arbeidede i Fredericia, sluttet Accord om at hente dem hver Lørdag og føre dem tilbage Søndag Aften. I Løverdags havde han saaledes hentet dem og var Aftalen, at de efterat de havde besøgt deres Familier, skulde samles hos Mads Skovfoged Søndag Aften Kl. 6. Kl. blev dog 7 inden de kom afsted tilsøes; Veiret var ganske stille, men senere hen blæste det noget op og da de havde Vind og Strøm imod maatte de bruge Aarerene. Efterat have roet i et Par Timer, vare de meget trætte, dels af det uvante Arbeide og deels fordi de iforveien havde havt et godt Stykke Vei at gaae (Jørgen Larsen og et Par Andre havde dertil baaret Kartofler og andre Havesager for Gartner Pedersen); de bleve derfor enige om at tage ind til Land og faae en Forfriskning hos Hans Andersen ("Jordbærmanden") i Nyskovhuset (Veilby Skov) og samtlige 9 Mænd nød hver 5 Pægle Brændeviin, 3 Kdr. Øl og 3 Portioner Smørrebrød. Da de spurgte hvad de vare skyldige og Hans Andersen havde sagt, at det blev "lige 13 Sk. til hver ", yttrede En, at "13" var et ulykkeligt Tal og foreslog, at de gav hver
1 Mk., saa kunde Hans Andersen give dem hvad han vilde for de overtallige Penge. Lidt efter kom Konen i Huset med en Flaske Brændeviin, en Kande Øl og en Portion Smørrebrød. Efterat Jørgen Larsen derpaa havde skjænket en Snaps til Artellerist Niels Larsen og denne havde afslaaet at drikke Mere sagde han, at saa var det vedtaget, at naar En ikke vilde, saa skulde Ingen have Noget, hvorpaa Flasken gaves urørt tilbage til Værtinden. - Kl. omtrent 10½ gik de atter tilsøes; Mads Skovfoged sad tilroers og passede det ene Skjøde, Gartner Niels Petersen, der er født her i Byen og saaledes vant til Søen, passede det forreste Seil. Vinden var bleven stærkere og stik imod, saa de maatte krydse; de to første Vendinger gik godt, men ved den tredie kantede Baaden heelt rundt saa Kjølen kom ivejret. Alle 9 Mænd kom dog op over Vandet, men det varede kun 1-2 Minutter før de 6 vare forsvundne. Jørgen Larsen, Artilleristen fra Jylland og Arbeidsmand Niels Pedersen fik fat i Baaden, men da den flere Gange dreide sig rundt, kunde de kun med Møie holde sig; ved en af Dreiningerne forsvandt Niels Pedersen, som det antages, halvanden Time efter at Ulykken var skeet. De To naaede omtrent en Time senere grundet Vand; de slap da Baaden og vadede iland, Artilleristen saa udmattet, at han vilde være omkommen, dersom Jørgen Larsen ikke havde understøttet ham. Da de gik fra Stranden begyndte det at dages; - hos en Mand ved Navn Svend i Røileskov bleve de venligt modtagne, han sørgede for deres Klæder og bragte dem tilsengs. Jørgen Larsen gik samme Dag hjem til sin Familie og Artilleristen kom fra Striib over til Fredericia. - Den beklagelige Ulykke maa, efter hvad der foreligger, antages at være skeet ved et heftigt Vindstød; Baaden var ikke overfyldt, den var god og stærk og stor nok til en Snees Mennesker. - De Forulykkede efterlader en talrig Familie i meget fattige Omstændigheder og der er derfor stor Opfordring til Godgjørenhed om at komme de Ulykkelige tilhjælp. - Red. beder Enhver, som har en Skjærv at undvære, den være nok saa lille, om at yde den, for at lindre den bittre Nød oh Graad, der er tilstede hos dem, der saa brat have mistet deres Forsørgere

Uddrag).... 7 Mand druknede. Disse vare: Fisker Mads Skovfoged Baaringskov, Snedker Jørgen Larsen, Gartner Petersen, Dagleier Niels Pedersen, Snedker Søren Sørensen og Ungkarl Niels Larsen, Alle af Brænderup Sogn, samt Huusmand Mads Hansen af Holse Mark, Haarslev Sogn. De 6 af disse efterlader sig Enker ....
Efter det derom udtalte Ønske vil jeg med Glæde modtage hvad medfølende Medborgere i Byen og Omegnen vilde yde til de ullykkelige Efterladte.

Middelfart, den 5te Juli 1861.
Claudius Madsen


                           d. 6te Juli 1861.
 - Af de i Beltet Forulykkede efterlader Gartner Pedersen en Enke og 4 smaa Børn (han vilde ti Fredericia for at sælge Havesager). Snedker Jørgen Larsen af "Sinesminde" i Brænderup Sogn, havde for egen Regning overtaget Bygningen af en Bro ved Fæstningsværkerne i Fredericia; han var i sit 49de Aar, havde været gift i over 25 Aar og efterlader sig 4 Børn, hvoraf 2 voxne Sønner er i Amerika

                           d. 19de Juli 1861.
Jeg tilbyder herved min Tjeneste til at modtage, hvad velvillige Medmennesker have betænkt at give til disse ulykkelige Enker, som uforskyldt ere bragte i saa sørgelig en Stilling, og Regnskab for Anvendelsen af det Modtagne skal i sin Tid blive aflagt.
          Brenderup Præstegaard pr. Bogense,
             den 15de Juli 1861
            Sidenius     
Sognepræst

                        d. 26de Juli 1861.
 - Hs. Maj. Kongen og Gemalinde have under Opholdet i Fredericia, ifølge denne Byes Avis, allernaadigst betænkte de i Beltet den 30. f.M. Forulykkedes Efterladte med en Gave af 50 Rd. hver.

                     d.7de August 1861.
Som Bidrag til Hjælp for de i Beltet den 30te Juni Forulykkedes Efterladte har jeg endvidere Modtaget: Ved Hr. Justitsraad, Byfoged Mourier i Fredericia fra Hs. Majestæt Kongen 50 Rd. og fra Allerhøistsammes Gemalinde 50 Rd.. Endvidere fra f. 4 Rd. tilsammen 104 Rd.; i alt med de tidligere hos mig indkomne Bidrag 200 Rd. 1 Mk. 12 Sk.
- Bidrag, de være nok saa smaae, modtages fremdeles.
               Baaring, den 6te August 1864.
                                Jørgen Andersen