Lille Belts Tidende
                                        
eller
                          
 Middelfart Avis
                                 den 8 Oktober 1858.
 -  Igaar Eftermiddags hændtes i Brogaarde i Veilby Sogn, den Ulykke, at Gaardeier Peder Olsen's ca. 30 aarige Søn, Ole Pedersen, druknede i en Brønd. Han var Kl. omtr. 2 tilligemed sin Broder kjørt ud i Marken, hvor han alene blev tilbage ved en derværende Brønd for at opstille og fylde et Vandtrug for Køerne, medens Broderen kjørte bort til en Sandgrav. Under arbeidet med at trække Vandet op af Brønden har han Sandsynligvis tabt Balancen ved at læne sig formeget over det lave Rækværk. Da hans Fader Kl.3_4 kom hjem fra Middelfart og søgte sin Søn i Marken, kom han tilfældigvis til at see ned i Brønden, hvor han opdagede den Forulykkedes Kaskjet. Ved tilkaldte Naboers Hjælp blev derpaa Sønnens afsjælede Legeme, der fandtes med Hovedet nedad, trukket op og bragt hjem til den bedrøvede Familie