Middelfart Avis
            
 den 17de Juli 1875.
- Mandag Morgen Kl. 7 afreiser Hs. Maj. Kongen fra Odense med Extratog, som altsaa antages at indtræffe her Kl. lidt før eller lidt efter 8.
   - Efter Forlydende ville flere Embedsmænd i Middelfart og Vends Herred, muligvis ogsaa de nærmeste Sogneraad hilse paa Hs. Maj. Kongen og Hs. Høihed Kronprindsen ved Ankomsten til Strib paa Mandag Morgen. Saavidt vides vil man herfra Byen begive sig til Strib pr. Vogn
 

               den 20de Juli 1875.
.........
- Ved de fleste Stationer, saasom Tommerup, Bred, Aarup, Gjelsted osv. var pyntet med Flag og Grønt, enkelte Steder var der ogsaa reist Æresporte og en Mængde Mennesker samlet, som gjorde sig Haab om at faa Leilighed til at hilse paa Kongen og Kronprindsen, men Kongetoget holdt ingen Steder, det gled langsomt forbi alle Stationer, ogsaa forbi Middelfart, medens Kongen sendte sin venlige Hilsen til de Tilstedeværende. Ved Ankomsten til Strib, som skete Kl. 8,57, modtoges Hs. Majestæt af Chefen og Officerer af 36te Bataillon (Middelfart), Byens civile Embedsmand, Omegnens Præster, de nærmeste Sogneraad, Veilby Vaabenbrødreafdeling og en Mængde Beboere saavel fra Omegnen som fra Middelfart . Ventepavillonen, Perronen, Færgehavnen og Dampfærgen vare rigt smykkede med Blomsterguirlander, Vimpler og Flag, blandt hvilke ogsaa Faaes det svenske, norske, russiske, engelske og græske Flag. Det flagsmykkede Kongetog gled ind under Perronen, udbragte Herredsfogden et "Længe leve Kong Christian den Niende" der besvaredes med kraftige Hurraraab. Hs. Majestæt og Hs. kgl. Høihed Kronprindsen takkede for den venlige Modtagelse og de talte derpaa Begge længe med de Tilstedeværende, navnlig underholdt Kongen sig med de tilstedeværende Landboere, til hvem han bl.A. udtalte sin Glæde over de lyse Udsigter for en god Høst. - Efter tretten Minutters Ophold gik Kongen og Kronprindsen, ledsaget af deres Følge, - bl. hvilket bemærkedes General Vilster og Biskop Engelstoft, - ombord i Dampfærgen, som strax løb ud af Havnen, ledsaget af Dampskibet "Gerda". Ved Afgangen udbragtes endnu et "Længe leve Kong Christian den Niende", som, da Hurraraabene vare ophørte, efterfulgtes af et "Længe leve Hs. kgl. Høihed Kronprindsen", der ligeledes besvaredes med kraftige Hurraraab. - Under Seiladsen ytrede saavel Kongen som Kronprindsen, der Begge for første Gang vare ombord i Dampfærgen, deres levende Interesse for Fartøiet, som de besaa overalt, og de vare Begge et Øieblik oppe paa Kommandobroen. - Kl. omtr. 9,30 løb Dampfærgen ind i den festlig smykkede Havn ved Frederits ...

Stiftamtmand. Kmh. Heltzen var ikke i Kongens Følge igaar ved Ankomsten til Strib; han blev repræsenteret af Amtmand Dahlerup. Kamhr. Heltzen ledsagede nemlig igaar Morges Hs. kgl. Høiheder Kronprindsesse Lovisa og Prindsesse Thyra, til Ravnholdt.

- Dampfærgen præsenterede sig meget smukt igaar ved Kongefærden. Den havde mange Flag og dens Galleri var sirlig pyntet med Guirlander og Kongens og Kronprindsens Navnetræk. Fra Dampfærgens Midte vaiede Kongeflaget.

- Endel af Pynten ved Strib Færgehavn var, efter hvad der er os meddelt, udført af Egnens Beboere, navnlig Fiskere o.Fl.----