Middelfart Avis
   
den 2. Februar og27 April 1859.
 -  Som vi erfare er det i Eftermiddag lykkedes vor Politimester at opdage en for et Aarstid siden i Staureby foregaaet Fødsel i Dølgsmaal og Barnemord, hvori flere Personer ere implicerede. Vi haabe i næste Nr., at kunne meddele mere om denne Sag. (nævnte omtale er ikke fundet, se omtale af retssagen 27 april).

             den 27de April 1859.
 -  En af hine sørgelige Forbrydelser hvilke Lovgivning, dens Strenghed uagtet ikke formaaer at formindske og som synes ved ganske andre Midler at skulle hæmmes, er Barnefødsel i Dølgsmaal og det dermed i Regelen forbundne Barnemord, som tidligere berørt blev for nogen Tid siden i Staurby en saadan Misgjerning opdaget og bragt for Retten, hvor den i disse Dage er bleven afgjort. Den ikkun 18_19 aarige Forbryderske, Pigen Ane Kirstine Pedersen, der tilligemed Karlen Rasmus Madsen tjente hos Gaardmand og Sognefoged Christian Holger Jørgensen i Staurby, følte sig nemlig i Mai Maaned f.A. frugtsommelig ved den nævnte Tjenestekarl, som dog ikke har været vidende om hendes Svangerskab, hvad hun ogsaa selv bekræfter at have hemmeligholdt, da det var hendes forudfattede Beslutning, at hun vilde skaffe Barnet af Veien ved at dræbe det strax naar det kom til Verden. Hun iværksatte ogsaa dette ved efter Fødselen, der paakom hende om Natten i hendes Seng, at rykke Navlestrengen over, hvorpaa hun kvalte Barnet, som hun vil have hørt græde sagte; om Morgenen kastede hun Liget, indsvøbt i et Klæde, i en Mergelgrav bagved hendes Huusbonds Have. Her blev det nogen Tid efter tilfældig opdaget af Sognefogedens Søn, som tog det og underrettede sin Fader derom, hvorpaa denne paaduttede saavel Pigen som Tjenestekarlen Rasmus Madsen, at det var deres Barn, hvilket de ogsaa vedgik; Sognefogeden (deres Husbond) undlod imidlertid at gjøre nogensomhelst Anmeldelse om det Passerede, hvorimod han paalagde dem i Stilhed at begrave Liget, hvilket de ogsaa gjorde i Forening. Ifølge Lægernes Erklæring skjønnedes det undersøgte Foster ikke at have været fuldbaaret, men at være kommen for tidlig til Verden, at det næppe vilde kunne have levet; uagtet endnu en formildende Omstændighed, nemlig den: at den unge Forbryderske, saavidt vides, piint af Samvittighedsnag selv har angivet sig, lyder Underrettens Dom dog paa Livsstraf, hvorimod Barnefaderen er frifunden. Forhenværende Sognefoged Christian Holger Jørgensen, der under Sagens Gang er bleven afsat fra Sognefogedbestillingen, er for Pligtforsømmelse idømt en Mulct af 50 Rd. til Amtstuedistrictets Fattigkasse; denne Bøde har Stiftsamtet sanctioneret, saaledes at Sagen for Sognefogedens Vedkommende ikke vil gaae til høire Instans