Middelfart Avis
  den 30te Jan., 20 Marts, 4de Maj 1863.og 15 Septbr. 1865 24 Januar 1866
Bekjendtgjørelse.
Onsdagen den 18de Februar førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 1 bliver ifølge Forlig og Exceution ved 1ste Auction opbudt til Bortsalg:
      Hovedgaarden Billeshave. beliggende i Veilby Sogn, Vends Herred, med Jorder staaende for Ager og Engs Hartkorn 22 Tdr.5 Skjpr. 1 Fjdkr. 2¼ Alb., Gammelskat 72 Rd. 65 Sk., Skovskyld 2 Skpr. 3 Fjdkr. ¼ Alb.,med tilhørende 23 Fæstehuse, staaende for Hartkorn tilsammen 8 Tdr. 7 Skjpr. 2 Alb. Gammelskat 35 Rd. 92½ Sk. samt en sjettedel af Veilby Sogns Qvægtiende.
    Anden Auction er berammet til Afholdelse Onsdagen den 4de Marts førstk. og tredie Auction til Onsdagen den 18de Marts førstk. begge om Eftermiddagen Kl. 1 og afholdes de tvende første Auctioner paa Herredscontoiret i Middelfart, den sidste paa selve Eiendommen.
   Conditionerne og øvrige Eiendommen vedkommende Documenter ville være til Eftersyn hos Hr. Procurator Møller i Middelfart samt paa mit Contoir, Vestergade 2. Denne Bekjendtgjørelse tjener tillige til Efterretning for Panthavere og andre Vedkommende i Overeensstemmelse med Placat af 22 April 1817.
Kjøbenhavn, den 26de Januar 1863.
                                                           C.M.Vinther

                         den 20de Marts 1863.
 -  Ved den igaar afholdte 3die Auction over den bekjendte og smukt beliggende Hovedgaard "Billeshave", omtr. 1 Miil herfra Byen, blev Kammerherre, Amtmand Cederfeld de Simonsen til Erholm Høistbydende med 50.000 Rd. Dette Bud er ikke stadfæstet og da Eiendommen, saavidt vides, staar den nuværende Eier i mellem 70-80.000 Rd., vil man endnu forsøge en 4de Auction.

                             den 4de Mai 1863.
 -  Ved Auctionen i Løverdags over Hovedgaarden "Billeshave" opnaaedes intet antageligt Bud hvorfor den tidligere Eier og Panthaver, Major Rhallf, lod sig Gaarden udlægge for det af Proprietair Hansen til Kjærsgaard paa hans Vegne gjorte høieste Bud 52.000 Rd. - Hofjægermeister Sehested til Broholm bød 51.000 Rd.

                             den 15de Septbr.1865.
Hovedgaarden "Billeshave", ikke langt herfra Byen, vil den 5te Oktober atter komme til Auktion. Den vil kun blive solgt saafremt der bydes over 60,000 Rd.

                               den 24de Januar 1866.
 - Hovedgaarden "Billeshave" i Veilby Sogn, der for kort Tid siden kjøbtes af Grev Vedell til Vedellsborg, er fra 1ste Mai bortforpagtet paa 13 Aar til Hr. Gerh. Jørgensen (tidligere Forpagter af Føns Mølle).