Middelfart Avis
                     den 8de Juli 1874.
...... (vedr. 6te Juli-Festen - 25 år)
Der var saaledes almindelig Klage over de Forsinkelser og Uregelmæssigheder, som fandt Sted med Jernveitogene ligefra Formiddagstiden af. Natten til igaar var høist ubehagelig for mange Mennesker, navnlig bleve Deltagere fra Fyen og Sjælland paa Hjemreisen i hundredvis opholdte fra 1-3 Timer i Strib, den "vildende Mark" - som sal. Orla Lehmann vilde havde sagt, dersom han kunde have set da Tid var - hvor der hverken er Sæde eller Leie, kun Skinner og Sand, men ikke saa meget som et Glas Vand. Men havde saaledes Jernveisbestyrelsen ikke Held med sig til ved denne Leilighed at tilfredsstille Tidens Krav, saa skal det siges, at dette over Forventning var lykkedes Frederits’ Beboere, Festkomiteen og enhver, som havde havt med Festen at bestille; herfra bør der maaske giøres en lille Undtagelse i Henseende til Maden ved Festmaaltidet - den "aandelige" Føde: Taler Sange og Musik var den fortrinligste, man kunde ønske Sig, selve Maden derimod var for en stor Del tør, ufestlig, treven, tvær og i bogstaveligste Forstand "ufolkelig". Den (Maden) havde vist været god et Par Dage iforveien, men adskilligt af den - deriblandt Brødet - var skaaret meget for tidlig. Imidlertid var det jo til at overvinde; Soldater, som de fleste af Deltagerne vare, ere sjeldent forvænte i den Grad, at de ikke kunde undvære Mad en Dagstid, hvad mange af dem, som havde gjort Regning paa et godt Maaltid Mad til 2 Rd.,vel tildels maatte; men vor Anke gjælder dog først og sidst den paafaldende Uregelmæssighed i de lovede Extratog. For Middelfarts Vedkommende, hvorfra sikkert henved 1000 Mennesker deltog, kunde meget være lettet - ogsaa for Andre - dersom man havde villet sende et Dampskib herned fra Strib istedetfor rolig at se paa, at pinedes med at staa og vente i lange, kjedlige Timer baade her og i Strib.