En Vudering af Strib Færgegaard/Badehotel i 1901 (uddrag)

   Aar 1901, Mandagen den 3' Juni samt 4' og 6' samme Maaned indfandt vi undertegnede faste Vurderingsmænd os i Følge Øvrighedens Udmeldelse af 25 Maj 1901, paa den Consortiet "Strib Færgegaard", tilhørende Ejendom i Strib, Vejlby Sogn, for i Henhold til Lov om Udlaan i faste Ejendomme af Umyndiges og andre under offentlig Tilsyn staaende Midler m.m. af 19' Marts 1869 at vurdere samme.
   Ejeren af Consortiet "Strib Færgegaard" repræsenteredes af Kaptain Lund som var tilstede for under Forretningen at meddele os de fornødne Oplysninger. Vi bemærke udtrykkelig, at Aarstiden ikke har været til Hinder for omhyggelig at undersøge og bedømme Jordsmonnet, saavel Overfladens som Underlagets, Beskaffenhed.
     Forannævnte Ejendom med de den paahvilende Byrder beskrive vi saaledes:
    Ejendommens Betegnelse og Beliggenhed:
    Efter de ved Forretningens Afholdelse fremlagte Dokumenter er Ejendommen under Matr. No 1e , 1 f
   er beliggende paa/i Strib Veilby Sogn, Vends Herred, Odense Amt, ca. 3/4 Mil fra Middelfart.
   Ejendommens Beskaffenhed og Hovedanvendelse:
Ejendommen er Hotel og Badeetablissement med tiendepligtige Jorder og dens Hovedanvendelse er Gjæstgiveri og Badehotel.
  Af Byrder paahviler der Ejendommen følgende:
  Ejendommen staar under ovennævnte Matr No skyldsat for Ager og Engs Hartkorn ialt 2 Tdr. 3 Skp. - Fdk. 2½ Alb. Gammelskat 25 Kr. 45 Øre., samt Tiendevederlag.
  P.Hansen Strib er berettiget til at faa græsset 1 Ko og 2 Faar, samt Ret til at skære 4 Læs Tørv, aarlig paa en anvist Plads, mod en aarlig Afgift af 6 Kr. 33 Øre.
   Vi besigtigede derefter Ejendommen og befandt denne saaledes:

                Ejendommens Bygninger og disses Beskaffenhed:

      A) Hovedbygningen 35 Fag 46 Alen dyb 7 Alen højt 1½ Stens Grundmur med Fyrreovertømmer og Skiffertag. I Stuen er der 17 Værelser og 20 Verandaer, som alle ere malede og tapserede, gibsede, i 5 af Værelserne ere Kakkelovne, i Loftetagen er Kvist til begge Sider, der er 18 Værelser, alle malede, tapserede og gibsede i Kælderen er der 19, der alle ere kalkede og gibsede, 8 Værelser ere forsynede med Bræddegulv, Resten Cementgulve, 2 Komfurer, 1 Vandgryde og 3 Skorstene. Ved Bygningen er 2 Brønde med Pumper.

        B) Lade i Øst 22 Fag 55½ Al. langt 13 1/4 dybt 3 3/4 Al. højt 1½ Stens Grundmur, Fyrretømmer med Straatag, indrettet til Rejsestald, Svinestald, Karlekammer og Klosetrum.

       C)  Krostue i Øst 7 Fag 18 Al. langt 12 Al. dybt 4 Al. højt Grundmur med Fyrretømmer og Straatag, 7 Værelser med kalkede og tapserede Vægge, Bræddeloft og ditto Gulv i alle Værelserne med Undtagelse af Vaskerummet hvori der er Stengulv, 2 Kakkelovne, 1 Komfur og 1 Skorsten, ved Huset er en Brønd med Pumpe.

        D)  Pavillonen i Nord og Øst 30½ Al. lang 25½ Al. dybt bestaar af 2 Etager, underste Etage 1½ Stens Grundmur 4 Al. højt indrettet til Køkken, Anretterum, Vaskerum og Brændselsrum, Cyklestald, Garderobe, Toiletrum samt Trappeopgang, i Køkkenet er Bræddegulv, 2 Komfurer, 1 Vandgryde, 1 Skorsten, og de fornødne Diske, Borde, Skabe og Reoler, i de øvrige Rum er Cementgulve.
 Øverste Etage bestaar af en Tømmerbygning 9 Al. højt, samme Længde og Dybde, inddelt i 6 Fag. Bræddeloft og Gulv, Væggene beklædt med Brædder og forsynet med Vinduer og Døre, Taget Tagpap, udenom Pavillonen er en Veranda 5 Al. bred 4 Al. høj 1½ Stens Grundmur, forsynet med Jernbjælker, Loft og Gulv af Cement, derpaa en 5 Al. høj Tømmerbygning med Galleri samt Trappeopgang, Taget Brædder beklædt med Tagpap.

   De til Ejendommen hørende Fæste og Lejehuse beskrive vi saaledes:

a) N.Andersens Hus; 10 Fag 21½ Al. lang 10 1/4 Al. dybt 4 Al. højt, Grundmur, Fyrreovertømmer med Straatag, Bræddeloft og ditto Gulv overalt ; heri er indrettet 9 Værelser, hvoraf største Delen ere malede, 20
9 Al. Kælder med Cementgulv, Huset er forsynet med 2 Skorstene.
    Baghus: 4 Fag, 7 Al. langt 4 Al. dybt, blandet Bindingsværk, Straatag, indrettet til Vaske- Tørv og Brændehus. Ved Huset findes en Brønd med Pumpe.( 1cg)

b) Hans Svendsens Hus: 8 Fag, 18 Al. langt, 8½ Al. dybt 3 Al. højt, blandet Bindingsværk ditto Overtømmer, med Straatag, Bræddeloft og ditto Gulv overalt, heri indrettet 6 Værelser med tapserede og kalkede Vægge, 2 Skorstene. -
   Baghus: 2 Fag, 4½ Al. langt, 6 Al. dybt 3 Al højt, samme Bygningsmateriale, indrettet til Brændehus. Ved Huset er en Brønd med Pumpe.(1ch)

c) A.Hansen Andersens Hus: 11 Fag, 26 Al. langt, 10 Al. dybt 4 Al. højt, Grundmur, Granovertømmer med Straatag, Bræddegulv og ditto Loft med Gibsdække overalt, heri er indrettet 9 Værelser med malede Vægge, 2 Skorstene, 2 Kældre, 12 og 9 Al. med Stengulve 
   Baghus: 5 Fag, 10 Al. langt, 5 Al. dybt
| Halvtagebygninger, Grundmur med
     ditto:      8 Fag, 16 Al.       -    5 -    -         |  Asfalttag, indrettet til Vaske og Brændehus.(1ck)

d) Jens Sørensens enkes Hus: 11 Fag, 22 Al. langt 12 Al. dybt, 4 Al. højt, Grundmur, med Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddegulv og ditto Loft med Gibsdække, heri er indrettet 7 Værelser, oliemalede og kalkede. 25 
9 Al. Kælder med Stengulv, 1 Skorsten.

   Baghus: 7 Fag, 18 Al. lang 11 Al. dybt, 3 3/4 Al. høj, Grundmur, Fyrovertømmer med Tegltag, 5 Fag Bræddeloft, indrettet til Kostald og Lade.
   Baghus: 7 Fag, 11 Al. langt, 4½ Al. dybt, Egebindingsværk, Fyrovertømmer med Tegltag, indrettet til Brændehus og Svinestald. Ved Huset er en Brønd. (1cl)
                  NB. Bygningerne tilhøre Enken.

e) Hans Sørensens Enkes Hus: 13 Fag, 31½ Al. langt, 11½ Al. dybt, 3½ Al. højt, Egebindingsværk, Fyrovertømmer, Straatag, Bræddeloft og ditto Gulv, med Undtagelse af 1 Fag med Stengulv, indrettet til 10 Værelser med malede og tapserede Vægge, 2 Skorstene.
    Lade: 5 Fag, 11 Al. lang, 8½ Fag dybt, 3 Al. høj, samme Bygningsmateriel, indrettet til Lo og Lade og Brændehus. Ved Huset forefindes en Brønd med Pumpe. (1cf)

f) Frits Kristiansens Enkes Hus: 11 Fag, 21 Al. langt, 8½ Al. dybt, 3 Al. højt. Egebindingsværk, Fyrovertømmer med Straatag, Bræddeloft overalt og ditto Gulv i 10 Fag, 1 Fag Stengulv, heri er indrettet 6 Værelser med tapetserede Vægge, 2 Skorstene. (1cd)

g) Skovhavehuset: 7 Fag, 17 Al. langt 10½ Al. dybt, 3½ Al. højt. Grundmur mod Vest, Bindingsværk mod Øst, Fyrovertømmer med Straatag. Bræddeloft overalt ditto Gulv i 5 Fag, Resten Stengulv, heri er indrettet 7 Værelser med malede Vægge, 2 Skorstene.

h) Tøjhuset (hvori Concortiet har Andel) 5 Fag, 16½ Al. langt 7½ Al. dybt, 3 Al. højt. Egebindingsværk Fyrovertømmer med Straatag, indrettet til Tøjhus.

i) M.Jørgensens Hus:  7 Fag, 13 Al. langt 11 Al. dybt, 4 Al. højt. Grundmur, Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddeloft med Gibsdække overalt, Bræddegulv overalt. I Stuen er indrettet 6 Værelser med malede og tapeserede Vægge, paa Loftet er indrettet 4 Værelser med malede Vægge og Gibsdæk, 1 Skorsten. Ved Huset forefindes en Brønd med Pumpe.

k) O.Nielsens Hus: 12 Fag, 25 Al. langt 12 Al. dybt, 4 Al. højt. Grundmur, Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddeloft overalt med Gibsdække, og Bræddegulv overalt, heri er indrettet 8 Værelser med malede eller tateserede Vægge, en Kælder 7 9 Al. med Stengulv, 2 Skorstene. Ved Huset forefindes en Brønd.

l) P.Jeppesens Enkes Hus: 10 Fag, 23 Al. langt, 10 Al. dybt, 3½ Al højt. Egebindingsværk, Fyrovertømmer med Straatag, Bræddeloft overalt, Bræddegulv i 5 Fag, Resten Stengulv, heri er indrettet 8 Værelser med kalkede Vægge. 2 Skorstene.

m) Lars Jørgensens Hus, 10 Fag, 18
¾ Al. langt, 11 Al. dybt, 4 Al højt. Grundmur med Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddeloft overalt, heri er indrettet 8 Værelser, malede og tapeserede, i 6 Værelser er Bræddegulve, Resten Stengulve, 2 Skorstene.
   Baghus: 3 Fag, 4 Al. langt, 5 Al. dybt, 3 Al højt., Grundmur med Tegltag, indrettet til Vaskehus og Brændehus, med Cementgulv. 1 Skorsten. Ved Huset er en Brønd med Pumpe.

n) Vanddalhuset: 9 Fag, 17 Al. langt, 9 Al. dybt, 3½ Al højt., blandet Bindingsværk, Fyrovertømmer med Straatag, Bræddeloft overalt, heri er indrettet 5 Værelser, i 4 Værelser er der Bræddegulv, 1 med Stengulv, kalkede Vægge, en Skorsten.

Foruden de ovennævnte Fæste og Leiehuse hører endvidere til Ejendommen 2 Anløbsbroer, en for Baade og en for Seil og Dampskibe, kaldet nordre Bro, samt 4 Badehuse.

                                              Bygningernes Vedligeholdelsestilstand
Samtlige Bygninger, som efter den fremlagte Police ere forsikrede i Landbygningernes Brandforsikring for 72,532 Kr., hvortil vi ikke have noget (at) indvende ere udmærket godt vedligeholdte og i samme forefandtes de fornødne Vinduer og Døre samt Kakkelovne og Komfurer.

                                   Bygningernes Beliggenhed i Forhold til Jorderne:
Bygningerne ere beliggende i og ved Marken og afgive fornøden Plads baade til Avl og Besætning, samt staa i passende Forhold til Ejendommen i det Hele. Ejendommen drives ikke som en Avlsgaard.
Vand haves i tilstrækkelig Mængde og ved Bygningerne er en Have hvori avles de fornødne Køkkenurter til Husets Forbrug, og tillige findes flere Lystanlæg.

                                                          Ejendommens Jordtilliggende:
Efter den fremlagte Arealattest bestaar disse af :
          40 Tdr. Land Ager - 24 Tdr. Land Skov. - 19 Tdr. Land Have Veje og Gaardsplads
           ialt 83 Tdr. Land geom. M.

                                              Ejendommens Besætning og Inventarium:
Besætning: ingen
Forsikringssummen for Inventarium er 20,000 Kr., som vi anse for Passende.

               Beregning over de Indtægter og Udgifter, der kunne paaregnes Ejendommen, opgøre vi som følger: 

Indtægt:

De aarlige Faste Leieindtægter udgør ifølge den fremlagte Fortegnelse med Bilag Kr. 3648,00
Agerjorden vil kunne give en aarlig Indtægt af  -      400,00
Plantagen antage vi at kunne give en aarlig Nettoindtægt af  -      500.00
Salget af Ler, Sand, Grus og Sten fra Forstranden antage vi at kunne give en aarlig Indtægt af  -      400,00
De til Ejendommen hørende 2 Anløbsbroer antage vi at kunne give en aarlig Indtægt af  -      200,00
P.Hansen, Strib for Græsning af Ko og Faar og Tørveskær  -          6,33

Udgift

a. Skatter og Afgifter til Stat og Kommune Kr.   646,07  
b. Tiendevederlag, c: Konge-, Kirke- og Præstetiende  -       46,21  
c. Andre Ejendommen stadig paahvilende Byrder: Forpligtigelsen overfor P.Hansen Strib til Græsning og Tørveskær  -       40,00   
d. Brandforsikringspræmie af Bygninger Inventarium og Produktbeholdning  -       16,00  
f. Bygningernes Vedligeholdelse udvendig   -     100,00                            
                ialt Kr.   848,28 Kr. 5,154,33

     Naar Udgiftssummen fradrages Indtægtssummen udkommer
som Indtægtsoverskud 4306 Kr. 05 Øre
     Dette Beløb 25 Gange taget udgør den Sum 107,651 Kr. 25 Øre, som saaledes maa anses for Ejendommens Indtægtsværdi efter dens nuværende Tilstand.
     Foruden de saaledes beregnede Indtægter og Udgifter finde vi at kunne antage at Indtægten af Badeetablisementet ifølge Kontrakten med Værten vil kunne give en Yderligere Indtægt af cirka 500 Kr.
    Efter Overvejelse af alle foreliggende Omstændigheder, ansætte vi den beskrevne Ejendom ; som Badehotel alene betragtet, efter vor bedste Overbevisning og i Følge de gangbare Priser her paa Egnen, til en Salgsværdi i Handel og Vandel af 106,000 Kr. ,
    Forskellen mellem Købesummen og den af os paa Ejendommen ansatte Salgsværdi hidrører fra at der paa Ejendommen er opført en Pavillon til ck. 20,000 Kr. og Hovedbygningen restaureret og monteret for ck. 30,000 Kr.
    Foranstaaende Forretning er udført i Henhold til den af os indgivne skriftlige edelige Forsikring om efter bedste Evne og samvittighedsfuldt at ville røgte det os betroede Hverv. Dette, saavelsom at Ingen af os er beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende Linie eller i første eller anden Sidelinie med Ejeren af den vurderede Ejendom bevidne vi herved med vore Underskrifter.
                                              For Tiden Strib, den 6 Juni 1901.
                                               H.R.Knudsen                      Peder Jensen.
   At jeg efter bedste Vidende har meddelt de af Vurderingsmændene forlangte Oplysninger til Brug ved Forretningen, bevidner jeg herved:
                                                 D. u. s.
    Paa Ejernes af den i Forretningen beskrevne Ejendoms Vegne.
                                                                    Chr. Lund  

 

  I Diæter tilkommer os   48 Kr. - Øre
  I Befordringsgodtgørelse tilkommer os    32   -  - Øre
                             Ialt    80 kr..- Øre

                                      Betalt               Peder Jensen    H.R.Knudsen