Diverse avisnotitser m.v. fra det vestfynske 
gengivet fra de gamle aviser,  div. skøde og panteprotokoller m.m.
 

   

 Middelfart den 12 Januari 1787
Fra September f.A., da Børnekopper  begyndte at yttre sig her i Byen, indtil 4de Januari d.A., har 172 Børn havt de naturlige Kopper. Af disse ere de 19 døde, som viser, at hvor godartet denne Sygdom denne Gang end har været, er dog hver 9de døde deraf. Derimod har Hr. Docter Høfding ved Indpodning tilbragt 17 af Byens Børn Kopperne med den Held, at hverken er nogen døde deraf, ei heller Sygdommen efterladt sig hos nogen mindste skadelig Følge. - Maate saadant kun bringe flere til at betiene sig af en Opdagelse, hvormed; det velgørende Forsyn har beriget vore nyere ider til Menneskeslægtens sande Fordel !  

                Middelfart den 4 Januari 1787
Vel behøve S.T. Hr. Kammerherre Adlere og Frues paa Hindsgaul ædelmodige Handlinger ikke Fremmedes Lovtaler, da de tale for sig selv, og Gerningen priser sin Mand, dog troer jeg, at det især i en Tid, da vi have saa mange ubehagelige Tiender, som deels Tidens Vanskelighed medføre, ikke være mine Læsere ubehageligt at melde: at Høitbemeldte Herre og Frue, den 29 December f.A. lode i Sognepræstens Huus uddele 5 Tønder Rug og 5 Tønder Byg til Middelfarts Høisttrængende og Huusarme, 29 i Tallet, som efter deres forskellige Forfatning fik fra to til fire Skiepper. De modtoge Gaven med glade Taarer og daglig med varme Hierter velsignede de Hænder som gave. Give Gud at saadant Exempel maatte have mange Efterfølgere, som til Menneskelighedens og Religionens Ære, ville føle for deres lidende Medmennesker og betænke til deres egen Lyksagligheds Forhøielse, de rørende Udtrykke, hvormed Sognepræsten Hr. Bredal sluttede sin Tale, da han opmuntrede sin Menighed til Godgiørende mod vore ynkværdige Brødre i Island, nemlig Davids Ord i Psalmen 41de v. 1,2,3,4.  

Middelfart den 7 Februarii 1787
  
Efter Forlydende har Hans Kongelige Høihed Kronprindsen skienket Middelfarts Fattige 100 Rd. til Spinde-Skole: og Hendes Majestiet Enkedronningen 50 Rd. til Brød for samme Byes Fattige i denne dyre Tid

                     1788 - 22 Februar
                                 Assens den 20 februar.
Det lille Belt er her nu ganske tillagt med Is, saa den agende Post, som kom her i Overgaars Middag fra Kjøbenhavn, maatte tage om ad Middelfart. Den ridende Post, som kom samme Dags Morgen, slap dog med Baad vel imellem Iisen over til Aarøesund

             Fyens Stiftiende Nr. 46
                                      den 19 Februar 1856
                Bortforpagtning af Marsvinsfangsten
                                                  ved Middelfart

    Den nærværende Forpagtning af Marsvins-fangsten udløber ved Kyndelmisse 1857, saa opfordrer Marsvinsjægerlauget den eller de, som til den Tid maatte ville overtage Forpagtningen paany, til at melde sig hos Laugets Oldermand, Sømand Jørgen Jørgensen, Fænø i Middelfart, inden 1ste Mai 1856.
     Det bemærkes, at Fangstens Gennemsnit i de sidste 10 Aar har været 900 a. 1000 Stkr. Marsvin aarlig og at et Sviin veier 2 a 3 Lpd., samt at der af hvert Lpd. Spæk erholdes 3 Kander klar Tran, og at der hidtil har været svaret i Forpagtning 84 Skilling pr. Lpd. Spæk, samt en aarlig Kjendelse af 100 Rd. til Laugets Kasse.
- Forpagtningen ønskes overdraget paa 10 Aar.
          Middelfart den 6te Februar.
                                        Marsviinsjægerlauget.

Lillebelts Tiende
          eller
   Middelfart Avis

   den 11. Juni 1858.
- I en bekjendt Samlers Papirer finde vi følgen-de Notits: 1658 den 10 Juni (altsaa igaar for 200 Aar siden) kom Kongen af Sverrig, Carl Gustav, til Middelfart. Det er ogsaa i aar 200 Aar siden at Hindsgaul blev ødelagt af de Svenske.

     Lillebelts Tiende
                eller
      Middelfart Avis

     Mandagen d. 4.Oktober 1858.
- Som det erfaredes, har Veiret i Løverdags Morges samtidig raset over hele Jyllands Østkyst til Randers. Branden paa Hindsgavl er observeret i en viid Afstand og fra Veile har man endog, da Ilden syntes nær, udsendt en Sprøjte og Mand-skabet i sydøstlig Retning; men efter at være kommen en Miil bort fra Byen, vendte man tilbage. Ogsaa fra Fredericia blev afsendt en Sprøite til Snoghøi, hvor man formodede Ilden var. 

                                                              Lillebelts Tiende
                                                                          eller
                                                              Middelfart Avis

                                                                             Løverdag d. 2 October 1858.
- Et heftigt Tordenveir, der i morges drog hen over Egnen, har desværre foraarsaget en betydelig Ildebrand, idet Lynilden Kl. mellem 3 og 4 slog ned i Hovedgaarden Hindsgavls Ladebygning, hvis samtlige Længer, med Undtagelse af Hovedbygningen, i Løbet af et Par Timer nedbrændte til Grunden. Forvalterbolig osv., ere deels brændte, deels ramponerede, navnlig er Mejeriet med et deri værende betydeligt Qvantum Smør, der i Dag skulle havde været afsendt, aldeles nedbrændt. Et Par Kornlæs bleve staaende, men al den øvrige indavlede Sæd er brændt. Uagtet Ildens Voldsomhed er der Gudskelov intet Tab af Menneskeliv at beklage; Avlsforvalter Jacobsen har under Branden faaet sine Hænder ilde tilredte, men er forøvrigt uden Fare. Hele Kreaturbesætningen reddedes, derimod indebrændte 3 Jagthunde. Bygningerne vare assurerede i Landets almindelige Brandkasse, Sæd og Inventarium i det fyenske Brandforsikringsselskab. De fleste af Folkene havde assureret. _ Byens Brandcorps og Sprøiter vare hurtigt tilstede, ligesom ogsaa de omkringliggende Sognes Slukningsredskaber med al mulig Hurtighed mødte paa Brandstedet

                 Lille Belts Tiende
                        eller
                   Middelfart Avis

                     
Mandagen d. 7. December 1857.
(Annonce)
    Auction Onsdagen den 16de og Torsdagen den 17de December afholdes paa Fredericias Fæst-ningsværker offentlig Auction over circa 2550 løbende Alen Palisadering til Rydning og Pladsens Regulering. Palisaderne, inddelte i 284 Nummere, ere 2 Dage forinden Auctionen til Eftersyn, naar de Lysthavende give Møde ved Kongens Port om Formiddagen imellem Kl. 10 og 12.
    Conditionerne ere til Eftersyn paa Fortifi-cationens Contoir hver Søgnedags Formiddag fra Kl. 10-12. Auctionen begynder den 16de ved Øster-strand, i den lave Flanke under Norges Bastionen, og den 17de i Skansebraien udenfor Kongens Port, hver Dag's Formiddag Kl. 9. Fredericias Fortification, den 5te Decbr. 1857.
         Alt betales Contant ved Hammerslaget.

               Lille Belts Tiende
                           eller
                  Middelfart Avis

             
Onsdagen den 13. Januar 1858.
- I Løverdags Eftermiddag blev paa Veien imellem Odense og Middelfart, i Nærheden af den forhen berygtede "Vissenberger Skov", en Winervogns-befordring frarøvet en bag paa samme fastbunden Kuffert. Medens de Reisende inde i Vognen sidde i luun Passiar forsvinder Kufferten, og da den ene af de Reisende engang stikker Hovedet ud for at overtyde sig om Godsets Tilstedeværelse seer han til sin Skræk, at den værdifulde Kuffert er forsvunden og remplaceret af et Stykke  Iis; som den gemytlige Tyv havde lagt istedet. - Politi sattes i Bevægelse og man fandt endnu samme Aften Kufferten med dens Indhold _ paa noget Guld- og Sølvtøi nær - henslængt paa Marken. Gjerningsmanden siges allerede at være opdaget.

       Middelfart Avis
                       
den 2. September 1859.
(Annonce)
    Til det Ærede Publicum i Middelfart og Omegn anbefaler undertegnede sig med

                           
Photographien
paa Glas og Voxdug med de sidste nye Forbedringer fra 1 Rdl.32 Sk. For Billedets Lighed og Varighed indestaaes.
    Mit Ophold hos Hr. Gjæstgiver Falkenstjerne er circa 14 Dage.
     N.B. Grundig Underviisning i Photographien Meddeles.
                                  Mathisen

                  Photograph fra Kjøbenhavn

                    Middelfart Avis
                               
 d. 22 Juni 1859
(Annonce)

                    
Dagvognsbefordring
t
il Vejle og Haderslev i Forbindelse med Paquetten fra Middelfart til Kolding
    Tirsdag, Torsdag og Løverdag Kl. 7 Morgen
Fra Kolding:
   Sydpaa til (Haderslev, Aabenraa og Flensborg) Kl.4.
     Nordpaa til (Veile, Horsens og Aarhus) Kl.12.
                                          _______
  Middelfart Paquet seiler tilbage til Middelfart ovennævnte Dage Kl.4 Eftermiddag

       Middelfart Avis
                den 24. October 1859.
(Annonce)
                
Photographi
Undertegnede anbefaler sig med at aftage photographiske Portraiter paa Glas og Voxdug, med de sidste nye Forbedringer; ligesom ogsaa andre Billeder og Portraiter afcopieres, Alt fra 8 Mk. til høiere Priser. For Billedets Varighed og Godhed indestaaes, og bemærker jeg, at dette ikke behøves at modtages, naar det ikke skulde være efter Ønske.
                                Falkenstjerne.

       Middelfart Avis
               den 4. November 1859.
- At Færgebaadene mellem Middelfart og Fredericia fra førstk. Onsdag og indtil videre kun afgaae 4 Dage om Ugen, nemlig Søndag, Onsdag, Torsdag og Løverdag, og at Afgangstiden er forandret saaledes: fra Middelfart Kl.9 Formiddag og Kl. omtr. 3 Eftermiddag, samt fra Fredericia Kl. omtr. 11 Formd. og Kl. 1 om Eftermd;
     - det bekjendtgjøres herved.
Middelfart og Fredericia Færgeexpedition,
                      den 4de Novbr.1859

 Middelfart Avis
       den 19. November 1859.
- Som vi erfarer er der i disse Dage indløbet Ordre fra General-postdirecteuren til at Snoghøi snarest muligt sættes i directe telegraphisk Forbindelse med Middelfart Arbeidet vil rimeligvis kunne fuldendes endnu i Aar. De nuværende Signalapparater, der nok ere omtrent de eneste i sit Slags i Danmark, ville da blive nedlagte.

        Middelfart Avis
           
  den 15 Oktober 1859.
-  Mr. Louth m.Fl. har i et Par Dage opholdt sig her i Byen og foretaget enkelte Opmaalinger i Omegnen, som det hedder, for at udfinde en passende Plads for den eventuelle fyenske Banes Endestation - Man lægger til, at det for Øieblikket ikke har saa overmaade lange Udsigter med den fyenske Bane, og at der skal være en slags Mulighed for, at den jydske Tværbane gaaer i Spaanerne. Kommer Længdebanepro-jectet til Udførelse vil den fyenske Bane blive paabegyndt først  
                                  (meddelt)

     Middelfart Avis
 
            den 4. November 1859.
- At Færgebaadene mellem Middelfart og Fredericia fra førstk. Onsdag og indtil videre kun afgaae 4 Dage om Ugen, nemlig Søndag, Onsdag, Tors-dag og Løverdag, og at Afgangstiden er forandret saa-ledes: fra Middelfart Kl.9 Formiddag og Kl. omtr. 3 Efter-middag, samt fra Fredericia Kl. omtr. 11 Formd. og Kl. 1 om Eftermd; - det bekjendtgjøres herved Middelfart og Fredericia Færgeexpedition,
               den 4de Novbr.1859

      Middelfart Avis
             
 den 7de Novbr. 1860.
Auction over Postvogn
 Torsdagen den 15de November førstkom-mende, Formiddagen Kl. 11, bliver, ifølge foregaaende For-lig og Execution, i Gaarden Matr. Nr. 319 i Søndergade her i Byen, ved offentlig Auction bort-solgt en Vinervogn eller Postkareth og en Postfjedervogn, begge i meget god og complet Stand, hvorhos som Appendix realiseres en næs-ten ny Jagvogn.
 Hvilket herved bekjendtgjøres.
Middelfart Kjøbstads Auctions-Contoir, 
              den 6te Novbr. 1860
                     H.P.R.Møller.

                                             Middelfart Avis
                                                                               den 31te Marts 1860.
- Det hører til Sjeldenhederne at vi herfra Beltet have Meddelelser om Søuheld; Seilløbet har nemlig en saa betydelig Dybde, at de største Skibe uden ringeste Vanskelighed kunne passere det, Naar det derfor hændes her, at et Skib i godt Veir løber paa Grund, kan det kun være fremkaldt ved en høi Grad af Uagtsomhed. Det store engelske Skruedampskib "Swallow", ført af Capitain William Rivers, paa Reisen fra Aarhus til Flensborg med en Ladning af c. 80 Stude og en stor Deel fede Sviin, som iaftes Kl. Henimod 9 i smukt Maaneskinsveir har gjort et mislykket Forsøg paa at pløie en lille Ende af Fyensland. Skibet staar fast tæt Øst for Byen, og saa nær Land, at det med det i dag indtraadte Lavvande neppe har tre Fod Vand forude ..., derimod lider Eieren af den kostbare Ladning, Gjæstgiver Eriksen Aarhus, et betydelig Tab, idet Kreaturerne, der efter Bestemmelsen skulde have været førte paa Markedet i dag i Hamborg, nu maa henstaa til efter Helligdagene. Man har siden imorges været beskjæftiget med at bringe Kreaturerne iland i Færgejagterne, men der er desuagtet kun svagt Haab om at faae Skibet flot før et imorges reqvieret Dampskib kommer det tilhjælp. - En forhenværende Skibsfører Ginge af Aarhus, der var med Skibet som "bekjendt Mand" .... gjort sig skyldig i en aldeles uforsvarlig Feiltagelse. Til at føre Skibet videre, har Capitainen antaget Lods herfra Byen. ...

                                            Middelfart Avis
                                                                                den 1ste Juni 1860.
- Den for Liv og Eiendom lige farlige Kaahed: "at skyde Nytaar ind", er desværre, uagtet den har mange sørgelige Kjendsgjerninger at opvise, endnu, endnu brugelig flere Steder især paa Landet. Bladene advarer ofte derimod og imellemstunder, dog rigtignok sjeldent, hører man ogsaa at Politiet skrider ind. Høiesteret har nylig afsagt Dom i en saadan Sag, hvis Udfald for Overretten vakte endeel Omtale her, paa Grund af, at Dommeren, Justitsraad, By- og Herredsfoged H.P.R.Møller blev idømt en Mulct af 20 Rd. Til Amtsfattigkassen samt Sagens Omkostninger - Sagen var anlagt imod Tjenestekarl paa Hindsgavl, Christian Jensen, der havde forøvet Nytaarsskydning, formodentlig forbunden med mere end almindelig Uforsigtighed, thi han blev den 9de Januar ved Politiretten her idømt Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage: denne Dom har Høisteret Stadfæstet med Forandring af Vand- og Brødstraffen til 4 Dage og paalagt tiltalte Sagens Omkostninger, derunder indbefattet de ved Overretten bestemte Salairer samt Salarium til Acter og Defensor for Høisteret 20 Rd. - Os forekommer det at denne Dom indeholder en ganske alvorlig Advarsel for Ungdommen til at afholde sig fra den farlige Kaahed at skyde Nytaar ind. - Foruden Fængselsstraffen vil Omkostningerne ved denne Sag vistnok beløbe sig til langt over 100 Rd. - i Sandhed, et dyrt Skud !

        Middelfart Avis
                            
 den 8de Febr. 1860.
Bekjendtgjørelse fra Postvæsenet
   I Anledning af, at der fra 1ste April næstkommende skal oprettes en daglig Postforbindelse mellem Middelfart og Assens, er af Hs. Excell. Generalpostdirecteuren yderligere befalet: at Posten skal fremføres med Enspændervogn, indrettet til 2 Reisende, afgaae fra Middelfart Kl. 3 Formd. til Gammeldam og retournere derfra Kl. 11 Formd., samt at Veien mellem Middelfart og Gammeldam skal tilbagelægges i 2 Timer. De som maatte ønske at contrahere om bemeldte Befordring mellem Middelfart og Gammeldam, ville i Løbet af de første 14 Dage behageligst indgive til Hr. Postinspecteur Petersen skriftlige, forseglede Tilbud her paa Contoiret, hvor tillige de nærmere Conditioner ere fremlagte til behageligt Eftersyn.
        Middelfart Postcontoir, den 6te Febr. 1860.
                                                                            W.Storm.

      Middelfart Avis
               
      den 6te Juli 1860.
Bekjendtgjørelse fra Politiet
  
I Henhold til en derom i Communalbestyrel-sen’s Møde stedfundne Forhandling forbydes det herved paa det Alvorligste at udkaste Latrin-Gødning og andre ildelugtende eller forraadnede Gjenstande i Stranden langs under Byen, saavelsom paa den Sti, der gaaer udenfor Haverne og langs Stranden, samt i de Gyder, der fører fra Hovedgaden og Torvet til Stranden. Enhver, der handler imod dette Forbud, kan vente, at blive tiltalt og mulcteret herfor, og den, der anmelder Overtrædelser heraf, vil erholde en passende Douceur, naar han tilveiebringer saadanne Oplysninger, at Vedkommende kan blive dømt derfor.
    Middelfart Politikammer, den 3die Juli 1860.
                                                                H.P.R.Møller.

               Middelfart Avis
                              den 31te October 1860.

- Under Mærket J. Findes i (Dagbladet") Torsdags Nr. Følgende lidet smigrende Omtale af vort ældgamle og priviligerede Færgevæsen: Vi Jyder sukke vedvarende under Trykket af Færgelaugets forældede Privilegier ved Lillebelt, der i høi Grad besværliggjøre Communicationen med Rigets Hovedprovinds. De enorme Udgifter, som ere forbundne ved Afbenyttelsen af Færgen eller Fær-gebaaden, afskrækker Folk for at bruge denne Befordring, og ikkun den, som Nøden tvinger dertil, tyer til dette kostbare Befordringsmiddel. Det kunde derfor mulig være af Interesse at blive bekjendt med disse vore beklagelige Forhold, og vi skulle fremsætte nogle faa Exempler. I de saakaldte Sommermaaneder, der regnes fra 1ste April til 30te September, betales for en Færgebaad 5 Mk. Og for Færgen 7 Mk. 8 Sk. Foruden Drikke-penge, disse Sidste ydes paa en Maade frivillig, men gammel skik og Brug har hævdet denne Uskik, som et Curiosum anføres, at vore Vinter-maaneder allerede begynder den 1ste October og først ender den 31te Marts; den lange Vinter for-øges Færgemandens Indtægter, thi for en Baad betalesda 1 Rd. Og for Færgen 10 Mk. 8 Sk. Foruden Drikkepenge, Tages der nu Hensyn til, at det  

smalleste Sted af Beltet, mellem Snoghøi og Kongebroen, ikkun er 1000 Alen bredt, maa det vistnok indrømmes, at dette sammenlignet med Nutidens andre Befordringsmidler, er en uhørt Betaling for at passere et saa lidet Stykke over Vandet. Findes der i Vintermaanederne Iis i Beltet, er Prisen ikke normeret, og den Reisende kommer i dette Tilfælde aldeles i Færgemandens Vold, idet denne da kan forlange, hvad han lyster. Kystbeboerne miste den fri Communication, idet det ikke tillades Nogen, som eier en Baad, at bringe Personer til den modsatte Kyst, naar disse ikke føres med tilbage. Anderledes forholder det sig derimod med den Reisende, som ankommer med Deligencen; denne befordres for en Moderat Priis, men maa ligesaa vel som vi Andre betroe sig til den usle og skrøbelige Færgebaad, i hvilken man i stærk Blæst overstænkes af Bølgerne, kommer drivvaad iland og desuden i mørke og stormfulde Nætter er udsat for Livsfare. Hvorlænge skal Danmarks Hovedprovinds vente, forinden denne deelagtiggjøres i de Communationsmidler, som nuomstunder ere nødvendige, og som svare til Tiden? Naar skulle vi erholde en Dampfærge, der alene vil kunne afhjælpe Savnet?
- efterfølgende flere (lange) indlæg desangaaende J.R.

            Middelfart Avis
                        den 19de Juni 1861

- I Foraaret fandt Gaardfæster Niels Nielsen i Gamborg ved Pløjning paa sine Jorder en meget gammel og meget stor (mindst ½ Alen lang) Bøsselaas, der synes at være omtrent 300 Aar gammel. Den fandtes paa et Sted hvor der efter Sagnet har lagt en lille By, Estrup, som kun bestod af 3 Gaarde, men om hvis øvrige Tilværelse Efterretningerne ere meget dunkle; det eneste Sted, hvor Navnet Estrup findes, er paa Gamborg Kirke-klokke, som er støbt 1640, da Alexsander Fonkigkelsen var Stiftsprovst, Jørgen Keldsøn Herredsprovst, Niels Nielsøn Sognepræst og Peder Pedersøn og Lavris Andersøn i Estrup Kirkeværger. Byen mener man, er afbrændt i Krigen med Sverrig 1658-59 og det er jo muligt, at den fundne Bøsselaas hidrører fra de svenske Krigere. - Fundet er indsendt til Museet for Oldsager i Odense.

                 Middelfart Avis
       
                den 9de August 1861.
- Hans Majestæt Kongen ankom iaftes Kl. 5-6 ombord i Dampskonnerten "Falken" her til Beltet og ankrede i Fænøsund, udfor Byens Grund ved Teglgaard. Saasnart det erfaredes, at den kongelige Damper var ankret, begav en stor Deel af Byens Beboere sig derud og da mørket faldt paa, blev der paa Communens Foranstaltning langs Strandbredden tændt en Række Glædesblus og af den forsamlede Mængde udbragt et af 9 Hurraer ledsaget "Længe leve" for Hans Majestæt Kongen, der besvaredes fra Skibet og derpaa gjentoges fra Land. Fra Dampskibet opsendes Blaalys og Raketter og det Hele skal have taget sig særdeles smukt ud. - Imorges Kl. 5 lettede Skibet og hilstes under Forbiseilingen af Kanonskud fra Hindsgavls Have. Her i Byen havde man først ventet at Afseilingen vilde skee Kl. 7, der var derfor kun faa Mennesker paa Skibsbroen, da Skibet seilede forbi, og da man ikke her hørte nogen Salut fra Frederits Fæstning er den kongelige Damper rimeligviis ikke bemærket derfra. - Hans Majestæt Kongens Reise gjælder i dag Jellinge for at tage Udgravningsarbeidet ved Kong Gorms Høi i Øiesyn.

  Middelfart Avis
    den23de September 1861.
Uddrag af et Brev fra Fredericia :
-
Ved Deres Afreise herfra Byen, lovede jeg at meddele Dem Lidt om Byens Affairer, hvilket Løfte jeg nu søge at indfrie. Det er destoværre intet nyt til det Bedre, jeg kan meddele Dem. Den slette Brolægning, slette Gadebelysning osv. er Alt ved det Gamle, ja selv de stinkende Grøfter og Rendestene samt enkelte med Morads til Knæerne fyldte Gader, der endog ere farlige at kjøre paa, have ikke ladet sig afskrække af den udkomne Sundhedsvedtægt, der forresten meest udmærker sig ved dens mange Paragraffer.

 

      Middelfart Avis
       den 4de Januar 1862.
Et lille Selskab af Medrehdere og Andre gik iforgaars ombord i "Bjarke" og ledsage Skibet lidt ned af Beltet. Capitainen serverede underveis sine Gjæster en Frokost, bestaaende af en lækker Beauf med Æg, der smagte Alle fortræffeligt; man roste Tillavningen og gjorde kun en enkelt Bemærkning om Kjødet var noget mørkt, hvortil Værten svarede, at det vistnok kom af, at det havde hængt i nogle Dage i Kabyssen, Først da Selskabet gik fra borde underrettedes man om, at den lækre Ret var lavet af - Marsvinskjød ! - Det vil dog forhaabentlig engang komme dertil, at man overvinder Fordommene mod Kjødet af dette Dyr og benytter det paa rette Maade; - i Grønland er det, som sagt en Lækkerbisken for Europærer.

        Middelfart Avis
         den 6te Januar 1862.
- Vore Marsviinsjægere have i Fredags gjort en interessant Fangst af Delphiner (fire Gamle og en Unge) af en fra de almindelige Marsviin afvigende Art, idet de baade ere meget længere og sværere. De fanges under Jagten paa Marsviin og lode sig drive ind i Fjorden paa samme Maade som dette Dyr; derimod turde Jægerne ikke fange dem i det almindelige Garn, af frygt for at dette ikke skulde være stærkt nok; de bleve derfor drevne ind paa aldeles fladt Vand, hvor de, ligesom de almindelige Marsviin, dræbtes ved Knivstik. De ere 8-10 Fod lange og have et Omfang over Bugen af 3-4 Fod; Flæsket skal dog ikke være hverken forholdsvis saa tykt eller saa tranholdigt som paa det almindelige Marsviin der fanges. - Et af de fangede Delphiner er sendt til Odense for at forevises.

                      Middelfart Avis
                    den 8de September 1862.
- Som det af nedenstaaende os velvilligt tilstillede Referat, vil ses har denne nemlig ene og alene gaaet ud paa at bringe Hans Majestæt Kongen Byens undersaatlige Hilsen og gjøre Allerhøistsamme bekjendt med den bekymring, man her nærer for en af Hs. Exe. Indenrigsministeren anbefalet Forandring af det fyenske Jernbanes ved Lov fastsatte vestlige Endepunkt (fra Middelfart-Striib til Striib-Fredericia), hvorom Fredericias Communalbestyrelse i sin Tid har anbragt, efter at Loven af 10de Marts 1861 var udkommen. Løverdag Formiddag Kl. 10 modtog Hs. Majestæt Kongen i Odense den af Middelfart indtrufne Deputation, hvis Ordfører, Justitsraad, By- og Herredsfoged Møller, paa en smuk Maade udtalte de varme Ønsker, som det laa Deputationen paa Hjerte at bringe Landets elskede Konge paa en Tid, da Allerhøistsamme befandt sig i Nærhed. Idet Ordføreren tillod sig at minde om, at han i sin Tid, som Medlem af Deputationen fra Fyen, havde den Ære at bringe Hs. Majestæt Middelfarts og dens Omegns Beboeres Tak for den med saa megen Glæde modtagne Jernbanelov, kunde han ikke tilbageholde at tolke for Hs. Majestæt den Bekymring, med Hensyn til Middelfarts fremtid, som nu opfylder Byens Beboere paa Grund af Faren for atter at miste Jernbanen; men han udtalte tillige, at man med Tillid henvendte sig til Kongen for at faa et beroligende Tilsagn om, at det ikke skulde skee. Da Ordføreren i Talens Løb ytrede, at det vistnok turde være Hs. Majestæt personlig bekjendt, at Middelfart- Snoghøi tilbød det gunstigste ....

Middelfart Avis
      den 20de Juni 1862.
- Byens gamle Arrest-forvarer, der som tidligere meddelt, bilagdes med personlig Arrest paa Grund af nogle Beskyld-ninger, som et Par arresterede løsagtige Fru-entimmer havde fremsat mod ham, blev allerede et Par Dage efter sat i Frihed. Han er dog foreløbig afsat fra sin Bestilling.

         Middelfart Avis
               den 20de Marts 1863.
(Annonce)
    Fra Fredagen den 20de dennes afgaa Færgebaaden mellem Middelfart og Fredericia  saaledes:
                   fra Middelfart
Kl. omtr. 10 Formiddag og Eftermiddag Kl. 1, dog maa Assens-Posten afventes til Kl. 2;
                  fra Fredericia
Kl. 7½ Formiddag og Kl. omtr 4 Eftermiddag.
Middelfart, den 18de Marts 1863
           A.Matthiassen

       Middelfart Avis
            
den 22de April 1863.
 - Høisteret har i Onsdags fældet Dom i en mod Ane Marie Nielsen heri Byen an-lagte Sag for bedrageriske Forhold, og stadfæstet Over-retsdommen af 10de Febr, hvorved Tiltalte er dømt til at hensættes til Tugthuusarbei-de paa Livstid. Ved Middelfart Kjøbstads Extraretsdom af 18de Decbr. 1862 var hun anseet med Straffearbeide paa Livstid.

Middelfart Avis
            den 31te Juli 1863.
 -  I Kjærby, et Par Miilsvei her-fra Byen, har en Stork imod Sædvane foranlediget et be-klageligt Ulykkestilfælde. Ved at sætte sig paa Skorsteens-piben har en Storkeunge nem-lig revet en løs Muursten ned, saaledes at den faldt gjennem Skorstenen ned i Kjøkkenet og ramte Huusmoderen i Hove-det. Konen er ved det erholdte Saar ikke uden Fare.

                     Middelfart Avis
                      
den 6te Juli 1863.
- De tre Landeveisdampvogne, som have været foreviste ved Landmandsforsamlingen i Odense, ere i Løverdags og igaar ankomne hertil for at føres over Beltet og derpaa fortsætte Reisen, saavidt vides til Hamborg. Da det herværende Færgevæsen ubegribeligviis havde nægtet sig istand til at kunne overføre disse Maskiner paa Grund af Vægten (omtrent 12000 Pd.), maatte der søges andre Midler og ved Bistand af Skibsbygger Illum, som dertil benyttede Jagten "Hesperus", ere de to uden synderlige Vanskeligheder førte over til Snoghøi og ere allerede kjørte videre sydpaa. Den tredie Dampvogn henstaaer imidlertid endnu heri Byen, da den igaar, ved Opkjørselen til Knurregade, led et Bræk ved et af Baghjulene, hvilket dog nu er afhjulpet.
  - Efter senere Bestemmelse, skal denne Vogn foreløbig blive her. Den henstaaer paa Fisketorvet

                Middelfart Avis
                      
   
den 31te Juli 1863.
 -  I Kjærby, et Par Miilsvei herfra Byen, har en Stork imod Sædvane foranlediget et beklageligt Ulykkestilfælde. Ved at sætte sig paa Skorsteenspiben har en Storkeunge nemlig revet en løs Muursten ned, saaledes at den faldt gjennem Skorstenen ned i Kjøkkenet og ramte Huusmoderen i Hovedet. Konen er ved det erholdte Saar ikke uden Fare

               Middelfart Avis
                          
  den 3die August 1863.
-  En ung Mand herfra Egnen (en Søn af Huusmand Hans Rasmussen i Gamborg), der tjener som Soldat i de amerikanske Nordstaters Hær, har i et Brev af 6te Mai kun daarligt Haab om Krigens Ophør. Han havde dengang været Soldat i 20 Maaneder, men havde endnu 16 tilbage. Det sidste Slag , han var i, fandt Sted ved Stone River (Steenfloden) det varede i 5 Dage og kostede hver af de stridende Hære omtrent 10.000 Mand. I det hele antager han, at omtrent 140.000 Mand have maattet lade deres Liv i Kampen mellem Nord- og Sydstater.

                         Middelfart Avis
                        den 14de October 1863.
- Ifølge den offentliggjorde Liste, vil der til den fyenske Hovedbane, Banegaarden herved Byen, nyt Veianlæg osv., af Middelfart Kjøbstads Grund medgaa en Jordstrækning som
                                             i alt omtr  .66.200 kv. Al.
og af anden Jord som eies
 og bruges af Byens Indvaanere,
                                                       omtr.8.190
kv. Al.
                                   tilsammen omtr. 74.390 kv. Al.
altsaa over 7 Tønder Land efter det Maal (10.000 kv. Al.) som almindelig regnes her paa Egnen. Linien fra Hestebanen til Havnen er ikke medregnet her, da den endnu ikke fuldstændigt er afstukket. For Hovedbanens vedkommende vil, saavidt vides, ingen Bygninger blive nedrevne paa denne Strækning; om det bliver nødvendig for Hestebanens Skyld, kan endnu ikke afgjøres; imidlertid er det ikke sandsynligt, da den naturligt maa føres langs Strandkanten. - I Causlunde vil Jodermoderboligen blive nedrevet, da Banen kommer til at løbe i en saadan Nærhed af Huset, at det vilde frembyde Fare at holde ved samme med Heste og Vogn.

                                    Middelfart Avis
                                    den 12te August 1863.
- Det er i den sidste Tid bleven en almindelig morskab for Børn, navnlig i den østlige Deel af Byen, at klynge sig fast bagpaa Deligencen, naar denne om Aftenen kjører herfra. De Smaa stole naturligvis paa, at Vognen er for stor til, at Kudsken kan naa dem med sin Pidsk, men vi bede Forældre og Værger tage i Betænkning, at deres Børn meget let kunne komme alvorlig tilskade ved denne Leeg og at det derfor er al Anledning til at advare dem i saa Henseende.
                                      Middelfart Avis
                                      den 14de Sept. 1863
(Annonce)
                                          
  Seværdigt
I dag (Mandag) Eftermiddag fra Kl. 4-9 og i morgen (Markedsdagen) hele Dagen samt Onsdag for sidste Gang lade følgende vilde Mennesker sig saa i det hvide Telt paa Torvet, nemlig:
                                           to Zulu-Kaffer Qvinder
                                     og en indfødt Mand fra Rubien,
samt desuden en Samling af over 1000 mærkværdige Insecter fra alle Verdensdele
                                                                                Jean d'Abis

Læs hvad aviserne skrev om krigsbegivenhederne i området 1864-65

  Middelfart Avis
  
den 15de December 1871
- I Mandags for 200 Aar siden, nemlig den 11te Decbr. 1672, oprettedes Grevskabet Ved-ellsborg "Den første Greve var saa stor paa det, at han daglig lod sig blæse til og fra Bord af 12 Trompetere", siges det i en Notits i "Nyb.A."

Middelfart Venstreblad
         
  den 26 sept. 1901
(Annonce)
   Hos Købmand Th. Søren-sen, Nørre-Aaby er Plads ledig til November for en Pige, som vil malke 2 Køer og iøvrigt være behjælpelig med al forefaldne Husgerning, der holdes Barnepige

        Middelfart Avis
             den 28de December 1881.
          Bekjendtgjørelse

    At vor kjære Moder og Svigermoder, Enke efter afdøde Lars Mathiasen, er afgaaet ved Døden, meddeles Slægt og Venner.
Mosegaard Mark, den 22de December 1881
   Juliane Marie Hansen
, født Larsen.
            Rasmus Hansen.
 Begravelsen er bestemt til den 29de ds.
(alle ved nok hvem Lars Mathiasen’s enke er)

Middelfart Venstreblad
     
  
den 11. Juli 1898
Ingen maa dø ufotograferet Husk paa, at den Dag kan komme snart, hvor De ligger med Næsen i Vejret, saa er det for sent at lade sig fotografere. For det første faar De ingen Fornøjelse selv af Fotografierne og Deres Familie endnu mindre, da De paa et saadant Fotografi sikkert vil se forfærdelig skrækindjagende ud; derfor, endnu medens De er ung og smuk, og der er Mennesker, som interesser sig for Dem, lad Dem da fotografere hos

 
Fotograf H.J.Hansen,
        
Forstaden, Bogense.

  Middelfart Dagblad
   
den 18de December 1896.
Odense Borgeres Forsyn.
10 Jordemødre ernære sig ifølge "Fyns Venstreblad" ær-lig og redelig med at hjælpe de unge Odenseborgere ind i Verden, og 23 Læger ernære sig glimrende ved at hjælpe dem ud igen. 12 Præster vaage over deres Sjæle, 8 Tandlæger tilse deres Tæn-der, 30 Sagfører sørger for, at deres Pengepunge ikke skulle blive for tunge, og 62 Politi-betjente sørge for, at de ikke promenere paa Gaden med deres "Bjørne".

   Middelfart Avis
       den 9de Oktober 1882.
Dømt til Døden.
En svensk Pige, 19 Aar gammel, er ved Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extraret dømt til Døden som overbevist om at have kvalt sit 14 Dage gamle Barn. Arrestantinden var bleven besvangret paa en Gaard ved Lybæk og derefter forladt af sin Kjæreste, en sammesteds tjenende svensk Karl. Da hun forøvede sin sørgelige Gjerning, tjente hun, ifølge "Sorø Amtst", paa en Herregaard ved Præstø.

       

 

 

       Middelfart Avis
                          
 den 6te Januar 1865.
(Annonce)
     Onsdagen den 11te Januar og følgende Dage lader Ingenieurkommandoen ved offentlig Auktion mod kontant Betaling bortsælge nogle Træma-terialer, der deels ere oplagte ved Kauslunde Skuret (i folkemunde kaldet "Kanonskuret) og deels henligger ved Baaringvig og paa Fænø. Ved sam-me Lejlighed bortsælges de i Befæstningsan-læggene ved Lillebelt tilbageværende Krudtma-gasiner og enkelte Barakker (deriblandt Barakker ved Vedellsborg), de fra den afbrudte Bro ved Baaringvig resterende Pæle samt Broerne ved Fænøsund.
    Auktionen tager sin Begyndelse ved Baaringvig Onsdagen den 11te dennes, Kl.9½ Formiddag, og fortsættes de følgende Dage.
   Middelfart, den 4de Januar 1865.
                 Asmussen        Ingeniørkapitain

       Middelfart Avis
                       
     den 13de Januar 1865
- I de sidste 3 Dage har Ingeniørkorpset ved offentlig Auktion bortsolgt alle Broer, Barakker og Rester af Tømmer og Brædder, som fandtes langs vore Kyster fra Baaringvig til Fønsskov, samt endelig de i Batterierne værende Krudtmagasiner. Det Hele er bleven meget godt betalt. Den store Udskibningsbro ved Baaringvig (eller rettere kun Pælene, thi alle Strækbjælker og Beklædning var borttaget) kjøbtes af Kjøbmand R.Thidemann her i Byen for 445 Rd.; den største Barak sammesteds solgtes til Væver P.Rasmussen i Gremmerløkke for 66 Rd., en mindre do. til Købmand R.Thidemann for 48 Rd., og en lille Staldbarak til Slagter Lars Pedersen, Blanke Mark, for 38 Rd. De øvrige Barakker langs Kysten betaltes med mellem 25 og 40 Rd. Stykket. - De to Broer ved Fænøsund kjøbtes af Tømrer N.Jørgensen heri Byen for 60 Rd. Stykket.

       Middelfart Avis
          
     den 31de Marts 1865.
- Af de i Odense og Middelfart i de sidste Dage solgte 360 Militærheste kan man regne, at noget over Halvdelen ere gaaede sydpaa, thi i Ugen fra 24de til 31te ere 173 saadanne Heste førte over Beltet fra Middelfart til Snoghøi, medens omtr. 50 ere førte over ved Strib, fordi der paa Grund af Drivis ikke var Leilighed til strax at føre dem over her.
  

                 Middelfart Avis
                     
 den 13de Mai 1865.
Den gamle Uskik, at Kjøbmændene, der handle med Landbeboere, trakterer disse i Boutikerne med allehaande Drik-kevarer, enkelte Steder endog med Spisevarer, søger man nu at faa afskaf-fet, saaledes i Odense, hvor flere Kjøb-mænd ere blevne enige om ikke længere at give Skænk eller Tilgift i Boutikerne. Da dette Trakterings- og Tilgiftsvæsen har taget stærkt Over-haand hos Kjøbmændene i Bogense, saa mener Byens Avis det vilde være ønskeligt, om Kjøbmændene her i Byen besluttede sig til at følge det af Kjøbmændene i Odense givne Exempel.
 

         Middelfart Avis
                     den 26de Mai 1866.
 - En Tjeneste som Politibetjent her i Byen er ledig og kan søges af Underofficierer i Hæren. Fast aarlig Løn 300 Rd., en Uniformsjakke og en Hue hvert andet Aar samt et Par Støvler aarlig. - Den som ansættes, kan afskediges med 3 Maaneders Varsel, naar man skulde blive utilfreds med hans Tjeneste Ansøgningerne indsendes til Krigsministeriet.

---Underskrevne tage sig den Dristighed herved at spørge det høie Veivæsen, hvorvidt Dyrlæge Edsberg er berettiget til at lade sine Køer trække ned over Rabatskraaningerne ved Hovedlandeveien, uagtet der findes to Indkjørsler til hans Løkke.
Rorslev Mark, den 22de Mai 1866.
Eierne af Græsset paa Rabatten

          Middelfart Avis
                 den 7de September 1866.
         Udbyttet af Marsvinsjagten.
   Ved Middelfart, der i Gjennemsnit har udgjort 1000 Marsvin, af Vægt omtr. 3000 Lispund (1 Lispund Spæk giver omtr. 3 Kander Tran), ønskes bort-forpagtet til den Høiestbydende paa 10 Aar fra 11te November 1867 til 11te November 1877.
    Skriftlige Tilbud om Overtagelse af Udbyttet, der hidtil er betalt med 1 Rd. 9 Sk. Pr. Lispund Spæk, modtages indtil den til Bortforpagtningen bestemte Dag paa Adressekontoret i Middelfart. De indkomne Tilbud aabnes Fredag den 12te Oktober d.A. Kl. 10 Formiddag, paa Marsvins-jægernes Laugshus, hvor de nærmere Konditio-ner ville være tilstede.
        Middelfart, den 3die September 1866.
             Bestyrelsen for Marsvinsjægerlauget.

             Middelfart Avis
                    den 13de Oktober 1866.
 -  Paa den igaar Eftermiddags i Middelfart Damp-skibsselskab afholdte Generalforsamling vedtoges enstemmig et Forslag om Selskabets Opløsning og Salg af dets Eiendele. Til at forestaa Skibets Salg valgtes Bog-handler Hartmann, Mægler Jantzen, Kjøbmand J.R.Larsen, Kjøbmand R.Thidemann og Dampskibsfører J.J.Thuesen.

                 Middelfart Avis
                                den 31te Oktober 1866.
-  Dampskibet "Lille Belt", der bliver overflødigt her, naar Jernveien aabnes til Strib, uddybes nu tilsalgs. Skibet har en Maskine paa 25 Hestes Kraft, har en smuk Kahyt og Lastrum til omtr. 6 Læster Gods. - Forhaabentlig vil der danne sig et nyt Selskab, som overtager den anden her hjemmehørende Dampbaad, der dog først er seilfærdig naar den modtager en ny Kjedel.

 Høisteret har i Mandags idømt Maren Madsen 5 Aars Forbedringshusarbeide for formentlig at have ombragt sit Foster eller i al Fald for at have undladt at drage fornøden Omhu for sit Barn efter dets Fødsel. Ved Vedellsborg Birks Extrarets-dom af 24de Marts d.A. var hun idømt Dødsstraf.

      Middelfart Avis
             
den 5te December 1866.
       Bekjendtgjørelse
  
Fredagen den 7de December førstkommende, Formiddag Kl. 10, bliver ved Baaringvig i Veilby Sogn ved offentlig Auktion bortsolgt Skroget af det sammesteds stran-ede Jagtskib " Ane Kathrine" , 8 ¾ Kommercelæster drægtig, samt endel Inventarium, saasom et Anker med Kjætting, Mast, Vanter, Tougværk m.v., -
       hvilket herved bekjendtgjøres.
  Vends Herreds Contoir, den 3. Decbr. 1866  -      Arnesen.

   Fredagen den 7de December førstkommende, Middag Kl. 12, bliver fra Kjøbmand H.S.Hansens Pakhus i Byens Søndergade ved offentlig Auktion bortsolgt c. 200 Tdr. havareret Raps fra det ved Baaringvig strandede Skib;
         hvilket herved bekjendtgjøres.Middelfart Byfogedkontor,     den 4de December 1866
                                                           Arnesen

       Middelfart Avis
                     
den 23de Marts 1867.
   I Aar vil Ane Marie Hansdatter have gaaet Post mellem Baaring og Middelfart i 25 Aar. For at friste et tarvelig Udkomme gaaer hun endnu Veien 2 Gange ugentlig, og med en Ufortrødenhed, som det forekommer os kunde fortjene en opmuntrende Paaskjøn-nelse. Det er ikke et Hverdagsjubilæum, der kræver Taffeluhr eller overdaadigt Sølvtøi; vi bede kun dem, der have Lyst til at give den gamle trængende kone en lille Opmuntring, om at yde en ganske lille Skjærv, som vi tilbyde os at samle og anvende paa bedste Maade til hendes Fordel.
     Hun er født i Vedellshave (hvor hendes Fader var Gaardmand) den 10de Oktober 1795; kun ? aar gl. mistede hun sin Moder og kom i sit 8de-10de Aar ud blandt Fremmede. Fra 1827 var hun i 32 Aar gift med nu afdøde Skomager Thornberg i Baaring.
       Efter løselig Beregning har hun i de 25 Aar tilbagelagt Veien mellem Baaring - Blanke og Middelfart saa ofte, at det udgjør omtr. 10.000 Mile eller Jorden omtr. 2 Gange rundt.

                 Middelfart Avis
                             den 6te Februar 1867.
- Generalpostdirektionen har i disse Dage tilladt at der oprettes en daglig Diligencebefordring mellem Middelfart Banegaard og Veile, der tager sin Begyndelse paa Søndag - Der vil herved blive afhjulpet et Savn, idet Posten fra Frederits nordefter ikke staaer i Forbindelse med Hurtigtoget fra Kjøbenhavn, hvilket hidtil bevirkede, at de Reisende, for at naa Veile, paa ordentlig vis maatte følge Jernveien til Kolding og saa tage derfra med Posten. Saalænge Jernveien mellem Frederits og Veile ikke er færdig, vil Reisen over Snoghøi saaledes være tidsbesparende og sandsynlig ogsaa billigere. Generalpostdirektionen har paalagt Vedkommende at medtage Brevposten til Veile.


                              Bekjendtgjørelse
Med Generalpostdirektionens Tilladelse vil der fra Søndag den 10 Februar blive oprettet en Dagvognsbefordring
            mellem Middelfart Banegard og Veile
  
Dagvognen afgaar fra Snoghøi efter Hurtigtogets Ankomst hver Eftermiddag omtr. Kl. 2½, og fra Veile hver Formiddag Kl. 10, saaledes at Reisende kunne komme tidlig nok for at afgaa med Hurtigtoget fra Middelfart. Befordringen sker ved Diligence. 30 Pd. Reisegods fri.
Veile og Snoghøi , den 4de Februar 1867.
H.Christensen C.Kyster.
    

             Middelfart Avis
                       den 4de April 1867.
 - Udbyttet af Marsvinsjagten her ved Byen, der i de sidste forløbne 10 Aar har været bortforpagtet til d’Hrr. Kjøbmand J.K.Behrendt, Brændevinshandler N.Rammeskov og Kjøbmand R.Thidemann heri Byen samt Gaardfæster H.Hansens Enke paa Fønsskov for 1 Rd. 9 Sk. pr. Lpd. Flæsk, er fra 12te Novbr. i Aar bortforpagtet i 10 Aar til de tre Førstnævnte samt Kjøbmand P.Christensen for 1 Rd. 3 Sk. pr. Lpd. - Udbyttet har i 1866-67 været mellem 14 -1500 Svin, hvilket er mere end et Middelaar; Gjennemsnitsprisen for et Svin anslaaes til 2 Rd. I de sidste Aar drives der ogsaa Marsvinsjagt i Koldingfjord, hvor 18 Fiskere, som bo ved Kysten, have forenet sig derom; de ligge med deres Baade ved Fænøkalv og Gallsklint og drive derfra Svinene ind i Koldingfjord, omtrent til Børupsand, derpaa i modsat Retning indtil Kysten under Skjærbæk hvor Svinene kunne tages paa Land og dræbes. Udbyttet har i aar været omtrent 300 Svin, der ere solgte til Afsmeltning her.

                 Middelfart Avis
                                den 19 Juni 1867.
- Som et Bevis paa Omfanget af en af vore større Handels Virksomheder, kunne vi meddele, at det dristige Firma P.A.Jerichau & Christensen heri Byen, fra Amerika har forskrevet en hel Ladning bedste Petrolium (Jordolie). Alene Tolden af en saadan Ladning beløber sig til henved 10.000 Rd.

Middelfart Avis
den 28de Juni 1867.
(Annonce)
Gulvmaatter, Musefælder, Klemmer, Pidske, Værk og Cigarer
anbefales til billige Priser paa Arbeidsanstalten i Middelfart

Middelfart Avis
den 24de Juli 1867.
Bekjendtgjørelse
Til forestaaende Høst kan faaes udlejet paa Dagsarbeide nogle dertil godt skikkede Fruentimmer paa Arbeidsanstalten i Middelfart, naar man desangaaende henvender sig til Opsynsmanden. Claus Hansen

             Middelfart Avis
              
den 14de August 1867.
 -  Vi tillade os at gjøre opmærksom paa en uheldig Omstændighed ved den offentlige Tidsregning heri Byen, for om muligt derved at faa den fjernet. Det er at Byens Kirkeuhr, stadig viser en anden Tid, 5-8 Minutter tidligere, end Kjøbenhavn Tid, som jo nu benyttes f.Ex. ved Jernveitogene og Posternes Afgang og Ankomst. Vil det ikke være rigtigt, at stille Kirkeuhret efter den samme Tidsregning.

Middelfart Avis
d. 1ste Januar 1868.
(Annonce)
Fra   P.Sallings
Tobaksfabrik i Middelfart
anbefales:
Gamle lagrede Cigarer fra 5 Rd. 2 Mk.
 til 40 Rd. pr. 1000 Stk.
Hollandsk Rulletobak til 28 Sk. og
2 Mk. pr. Pund
Skipper og Mellemskraa til sædvanlige Priser
Røgtobakker fra 18 Sk.
til 4 Mk. pr. Pund.

                Middelfart Avis
                            den 11te Marts 1869
Uddrag
af Byraadets Forhandlings-protokol i Mødet den 6te Marts:
   4) De indkomne Tilbud om Levering af en ny Slange til Sprøjten Nr. 2 bleve aabnede. Det af Garver H.S.Greve gjorte Tilbud hvorefter han vil levere en Slange for 70 Rd., antoges. Betalingen erlægges ikke forinden Sprøjten i Løbet af ½ Aar nogle Gange er prøvet og Slangen befunden tilfredsstillende, P,Christensen og Jantzen paatoge sig i Forening med Brandkapitainen at føre Tilsyn ved Valget af Læderet m.m.

       Middelfart Avis
                         
den 27de Mai 1873.
- I Stormen i Fredags Eftermiddag - Kl. mellem 3 og 4 - kuldseilede en Baad fra Baaring Mark i Baaringvig under Stutterigaardens Skov. Først Kl. henimod 7 opdagedes Ulykken fra Nyskovstedet, og dets Eier Peder Hansen tilligemed Husmand og Væver Lars Knudsen af Billeshave Skov, der Begge ere lidt søvante, gik ud i en lille Jolle og naaede den forulykkede Baad omtrent midtveis mellem Kosmose-Skoven og den jydske Kyst. I Baaden, der var fyldt med Vand, laa paa Bunden en død Mand; i Baadens Agterende sad en Mand, som endnu var i live, men høist forkommen; han bragtes til Nyskovstedet, hvor der snarrest muligt hentedes Læge til ham. Han er senere kommen sig saa vidt, at han kunde forklare, at han er Husmand Rasmus Andersen af Baaring Mark og at den døde var Ungkarl og Søn af Husmand Ole Fed? sammesteds. De vare seilede for fulde Seil men mærkede Vindstødene saa betids, at de fik Seilene løst, men Baaden kæntrede desuagtet. Efter at Ulykken var sket, forsøgte de først at svømme til Land, men de maatte søge tilbage til Baaden igjen - Baaden, hvori den Døde forblev, eftersøgtes forgjæves om Aftenen. - De to flinke Redningsmænd Peder Hansen og Lars Knudsen fortjene Paaskjønnelse fordi de med Fare for deres eget Liv begave sig ud i den lille skrøbelige Baad for at reddeMenneskeliv

                   Middelfart Avis
                                                           
den 27de Mai 1873.
-
I Stormen i Fredags Eftermiddag - Kl. mellem 3 og 4 - kuldseilede en Baad fra Baaring Mark i Baaringvig under Stutterigaardens Skov. Først Kl. henimod 7 opdagedes Ulykken fra Nyskovstedet, og dets Eier Peder Hansen tilligemed Husmand og Væver Lars Knudsen af Billeshave Skov, der Begge ere lidt søvante, gik ud i en lille Jolle og naaede den forulykkede Baad omtrent midtveis mellem Kosmose-Skoven og den jydske Kyst. I Baaden, der var fyldt med Vand, laa paa Bunden en død Mand; i Baadens Agterende sad en Mand, som endnu var i live, men høist forkommen; han bragtes til Nyskovstedet, hvor der snarrest muligt hentedes Læge til ham. Han er senere kommen sig saa vidt, at han kunde forklare, at han er Husmand Rasmus Andersen af Baaring Mark og at den døde var Ungkarl og Søn af Husmand Ole Fed? sammesteds. De vare seilede for fulde Seil men mærkede Vindstødene saa betids, at de fik Seilene løst, men Baaden kæntrede desuagtet. Efter at Ulykken var sket, forsøgte de først at svømme til Land, men de maatte søge tilbage til Baaden igjen - Baaden, hvori den Døde forblev, eftersøgtes forgjæves om Aftenen. - De to flinke Redningsmænd Peder Hansen og Lars Knudsen fortjene Paaskjønnelse fordi de med Fare for deres eget Liv begave sig ud i den lille skrøbelige Baad for at redde Menneskeliv

      Middelfart Dagblad
          den 1de Marts 1887.
      Bekjendtgjørelse
       Avktion over en Jagthund
.
    Fredagen den 1ste April d.A.,
                       Formiddag Kl. 11
,
 bortsælges ved offentlig Avktion paa Middelfart Raadhus og mod kontant Betaling en for resterende Statsskatter af Asperup-Roerslev Sognekommune hos sammes Formand udlagt Hønsehund vuderet til 20 Kr.
Vends Herredskontor,
                     den 26de Marts 1887.

                                                     J.Holm.

Fælles bådeje.
       
Vi undertegnede Proprietær Niels Kaas, til Stribgaarden,  Bagermester H.B.Hansen, Strib, Slagtermester H.Olesen, Strib og Murermester M.Chr. Nielsen, Strib, tilstår herved for kontant modtaget Lån, at være bleven skyldig til a/s Diskonto Instituttet i Middelfart den Kapital 8000 kr. En for alle og alle for en .... pantsætter vi herved med 1ste Prioritet, den os i forening tilhørende, i Fredericia hjemmehørende Motorbåd "Maagen", drægtig 22,78 Bruttoregisterton, med Maskine og Tilbehør af alle Slags, såsom Anker, Aare, Kompas, lanterne og alt andet stående og løbende Redskaber, samt det pantsattes Forsikringssummer i tilfælde af Haveri ....
                                                           p.t. Middelfart den 22 april 1914.

Middelfart  Social-Demokrat
                 den 25 Marts 1915
  Hvor længe varer et Par Buxer?

Betjentene og Arrestforvaren, som faar nye Benklæder hvert andet Aar, androg Byraadet om at faa bevilget hver 20 Kr.. Hvert andet Aar, saa de kunde faa ny Buxer hvert Aar.
     Byraadet skønnede, at et Par Betjentbuxer ikke kan vare 2 Aar og gav Bevillingen, dog foreløbig kun for denne Gang.
MiddelfartVenstreblad
       den 8.Juni 1915
Et Andragende fra Provst Vibe Petersen om, at Kirkegængnerne maa benytte Nørtørfthuset ved Vejlby Skole, bevilgedes

Middelfart Venstreblad
                       den 13.Juli 1915
Automobiloverfarten over Middelfart-Snoghøj er mærklig nok ikke generet af Krigen. Færgefarten har holdt sig paa Højden fra i Fjor. hvilket vil fremgaa af nedenstaande Oplysninger:
   I Fjord overførtes i Maj Maaned: 238 Biler og 90 Motorcykler. I Juni Maaned: 306 Biler og 112 Motorcykler.
    I Aar overførtes i Maj Maaned: 270 Biler og 134 Motorcykler. I Juni Maaned: 295 Biler og 134 Motorcykler.

                Middelfart Avis
                               den 22 Juli 1915
Maskinarbejder Dylmer (Søn af Post_pakmester) har for nylig tilendebragt Konstruktionen af en Vandcykle. I Gaar deputerede Cyklen, og Begyndelsen var over al Forventning. Hr. Dylmer cyklede nemlig fra Strib til Fredericia paa 17 Minutter. Opfinderen agter at deltage i en Vandcykle-konkurrence, der i nær Fremtid skal afholdes i København.

   Middelfart  Social-Demokrat
                                 den 8. August 1916
Krig om Osten
  
i Gaar maatte Politibetjent Petersen to Gange ud med Trommen for at bekendtgøre Osteudsalg med tilhørende Priser paa de forskellige Sorter, fra det ene Sted lidt billigere end fra det andet.
   Det næste maa aabenbart blive, at Folk faar Penge til at hente Ost. Det kunde nok tiltrænges i disse dyre Tider.

   

Ændrede kontitioner.
  
på Skadeløsbrev Slagtermester Ejnar Nielsen, Strib.
    I stedet for den røde 7 års Hest og Fjedervogn med Kødkasse, pantsætter jeg en Ford-Automobil-tourning med Varelad og Kødkasse, idet bemærkes, at jeg kun har nævnte Effekter paa Købekontrakt med forbehold for Ejendomsret for Sælgeren, med den Ændring fornyer jeg og godkender foranstående Skadesløsbrev. -                     p.t. Middelfart 4 august 1925....  

Det tyske luftskib
"Graf Zeppelin" fotograferet over Strib i 1931 - Strib fyrtårn ses i baggrunden
på billedet til venstre

besøg denne link og læs om Zeppeliner:    http://www.zeppelin-museum.dk

Middelfart Venstreblad
                  den 19 Januar 1915

En Zeppeliner
er i Dag ved Middagstid blevet iagttaget over Lillebælt, hvor den manøvrerede i Farvandet Nord for Als. Fra Assens kunde den iagttages, idet den gik Nord paa mod Bogø, hvor den vendte og atter sejlede Syd efter. Ogsaa fra Middelfart iagttoges Flyveren.

                                                                         Middelfart Venstreblad
                                                                                   den 23. Juli 1936.
Klipfisk til de arbejdsløse.
Dr. Krag er under sit besøg paa Færøerne blevet forespurgt, om det ikke var muligt, at Staten kunde overtage de paa Færøerne henliggende, usolgte 35,000 Baller Klipfisk, der har en Værdi af 1 Mill. Kr., og fordele Fisken paa samme Maade, som det sker med Kød til de arbejdsløse i Danmark.
    Dr. Krag lovede at gøre Regeringen opmærksom herpaa, og der foreligger allerede fra Stats-ministeren en Udtalelse om, at man ikke kan afvise den rejste Tanke.