Artiklen gengivet (med tilladelse) efter
Vejlby-Strib-Røjleskov 
 kirkeblad nr. 1- 2005

 

Landbrugsministeriet
København den 27 november 1914

Efter at have brevvekslet med ministeriet for Kirke og undervisningsvæsen i anledning af et hertil indkommet andragende approberer ministeriet herved i henhold til lov af 6' april 1906 udstykningen af K. Brandts gårds jorder matr. nr. 14a Røjle by - Vejlby sogn med hartk. 4 td. 2 skp. 1 fdk. 
¾ alb.
           således:
                   matr. nr. 14a hovedparcel  htk 4 td. 1 skp. 2 fdk. 2½ alb.
                       -       -   14k  solgt til Røjleskov kirkekomite til byggeplads
} 0-0-2-1¼
                                             for en kirke med tilhørende begravelsesplads
hvilket tjenstlig meldes til efterretning og videre bekendtgørelse for sogneråd og landinspektør Pedersen i Fredericia på ejerens vegne med tilføjelse, at hartkornet for parcellen matr. nr. 14h vil blive ført til afgang i matr.... når man modtager indberetning om, at kirken er opført og arealet indhegnet, således at det kan tages i brug som begravelsesplads, og at der af hensyn til den anvendelse, der skal gøres af parcellen i henhold til forordning af 23 april 1845 § 5 ikke til samme er bleven overført nogen del af den ejendommen påhvilende halvårlige ydelse for tiende efter lov 15/5 - 1903.
      1 kort over matr. 14k er blevet attesteret og indsendt til Vejle amtstue til indløsning af Landinspektør Pedersen med 1 kr. 25 øre.

 
   

(Udrag af referat)
     
Den 18de februar 1915 samledes på "Søborg" Røjleskovs kirkekomite, fuldtallig til et møde. Ved dette fremlagdes en skrivelse af 1/2 - 1915 fra provstiet for Vends Herred, hvor meddeltes at stiftøvrigheden for Fyns stift i ... af 27 januar s.a. har bifaldet at ovennævnte komite midlertidig danner bestyrelse for Røjleskov kirke, indtil der oprettes et menighedsråd for denne kirkes distrikt.
      Sognepræst, provst Joh. Vibe Petersen, Vejlby var tilkaldt til mødet og blev af komiteen opfordret til at tiltræde den midlertidige kirkebestyrelse som medlem og formand, hvilket hverv han modtog og derefter overtog ledelsen af mødets forhandlinger.
1) Det vedtoges at:
    a.)  ringerlønnen ved begravelser og bryllup fastsattes til 2 kr. pr. gang.
   b.) lønnen til extrafyring og extrarenholdelse i kirken fastsattes til 2,00 kr. pr, gang, hvilket beløb er fuldt tilstrækkelig til dækning af udgift dertil, da den fortiden kun er 1,75 kr. pr. gang i dette øjemed.
   c.) godtgørelse for extraordinær benyttelse af orgelet fastsattes til 2 kr. pr. gang foreløbig, orgelet er nyt og trænger ikke foreløbig til reparation, til årlig stemning af orgelet betales 15 kr.
    d.) betaling for en enkel grav fastsættes til 4 kr. og samtidig gives der - om vedkommende ønsker det - forret til at belægge et helt gravsted (2 eller 4 grave). Et gravsted til 2 grave beregnes til 16
Al. ...
2)  Det meddeltes, at Vejlby sogneråd iflg. skrivelse af 1/12 1914  har tilstået 25 kr. årlig til bælgtrædning, men da undertegnede foreløbige kirkebestyrelse har lånt 400 kr. i Nørre-Aaby sparekasse til anskaffelse af en elektrisk motor til orgelbælge i kirken ... indtil gælden er udbetalt forpligtiges det eventuelle menighedsråd i Røjleskov kirkedistrikt til i fremtiden at at overtage forpligtigelsen til rente og afdrag betaling mod fra sognerådet at hæve årlig de ovennævnte 25 kr.
3) Kirkesangerlønnen og organisthonoraer, som er tilstået kirken af sognerådet, hæves af kirkebestyrelsen (senere menighedsrådet) og udbetales til vedkom-mende lønberettigede ...

25 marts 1915.
1) ...
2)  der forelå et andragende fra Strib Kirkebestyrelse til Vejlby sogneråd om at opføre et lighus på Strib kirkegård så snart som muligt og senere et lignende lighus på Røjleskov kirkegård, hvor der allerede er begyndt med en retirade tilbygning ...
                 man vedtog at tiltræde dette andragende enstemmigt. ...

4. september 1916.
                                                   Til forhandling forelå:
1) Lighuset ved Røjleskov Kirke:
         Da kirkebestyrelsen ikke kan se at Arkitekt N.R.Jensen har fulgt den tegning, som har været forelagt til udførelse af bygningen, og under hvis forudsætning sognerådet har bevilget byggesummen 1035 Kr. - Da bygningen skulde ligne lighuset i Strib, vedtoges det at af Arkitekten at forlange bygningen ændret fra dens nuværende skikkelse til at tagværket skal være som tagværket på Strib Lighus og forsynet med spidsgavle som dette.

 

    

 
   

 læs  endvidere om grundoverdragelsen i  skøde m.v.ang Katrinebjerg