En ret omfattende beskrivelse af etableringen og driften af vandværket kaldet
"Strib Østre Vandværk"  i den del af det nuværende Strib, der i en årrække blev betegnet som "Strib Kirkeby", modsat den ældre del af området, på den anden side af skovbevoksningen, benævnt "Strib Havneby".
   Forsyningsområdet var begrænset til Rørkærsvej, den første del af Røjlemosevej, den yderste ende af Vestergade og Kaasvej ,
- også om beboerne i området, deres indbyrdes problemer m.v.

 

Om det østligste, af to i 1910/11, etablerede vandværker på Stribhalvøen, begge i de første år med navnet, "Interessentskabet Strib Vandværk", først to år senere, i september 1913 skiftedes til navnet "Strib Østre Vandværk" -  (var beliggende  Rørkærsvej nr. 1 - 3)
       Da det i 1976 ikke længere var muligt at pumpe tilstrækkeligt vand op af de forhåndenværende boringer, blev  Vandværket  nedlagt,  dette gav dog visse problemer, idet ejendommen i tingbogen var noteret som tilhørende "I/S Strib Vandværk" i stedet for "I/S Strib Østre Vandværk"  - et forhold der aldrig var blevet rettet. Vandværkets advokat kunne dog berolige med, at "Efter at jeg imidlertid på basis af alle de gamle papirer og protokoller har "procederet" sagen over for tinglysningskontoret, er man heldigvis gået med til at anerkende, at den rette ejer hele tiden har været I/S Strib Østre Vandværk"

Det tinglyste krav om, at den nye bebyggelse på den østlige del af "Strib Odde", kaldet "Strib Kirkeby", skulle have fælles  brønd, resulterede i, at der i 1910/11 blev etableret  vandforsyning for de få grunde, der da var bebyggede.

- Der var, den 29 maj samme år, stiftet et tilsvarende interessentskab også med navnet "Strib Vandværk", i den del af Strib, der på det tidspunkt var benævnt "Strib Havneby", det nuværende "I/S Strib Vandværk", der nu forestår vandforsyningen  i hele Stribområdet - I anledning af dette vandværks 75 års jubilæum i 1986 blev der udarbejdet et jubilæumsskrift, af "Lokalhistorisk arkiv for Strib-Røjleskov sogn", - dette skrift kan studeres på lokalarkivet.

Uddrag af vandværkes forhandlingsprotokoller m.m.:
Den 24 / 2 1911 blev optaget et lån i Vends m.fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse på kr. 2800 og ifølge referatet af det først afholdte møde, er der på dette tidspunkt, udført arbejder for kr. 2732,80 - men efter den første medlemsfortegnelse er de første 3 husstande  tilsluttet den 11/12 1910.- nemlig Maler A. Meyer "Østerhus", Bromand J.R.Christensen  og Enke, Ringer Mariane Jespersen - i løbet af 1911 blev yderligere 6 ejendomme tilsluttet. Ved udgangen af 1913 var der ialt 20 interessenter.

Strib den 22 august 1911. Dags dato afholdt Strib Vandværk, Interessentskab møde.
          - Følgende dagsorden: Valg af bestyrelse - Følgende blev valgt:
Hr. Tømmermester P.V.Christensen,  Formand - Hr. Muremester M.Chr.Nielsen, Næstformand - Hr. Matros P.Rasmussen, Kasserer. - Hr. Bromand J.R.Christensen, Sekretær og Maskinpasser. - Hr. Murer N.Søgaard.
         På mødet behandledes følgende: Et udvalg på to medlemmer: Hr. P.V.Christensen, Hr. Murer N.Søgaard. til at fremskaffe love fra andre vandværker som vejledning til at udarbejde love for "Strib Vandværk"
          Regnskabet balancerede med kr. 2.732.80 øre i anlægssum. Restbeløbet af lånet på kr. 2800.00 i Nørre Aaby Sparrekasse bliver kr. 67.20, hvilket beløb blev vedtaget at anvende til hovedledning ved den nye projekterede vej (via vis) Stribgaarden. (Rørkærsvej)

 Strib den 4de november 1911.
         Dags dato afholdt  Strib Vandværks Interessentskab Extraordinær generalforsamling
         Følgende dagsorden: Optagelse af nye medlemmer. Nedlægning af en ny hovedledning samt godkendelse af de af bestyrelsen udarbejdede og fremlagte love.

 

         Mødet åbnede kl. 8 og det blev overdraget formanden at lede generalforsamlingen, ved mødets åbning anmodede depotarbejder J.P.Christensen om at blive optaget som medlem, hvilket blev enstemmigt vedtaget .
         Lovudkastene blev derefter oplæst og godkendt med en paragraf ad gangen
      Spørgsmålet om det nye stykke hovedledning blev derefter drøftet. Depotarbejder V.Sørensen foreslog at bevilge kr. 50,00 af  interessentskabs midler, til nedlægning af en ny hovedledning i sydsiden af landevejen fra den nuværende hovedledning til I.P.Christensens grund beliggende syd for Maler Meyers ejendom, (Vestergade 88 ) da 50 kr. var for lidt til en sådan ledning tilbød murermester M.Chr, Nielsen og depotarbejder I.P.Christensen at bekoste det resterende selv, altså hvad der af penge kommer til at mangle til det angivne sted. Hovedledningen skal tilhøre vandværket, så længe som det ligger i vejen  
       Depotarbejder V.Sørensens forslag, og murer Nielsen og depotarbejder I.P.Christensen tilbud blev enstemmigt vedtaget. Det pålagdes bestyrelsen at (få) arbejdet udført snarrest muligt.               Mødet sluttede kl. 10 em.

Strib d. 9/12 1911
        Dags dato holdt Strib Vandværks Interessentskab generalforsamling
Valg af to suppleanter, følgende blev valgt: Maskinsmed Chr. Sørensen og Fodermester Anton Petersen .
        Betaling af maskinpasser løn for halvåret 15 maj til december termin kr. 15. 50 øre - olieforbrug og en smørekande og tjæring af vandtårnet, samlet beløb kr. 6,75.
         Forhandlingsprotokollen godkendtes af generalforsamlingen.              mødet sluttet kl. 8 em.

Strib den 8 juni 1912
 
        Dags dato holdt Strib Vandværks Interessentskab generalforsamling på Strib Færgekro(g).
Regnskabet enstemmigt vedtaget, mødt var P.V.Christensen og J.P.Christensen, J.R.Christensen og V.Sørensen og Maskinsmed Chr. Sørensen.
      Følgende medlemmer er afgående: Tømmermester P.V.Christensen, Murer N.Søgaard. og istedet for blev valgt til bestyrelsen medlemmerne, Maskinsmed Chr. Sørensen og Fyrbøder P.Lund.                  Mødet sluttede kl. 8½ em.

Strib den 3 juli 1912.
         Kl. 8 em. afholdt Strib Vandværk bestyrelsesmøde.  Valg af en formand, valgt blev Fyrbøder P.Lund og murermester M.Chr, Nielsen som næstformand.  .......

Strib den 24 august 1912.
        Kl. 7½ em. afholdt Strib Vandværk bestyrelsesmøde.    ...... Det vedtoges at henstille til generalforsamlingen at man optager Hr. Knud Andersen som interessent på de samme betingelser som de andre interessenter dog med den vedføjelse at kreaturhold ikke må overstige to køer og en hest.
        Vi enedes om at anskaffe en medlemsprotokol med følgende ordlyd: Undertegnede erkender herved (med) min underskrift at være optaget som medlem af Strib Vandværk
N1. og at være sammen sammes love og vedtægter underkastet.   ... mødte sluttede kl. 9½ em.

Strib den 8 Oktober 1912 extraordinærgeneralforsamling på "Strib Færgekro(g)  kl. 7 aft.
      Det vedtoges at optage hr. (Vognmand) Knud Andersen ("Skovly", Rørkjærsvej 4) for en terminsafgift for 1½ portions størrelse.
Det vedtoges at vandværket køber skærver af murermester Nielsen for et beløb af kr.5. - Det vedtoges at protestere mod den pålignede grundskat på kr. 7,84.

Strib den 21 oktober 1912
      Andragende fra hr. Knud Andersen om at få en protokoltilførsel sålydende: at i tilfælde af, samme ophører med sit kreaturhold, fritages ham for den ½ pålignede portion, det vedtoges.
       Hr. Knud Andersens optagelsesandel fastsættes til kroner 30.00 øre.
Det vedtoges: at i alle udlagte ledninger til vandforbrug, i nybygninger, skal vandhanen til enhver tid sidde så fast, at den kun kan drejes med en nøgle og denne nøgle skal aftages ved arbejdes ophør hver dag.

Strib d. 28 / 11 1912
       Fastsættelse af afgiften for december termin 1912. - Fastsættes til kroner 12.00 øre.
Spørgsmålet om vandbeholderens forstørrelse henlægges til generalforsamlingen.
Med hensyn til Murer Nielsens selvtægt på vandværkets rørledning henvises til generalforsamlingen.

Strib den 12 / 12 1912 - generalforsamling
     Regnskabet balancerede med indtægt 287 kroner udgift 261 kroner, med de i N. Aaby sparrekasse indestående  penge vilde kassebeholdningen blive cirka 31 kroner. Andelsafgiften var denne termin sat til 12 kr. hvilket var 2 kr. mindre end sidste termin.
... vedtoges følgende: vandskatten pålignes og beregnes således forrentning og afdrag pr. ejendom - reparationer og alle andre udgifter på vandværket pålignes efter lejligheds antallet i ejendommen. For badegæster beregnes udgiften ved at dividere det antal måneder som vedkommende har beboet en ejendom .
      Indkomne forslag:  fra K.Andersen "Skovly" (Rørkærsvej 4) forelå forslag, at den på hans stald pålignet halve portion, blev forandret til pr. kreatur.
     Følgende vedtoges på ejendomme, hvor ingen beboelse findes, men holdes kreaturer, beregnes 4 kreaturer lig en beboelse, derudover betales 2 kr. årlig pr. kreatur.
     Vandværkes udvidelse: Der nedsattes et udvalg til at undersøge og fremkomme med et forslag til generalforsamlingen på hvilke måde en udvidelse bedst kan foretages, følgende herrer valgtes K.Andersen, P,Lund og J.Christensen
     Et forslag fra fyrbøder P.Hald og telegrafarbejder N.Andersen om at blive optaget som medlemmer af Strib Vandværk, det vedtoges at henholde sig til det af bestyrelsen givne svar, at så længe det ikke gjaldt  alle de 5 ejendomme, kunde der ingen forhandling blive (formentlig om Kåsvej)... 9 medlemmer var mødt - mødet hævet kl 11
¼ em.

Strib Færgekro d. 28/2 1913 - extra generalforsamling.
      Lovændringen fra sidste generalforsamling vedtoges enstemmig.
      Alt vandforbrug til kalklæs(k)ning kan ikke erholdes fra vandværket.
      Det vedtoges at udvalget skulde arbejde videre med opførelsen af den nye beholder - der var mødt 6 mand.

Strib d. 22/3 1913 - extraordinær generalforsamling på Strib Færgekro(g).
     Det vedtoges enstemmigt, at få en ny beholder, to stemte for licitation, Matros P.Rasmussen og Depotarbejder J.P.Christensen, tre stemte for Murer Nielsens tilbud, Depotarbejder V.Sørensen Maler Meyer og Bromand R.Christensen, om at bygge den nye beholder, den skal kunde rumme mindst 300 tønder vand.
     Det vedtoges med 5 stemmer at købe Marie Jespersens jord, mod fripart, til december termin, hvorved hun så indtræder som interessent i vandværket
     Det vedtoges enstemmigt, at hvis murer Nielsens tilbud ikke gik i orden, bemyndiges udvalget til at licitere det ud.
     Det vedtoges at indsende et andragne til finansministeriet om lettelse af amtstue skatten. - 7 mand var mødt.

Strib 30/6 13 Strib Vandværk afholdt generalforsamling på Afholdshotellet kl. 7 em
     Det blev vedtaget at leverer vand til Strib Forskole, 4 stemte for, 2 stemte imod
at (antage) Maskinmester C.Sørensen og P.Lund til at nedlægge rørledning hen til skolen.
at P.Lund (Vestergade 84) måtte afbenytte det stykke jord som ligger ind mod hans hønsegård,  mod en betaling af 50 øre pr. år.
at P.Lund skulle passe motoren indtil 5 juli imod en godtgørelse af 50 øre.
at Maler Meyer skulle betale vandafgiften af sin lejlighed, når den er lejet ud til fremmede gæster.
at V.Sørensen (Vestergade 91), skulde betale 1 kr. til juni termin 1913, for den hest, som han har opstaldet i sin ejendom.
at der var lånt 600 kroner i Nørre Aaby Sparrekasse, hvoraf der til dato er udbetalt kr. 509.68 øre
     Og beholderen er taget i brug og godkendt af udvalget og afleveret til interessentskabet.

Strib den 10/7 (13) bestyrelsesmøde hos maler Meyer kl. 7½
     Det vedtoges at antage R.Christensen til maskinpasser for en årlig løn af 50 kr.

Strib Vandværk afholdt extra generalforsamling d. 28/7 1913 hos fyrbøder P.Lund.
    Formanden meddelte, at grunden til mødets afholdelse var at bestyrelsen havde haft møde med et udvalg fra sognerådet, for at komme til en forståelse om vandledningen hen til skolen og refererede nærmere mødets udfald.
   Det vedtoges: at overtage vedligeholdelsespligten, hen til skolens grund, for de engang antagne tilbud kr. 239 i anlægssum samt kr. 30 i årlig afgift. Selskabet forbeholder sig dog deres ret muligen at nedlægge en større ledning såfremt sagen med V.Sørensen går i orden.
at V.Sørensens købte grunde ud til skolevejen kan optages, for et extra tilskud til nedlægning af en hovedledning, af kr. 50. Ansøgning om optagelse af de ovennævnte grunde må være tilstillet bestyrelsen inden den 1ste august 1913.
   Det overlades til bestyrelsen, at afgøre det videre fornødne i de foreliggende sager.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 1ste august hos bromand R.Christensen 
   Tilkaldt var depotarbejder V.Sørensen for at få, af samme at vide, om han vilde lade sine grunde hen til skolevejen optage, hvilket at han ikke vilde da han ikke vidste hvornår han kom til at bygge, som følge heraf vedtoges det, at tilskrive sognerådet, at ledningen hen til skolen blev, som alt meddelt, en
¾ tomme ledning.

Bestyrelsesmøde d. 11/8 1913
   Der forelå et andragne fra A.Andersen (Røjlemosvej 5) om optagelse af sin grund, det vedtoges at samme, kunde optages mod at han selv vilde nedlægge sin ledning.

Bestyrelsesmøde d. 20/8 1913
   Formanden oplyste at der forelå meddelelse fra sognerådet, at tilbudet på vand hen til skolen, var antaget,  kontrakten til underskrift  fremkomme senere.
   Fra depotarbejder V.Sørensen forelå andragende om at få 2 grunde optagne som interessent  ....

Bestyrelsesmøde d. 9/9 1913 hos fyrbøder P.Lund
    Kontrakten fra sognerådet forelå til underskrift og samme blev underskrevet af bestyrelsen.
   Rørledningen til V.Sørensens 2 grunde ved landevejen blev udbudte til licitation     - 3 stemte for. - J.Christensen stillede et forslag om optage rørledningen hen til skolen i samme licitation. Det blev enstemmigt vedtaget, at V.Sørensen skulde indbetale kr. 105.24 øre for de to grunde.
   Og det vedtoges: at murermester M. Chr. Nielsen skulde tætne og efterse den ny beholder, og lave den i brugbar stand.

Strib Vandværk afholdt bestyrelsesmøde hos maler Meyer d. 15/11 1913 kl. 7 em
   Det vedtoges at optage matros Hald som interessent i vandværket fra dato, mod et indskud på 41 kr. 51 øre.
- et forslag af depotarbejder J.P.Christensen, at såfremt depotarbejder V.Sørensen ikke har betalt sin vandafgift (indskud) inden den 20/11 13, vil der blive lukket for vandforbruget. mødet sluttede kl. 8½ em.
 

Kontrakt
  Imellem interessentskabet "Strib Østre Vandværk" og Vejlby Sogneråd (det er første gang navnet "østre" blev anvendt)
   1. Interessentskabet Strib Vandværket påtager sig at levere det nødvendige vand til Strib Forskole, i sund og god tilstand.
  2.  - nedlægger en
¾ t. galvaniseret trukken jernrørsledning, så dybt, at den er frostfri og færdig til brug
  3. - lade installere i forskolen, en ¾ frostfri stophane, 1 aftapningshane i kælderen, i køkkenet anbringes ligeledes en aftapningshane, og i vaskehuset, på gårdspladsen en selvlukkende vandhane.
  4.  Interessentskabet overtager vedligeholdelsen af rørledningen til skolens grund
  5. Sognerådet betaler for nedlæggelse af ledningen og installeringen i skolen, når det er færdigt til brug og efter ovenstående betingelser 239 kr. en gang for alle.

            
Vejlby Sogneråd d. 4 september 1913             p.b.v. Jørgen Rasmussen
P.S.   Vandværket må ikke belaste ovennævnte ledning, med stikledninger uden sognerådets tilladelse.
 


Strib Vandværk afholdt bestyrelsesmøde hos Hr. Chr. Sørensen d.3 december 1913
    Vandafgiften til december termin 1913 blev udregnet og fastsat til kr. 10.00 pr. ejendom. Og extrabetaling for depotarbejder V.Sørensen og J.P.Christensen blev udregnet og fastsat til  kr. 3,30
    Det oplystes at maler Meyer nægtede at betale for sine logerende (der var 4 lejemål i Vestergade 86, "Østerhus")
    Det overlodes til J.P.Christensen og R.Christensen, at lade pladsen omkring vandtårnene beplante med siresbusker.

Strib Vandværk afholdt  generalforsamling på Strib Færgekro(g) d. 12/1 1914
   Formanden bød velkommen , forhandlingsprotokollen blev oplæst af sekretæren. Det blev foreslået af bestyrelsen at nedlægge sine mandater, og en ny bestyrelse blev valgt, følgende nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen: Portør J.Nielsen, Portør H.Jensen, Depotarbejder V.Sørensen, A.Andersen og Knud Andersen, "Skovly".
   Forhandlingsprotokollen godkendtes med 3 stemmer mod 2 stemmer.
  Regnskabet blev oplæst og det blev vedtaget, at indføre anlægssummen hen til skolen på 238 kr. hvor imod, at regnskabet ikke blev godkendt førend der (fore)lå regning fra entreprenøren. (problemet var det manglende regnskab vedr. tilslutningen af forskolen)
  Forslaget fra Hr. Proprietær N.Kaas om optagelse i vandværket, blev enstemmig forkastet af Generalforsamlingen.
  Det blev vedtaget: at hr. Murermester M. Chr. Nielsen skulde tætne den nye beholder i fuldkommen brugbar stand.
  Det blev vedtaget: at alle forhandlinger indenfor vandværket skulde foregå skriftlig.
                 oplæst og godkendt        P.S.Lund                     R.Christensen sekretær.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 13/1 1914 hos V.Sørensen
  Til formand valgtes: V.Sørensen - kasserer: K.Andersen - sekretær: J.Nielsen - næstformand: H.Jensen
  Det blev vedtaget at formanden skulde skaffe det fornødne  regnskab over vandledningen til skolen, til veje, inden næste bestyrelsesmøde.
(Det var nu lettere sagt end gjort, med hjælp fra Sagfører Hjalmar Jensen. - opnåedes der den 4 juni 1914, forlig med den tidligere formand P.Lund, hvor bestyrelsen godkendte de forskellige regninger og Lund indvilgede i at betale de 15 alen ledning "igennem" landevejen efter en gennemsnitspris a 90 øre pr. alen, ialt 13 kr. 50 øre, samt de påløbne sagfører omkostninger.)
   Der forelå andragne fra Murermester Christiansen om at få optaget de to ejendomme, som hr. Kaas lader opføre, henne ved forskolen, og det vedtoges, at der skulde lægges stik til hovedledningen ved landevejen (nu Vestergade), og betale det almindelige indskud, og at Proprietær Kaas lod sig indskrive som ejer af ejendommene.

Generalforsamling afholdtes i Strib Østre vandværk på Strib Færgekro den 19 -  1- 15
   ... Bestyrelsens virksomhed kritiseredes meget skarpt af flere medlemmer, specielt antagelsen af maskinpasseren. Formanden henholdt sig til loven, og hævdede at de nye lovændringer ikke var behandlede på 2 generalforsamlinger, denne påstand blev imødegået af flere medlemmer, for at få en ende på diskussionen, satte dirigenten under afstemning om lovændringerne var vedtaget 2 gange, hvilket vedtoges med stor majoritet. Derefter godkendtes virksomheden. Til bestyrelsesmedlemmer valgtes Matros Vilke, Fyrbøder P.Jørgensen og Matros Glæsner. (den siddende formand, V.Sørensen, blev ikke genvalgt)
      Under eventuelt vedtoges følgende: ved nyanskaffelser til vandværket, som overstiger 50 kr. kan der ikke foretages noget endelig på en generalforsamling forinden der er foretaget en urafstemning blandt interessenterne. Ligeledes vedtoges, at alle tilbud som tilgår vandværket, kuns må åbnes på en generalforsamling. Med hensyn til anskaffelsen af en ny stige, overlodes til bestyrelsen. Det vedtoges at vandværket selv køber sin smøreolie.
    Således forhandlet, oplæst og godkendt.         P.S.Lund dirigent.

Bestyrelsesmøde afholdtes søndag den 31 januar 1915,
hos Matros H.Glæsner, hvor bestyrelsen konstituerede sig således: formand Matros H.Glæsner, kasserer Matros J.Vilke, sekretær Fyrbøder J.P.Jørgensen, næstformand Portør H.Jensen

Generalforsamling afholdtes i Strib Østre vandværk lørdag den 14 august 1915 på Strib Færgekro
   Kassereren  oplyste at indtægten havde været kr. 237.50 - udgiften  kr. 266.87- kassebeholdning var kr. 61.07 indestående i Nr.Aaby kr. 174 iberegnet de 100 kr. til Murermester Nielsen
   Endvidere forelå der en skrivelse fra Murer Nielsen, i hvilket han tilbød interessentskabet, at stryge 35 kr. af de ifølge kontrakten, som garanti stående 100 kr., når så interessentskabet, selv vilde overtage færdiggørelsen af samme. Efter en del drøftelser vedtoges, at Murer Nielsen skulde have beholderen færdig til 1. september d.a. i modsat fald, har han forbrudt sin ret til ovennævnte sum. Det vedtoges at sende skriftlig svar til Murer Nielsen.
    Ligeledes vedtoges det: at lade den skrivelse af kirkekone Marie Jespersens, med hensyn til grunden på hvilke beholderen ligger, affatte på stemplet papir og med behørig underskrifter.
Valdemar Sørensen ("Kirkely" - Vestergade 91) forespurgte om han ikke kunde blive fritaget for at betale afgift af den øverste lejlighed, da det kun var det ene værelse der var lejet ud til en logerende, da der ikke forelå noget skriftlig optog generalforsamlingen det alligevel til behandling da stemningen var derfor. ... vedtoges det at fritage Sørensen ...
   Maskinarbejder Sørensen   (Vesterg. 84) forespurgte om det var meningen, at beboere af Kaases huse, vedblivende skulde have lov til, at hente vand ved skolens vandhane. Formanden oplyste at han havde sagt det til beboerne, men da det viste sig at det ikke hjalp, vedtoges det at tilsende Kaas en anbefalet skrivelse.

Et besvaret spørgeskema til "Sundhedsstyrelsens hygiejniske Institut"   i april 1916, fortæller en hel del om vandværket.

En generalforsamling i "Strib Østre Vandværk" i Afholdshjemmets sal i "Østerhus"
den 27 marts 1917. - med problemer 

Bestyrelsesmøde afholdt 25 april 1917 hos Overlærer J.C.Bro
    Følgende medlemmer var mødt: Murermester Ove Rasmussen (Kasserer), Maskinmester N.L.Jørgensen, Afholdsvært J.P.Christensen og Overlærer J.C.Bro (formand), Kaptain L.K.Buus (sekretær) var fraværende med lovlig forfald, idet han i funktion var beordret til at give møde i Helsingør.
   Andragende fra kirkestyrelsen om, at få indlagt vand på kirkegården, mod selv at betale udgiften ved anlægget: det vedtoges at give tilladelsen, mod at kirkestyrelsen selv betaler alle udgifter ved anlægget, der skal godkendes af styrelsen, dog forbeholder denne sig ret til, indtil der anskaffes et elektrisk pumpeværk, at lukke for vandet i den vandknappe tid af året. I afgift forlanges halvårlig 5 kr. i dets første år, styrelsen forbeholder sig ret til, at forhøje afgiften efterhånden gravpladsernes antal forøges. -
     Maskinmester Jørgensen og Afholdsvært J.P.Christensen valgtes til at udarbejde et kort over vandværkes rørledninger inden 1, aug. 1917.

Bestyrelsesmøde afholdtes d. 19/7 1917 i "Østerhus"
    Sagen om det stykke jord, der købtes i 1913 af frk. Marie Jespersen: udgår da J.P.Christensen er kommet til det resultat, at det omstridte jordstykke, der har været udlejet til Fyrbøder Lund, tilhører interessentskabet.
     Afgift til Afholdshjemmet for afholdelse af styrelsesmøder og generalforsamlinger: det vedtoges at betale J.P.Christensen halvårlig for nævnte møder kr. 5.00
      Ændring til § 1, tredie stykke: Alt salg af vand til kalklæskning, kan ikke tillades medmindre styrelsen skønner, at der er tilstrækkeligt vand.

Generalforsamling i "Østre Vandværk"
afholdtes i Afholdshjemmets lille sal i "Østerhus" 4. fbr. 1918 kl. 7½.

     I   Valg af dirigent. Formanden valgtes.
   II  Virksomheden. Formanden gav en udførlig beretning om denne og pointerede , hvorfor vandafgiften i det forløbne år var fastsat af styrelsen til 10 kr. halvårlig. Han henviste således til, at det kunde ikke længere gå an at udsætte skrabning, mønniering og maling af stativet. Beholdningen i sparrekassen var kun 234 kr. og man risikerede at denne og mere til blev brugt - Endvidere meddelte formanden at skøde var erhvervet på 1dm og 1mu.
     På forrige generalforsamling bestemtes det, at styrelsen fik bemyndigelse til af afkøbe J.P.Christensen en vandret (for 50 kr.). Denne havde J.P.Christensen erhvervet, da han i 1916 købte Marie Jespersens jord, der lå bag vandværket. Omtalte vandret havde Marie Jespersen i sin tid (1913) modtaget for en strimmel jord (ca. 100
al.) der lå mellem vandværket og Fyrbøder Lunds ejendom. Denne strimmel jord ønskede vandværket til en nødvendig udvidelse for at kunne få opført en ny beholder. Vandretten beregnedes den gang til en værdi af 50 kr.  ( efterfølgende udspandt der sig en meget lang diskussion med flere forskellige udregninger)
    VII   Eventuelt. Formanden meddelte at den ny ejer af Stribgaarden, Grosserer Pors, ønskede at få indlagt vand i begge røgter husene. (Røjlemosevej 2 og 4) Da vandledningen fra landevejen til forskolen er lagt af sognerådet, og ifølge af kontrakt ikke kan anbores, uden dettes tilladelse, må man allerførst sikre sig ret til at anbore, og derefter foreløbig at tage vandet fra denne ledning. Generalforsamlingen var stemt for at lægge en ny vandledning af støbte rør, 1½ tom indv. diameter, da det oplystes, at der yderligere ønskes vand til to ny ejendomme. - Det vedtoges at styrelsen skulde undersøge den økonomiske side af sagen ved anlæg af en ny vandledning ad Røjle-Mose-vejen, hvorefter der strax afholdes en extraordinær generalforsamling

Bestyrelsesmøde afholdtes 14 febr. 1918 i "Østerhus"
   I    Styrelsen konstituerede sig : formand J.C.Bro - næstformand A.Andersen, kasserer Rudolf Christensen.
   II   Undersøgelse af en ny ledning fra landevejen til forskolen: man antog, at sognerådet indgår på at nedlægningen af ny rør udsættes til tidligst 2 år efter krigens afslutning.
   III   Eventuelt: I behandling af et forslag fra Grosserer Pors om ny og stor udvidelse af vandværket : det vedtoges at fremskaffe et overslag over en ny beholder, elektrisk motor med pumpeværk, rørledning ad landevejen, tilførsels rør og en ny brønd.

Bestyrelsesmøde den 27/3 1918
     - Da Vejlby Sogneråd ikke havde noget at erindre mod at sætte stik til skolens ledning blev Stribgaardens ejer optaget som medlem i vandværket mod et indskud på 220 kr. for de to ejendomme ved skolen (røgter husene)
     - Da Bro og Andersen havde solgt deres ejendomme , var begge suppleanter tiltrådt bestyrelsen - Det vedtoges at vente med valg  af et nyt medlem til bestyrelsen til den ordinære generalforsamling.
      Der forhandledes med værten af "Østerhus", E.Petersen, om leje af salen til møder for året 1 juni 19 til 1 juni 1920 for 5 kr. året.

Generalforsamling afholdtes i "Østerhus" d. 10 juli 1919.
   ,Oplæsning af forslag fra bestyrelsen angående elektrisk motor og pumpe ... blev vedtaget med 11 stemmer for og 7 imod
    Det blev vedtaget under eventuelt, at konen kunde møde og stemme hvis manden har lovlig forfald, sygdom og tjeneste.
    Fyrbøder P.Lund kom med et forslag til den extra generalforsamling, som skal holdes når oplysninger fra sognerådet om vand til den gamle skole foreligger, at holde en festlig sammenkomst efter generalforsamlingen imod, at interessentskabet giver gratis caffe til de mødte interessenter med familie  - caffén er kun gratis til mand og kone.

Generalforsamling afholdtes i "Østerhus" fredag den 18 juni 1920
   Medlemmerne rettede forskellige spørgsmål angående den nye motor og vindmølle, hvilket formanden besvarede. Det vedtoges at udstede et skadesløshedsbrev til Nørre Aaby sparrekasse på 2000 kr. som er lånte til vandværket og afdrages på 20 år, og forrentes med 5½
%

Bestyrelsesmøde den 20/8 1920
   Det vedtoges at overtage det nye anlæg.

Generalforsamling afholdtes d. 19/1 21.
  Et indkommen andragende fra kirkebestyrelsen om vandindlæg på kirkegården - det vedtoges at henholde sig til vedtagelsen af 25 april 1917.

Bestyrelsesmøde afholdtes d. 4 juli 1921
  Da Fyrbøder Lorentsen og "Østerhus" ikke havde betalt deres vandafgift, vedtoges det at give dem en skriftlig meddelelse om, at betale inden 9 juli 1921, da der i modsat fald vilde blive lukket for vandet efter § 7 i vandværkets love - efter vedtagelse på sidste generalforsamling solgtes den gamle pumpe for 50 kr. leveret på Strib Station. - Det vedtoges at afholde generalforsamling d. 12/7 1921 kl. 7 hos Bømler.

Møde afholdtes d. 1/8 1921.
   Da der ikke var mødt medlemmer af vandværket til den tillyste generalforsamling, d. 12/7 1921, blev det vedtaget at henlægge den til efterårets generalforsamling 1921. Det vedtoges at antage M.Nielsen for en sum af 140 kr. for pasningen af motoren fra 1 august 1921 til 31 juli 1922. "Østerhus" betalte sin vandafgift d. 9/4 21, Fyrbøder Lorentsen betalte sin d. 1/8 21
    Da flere dele af vindmotoren var slidte og trængte til reparation vedtoges det, at lade Mekaniker Jensen Strib efterse og reparere møllen.

Bestyrelsesmøde afholdtes  hos V.Sørensen 2/12/21
    Andragende fra Matros Chr.M.P.Hald om at få vand indlagt på sin grund på Kåsvej. Da der ikke er nogen ledning dertil for vandværkes regning, kunde der kun søges om tilladelse til at stikke til Matros J.Halds ledning.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 26/4 1922
   Andragende fra flere beboere på Jernbanevej om optagelse i vandværket, bestyrelsen formente at det blev for dyr en hovedledning og kunde ikke anbefales.
   Andragende fra Petersen "Hedehuset" om optagelse i vandværket, og stikke til Portør Gormsens ledning, uden udgift for vandværket. Det vedtoges at optage ham som medlem, imod selv at afholde udgifterne og betale indskud 184 kr.

Generalforsamling afholdtes i "Østerhus" d. 8 maj 1922.
    Regnskabet udviste en indtægt af 589 kr. 34 øre og en udgift af 445 kr. 80 øre overskud 143 kr. 54 øre, i Nørre Aaby Spk. indestår 57 kr. 46 øre plus renter og 184 kr. indbetalt af Pedersen "Hedehuset" i indskud.
    Betaling af vandafgift for gartnerier, det vedtoges at der svares i afgift 100
% af vandafgiften for sommerhalvåret.
    Vandafgift for kreaturer: der indkom et forslag fra V.Sørensen om at forhøje vandafgiften til 4 kr. per kreatur. Det blev vedtaget.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 18/12 1922
    Der forelå tilbud fra Nielsen & Karlsens smedeforretning, Strib, på en jernstige til brønden på 50 kr. Det vedtoges, at tage tilbudet og få arbejdet udført straks. Det vedtoges at lade de samme reparer vingen og rosen (på møllen)
     Der forelå andragende fra Matros Chr.M.P.Hald om at blive optaget som interessent i vandværket : Det vedtoges at optage ham, når han kunde få tilladelse til, at stikke til hans broders ledning og selv ordne det og mod et indskud af 200 kr.
    Der forelå andragende fra følgende fire beboere: Arnold Andersen, Murer Olsen, Portør Kristiansen og M.Andersen "Stribgaard", om at få nedlagt en ledning ned af Røjlemosevejen, til de grunde, som er solgt og udstykket. Det vedtoges at give et tilskud på indtil fire indskud, a 200 kr., dog ikke over 800 kr. hvorimod, at der indsættes en skydeventil til lukning  ...

Bestyrelsesmøde afholdtes hos V.Sørensen d. 1 juni 1923
    Det vedtoges at holde generalforsamling torsdag den 21 juni 1923 kl. 8 i Lodgebygningen (Sophievej) ...
    Det overdroges Banearbejder M.Nielsen at passe mølle og motor for året 1 juni 1923 til 31 maj 1924 for en pris af 140 kr.

Strib Østre Vandværk afholder generalforsamling 21/6 1923 på Lodgebygningen
    Ændring til (lovens) paragraf I - Alt kalklæskning kan foretages for en pris af 50 øre pr. td. kalk - vedtoges enstemmigt
   Forslag om opstilling af en brandhane, ved hjørnet af landevejen og Røjlemosevejen  - det vedtoges at opsætte 2 stk vandopstandere, bestyrelsen bestemmer hvor.
    Under eventuelt blev foreslået at der skulde rejse 2 mand til Assens, ang. amtsstueskatten - udgiften betales af vandværket, valgte blev V.Sørensen og R.Christensen - mødet hævet kl. 10

Bestyrelsesmøde afholdtes hos V.Sørensen d. 1/12 1923
    Der forelagdes beretning vedr. skatten fra amtstuen. Og Strib Østre Vandværk, fik tilbagebetalt fra Strib Vandværk den sum 206 kr. 98 øre samt renter fra 1912 - 1922 -  56 kr. 35 øre.
    Det vedtoges at lade brønden rense, da der var sat megen sand op, så der kun var 1 alen vand.
    Regnskabet balancerede med en udgift på 470 kr. og en indtægt på 865 kr.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos V.Sørensen d. 4 december 1924
Da der var betalt for megen skat til amtstuen i forhold til det store vandværk er det ved forhandling blevet rettet.

År 1929 den 24 sept. afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden.
   Fremlagt til underskrift blev, et fra Nr. Aaby Sparrekasse tilsendt lånedokument, på 1020 kr., men et medlem undslog sig ved at underskrive  begrundet på at kun bestyrelsens medlemmer på dokumentet, var anført som kautionister, hvorfor vedtoges at tilsende nævnte sparrekasse en fortegnelse over samtlige interessenter i "Strib Østre Vandværk", der begærer samtlige interessenter opførte som kautionister. Efter modtagelsen af dette dokument har alle underskrevet.

År 1929 den 6. december. afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden
 På given foranledning, vedtoges at forlænge hovedledningen på Røjle Mosevejen med ¾ rør til den af Murer Madsen købte grund (ved tilbud). Vedtagelsen sendes til Sognefoged Andersen, der var fraværende.

År 1930 den 27 februar  afholdtes bestyrelsesmøde hos Sognefoged Andersen. 
 Nedlæggelsen af forlængelsen af hovedledningen på Røjle Mosevej var foretaget af Smedemester Weisbjerg for en pris af 39 kr. 70 øre., da der var uenighed om hvem der skulle betale, vedtoges at lade generalforsamlingen udtale sig desangående.

Generalforsamling afholdtes d. 17/8 1932 på "Andelsbageriet".
      Da der var indlagt vand på den nye kirkegård, blev vandafgiften sat til kr. 10 pr termin., Da Vognmand A.Jørgensen har modtaget kvittering på vandafgiften fra 1/1 til 30/6 32. lydende på 13 kr. men kun har indbetalt 10 kr. vedtoges det at tilskrive ham, at indbetale det resterende beløb, ellers tages pg. 7 i anvendelse.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Rud Christensen d. 26 januar 1934.
Der vedtoges iflg. tilbud at lade Smed Weisbjerg opsætte et stakit af jern og trådvæv ud mod vejen til en pris á kr. 76,50, og så reparerer det øvrige bagved, ligeledes vedtoges det at anskaffe en ny stige til beholderen iflg. tilbud på kr. 38

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Rud Christensen d. 6/5 1934
    Både formand (Chr. Sørensen) og kasserer (J.Rud Christensen) skulle rejse - formanden nedlagde på mødet sit mandat, kassereren først ved generalforsamlingen, John Nielsen blev valgt til at fungerende formand.

Bestyrelsesmøde afholdtes 2 august 1935 hos K.V.Sørensen.
Til pladsen som mølle- og motorpasser valgtes Murer Niels Hansen, Kaasvej. - Det vedtoges at rette henvendelse til "Strib Vandværk", om tilbagebetaling af brandpenge, som "Strib Østre Vandværk" har betalt for "Strib Vandværk"

Bestyrelsesmøde afholdtes  den 6/1 1936
    Fra Assens Amtstue forelå en opgørelse over, hvad Strib Ø. Vandværk i årene 1924 - 1934 har betalt i brandpenge for Strib Vandværk, ialt 94,85 kr. Efter forhandling mellem de to vandværker, foreligger der nu tilbud fra Strib Vandværk om, at betale ovennævnte sum, men uden renter, dette tilbud modtoges.

Bestyrelsesmøde afholdtes  den 13/7 1936 hos M.Kjær
   Det vedtoges at stille forslag om en forbedring af trykket på vandet og automatisk drift, samt nedtagning af vindmotor.

Middelfart Venstreblad

         den 23. Juli 1936.
Strib Østre Vandværk skal moderniseres.
   Strib Vandværk afholdt i Aftes Generalforsamling. Overfyrbøder P.Lund dirigerede, og Formanden, Overfyrbøder Johs. Nielsen, aflagde Beretning. Det store Punkt paa Dagsordenen var Modernisering af Værket. Det har i nogen Tid været arbejdet paa enten at faa Tilslutning til det store Værk eller udvide og omforme Østre Værk, saa det bliver i Overensstemmelse med Tidens Krav, medens man f. Eks. ikke for Tiden kan faa Vand til W.C.er. Det blev vedtaget at indhente Tilbud paa et helt nyt System, Hydrofon-Anlæg. Til Værket hører ca. 40 Interessenter.
    Af Bestyrelsen afgik Formanden, Johs. Nielsen, paa Grund af Sygdom. Lærer Kjær genvalgtes, og nyvalgtes pens. Fyrbøder Jørgensen og Haandværker Chr. Sørensen. Endelig nyvalgtes til Formand Postbud C.Larsen.

Bestyrelsesmøde afholdtes  den 14/8 1936hos Chr. Sørensen
  Bestyrelsen konstituerede sig således: Chr. Larsen, formand - Chr. Sørensen, næstformand - M.Kjær, kasserer og sekretær
  Der forelå overslag over ombygningen af vandværket, fra to firmaer: Bdr. Henriksen og A.Meyer & co., begge fra Odense
  Det vedtoges at indkalde til ekstraordinær generalforsamling på "Strib Færgegaard", tirsdag den 25 august aften kl. 19,30, med forelæggelse af de indkomne overslag.

Vandværkets overgang til ren elektrisk drift og nedlæggelse af vindmotoren.

Ekstraordinær generalforsamling på "Strib Færgegaard"  den 25 august 1936 kl. 19,30
    .... Derefter drøftede man disse tilbud, hvorefter der foretoges en afstemning, og så godt som alle de tilstedeværende for at overtage Bdr. Henriksens tilbud.
    Efter denne afstemning kom Bdr. Henriksens ingeniør til stede og redegjorde nærmere for det nye anlæg.

Bestyrelsesmøde afholdtes  den 29 september 1936 hos J.P.Jørgensen.
    Man havde indsendt andragende til Middelfart Elektricitetsværk, om nedsættelse af elektricitetsprisen, da man agter at gå over til elektrisk drift alene. Værket svarede, at prisen fra 1' april er nedsat, og med et større forbrug kan vi vente at komme ned på c. 20 øre pr. kilowattime.
     Ved fornyet henvendelse til Nr. Aaby Sparrekasse om et lån til vandværket på grund af ombygningen har man atter fået afslag ( Vandværket havde gentagne gange i gennem årene siden 1910, optaget lån i sparrekassen til diverse reparationer, og løbende tilbagebetalt disse, for nærværende var der en restgæld på ca. 1000. kr.)
    Det vedtoges at forhøre andre steder om muligheden for et lån.

Middelfart Diskontokasse var villig til at yde lån; men som det fremgår af det efterfølgende, var det på visse betingelser   ...
      Det var i midten af 30erne  nødvendigt med en ændring af vandværkets love - da det var ved at blive almindeligt med vandklosetter og efter de oprindelige love, var det ikke tilladt at bruge vandværksvand til udskylning.

 
 

Bestyrelsesmøde afholdtes hos N.Hansen den i september 1938
     Angående vanding af haven bestemtes: Vanding af haven med spreder, skal foregå i tiden kl. 6-9 morgen og kl. 18-21 aften. For vanding med spreder betales for haver af almindelig størrelse (c. 2000
ڤ al.) årlig 15 kr., for større haver betales i forhold hertil.

Vandafgiften svingede fra starten i 1910 til omkring 1940 mellem kr. 7,00 og kr. 12,00 pr. halvår

Strib Østre Vandværk afholdt generalforsamling d. 15 juli 1940 på Bager Nydals café

     Virksomheden der trods vinteren var gået nogenlunde, dog med et større strømforbrug.
     Et forslag om at opkræve vandafgiften kvartalsvis i stedet for halvårsvis vedtoges.

Bestyrelsesmøde afholdtes torsdag den 18-7-40 hos A.Jørgensen
    Det bestemtes at sætte vandafgiften til forskolens W.C. til 10 kr. halvårlig for hver, med forbehold til at lukke i ferien, vandafgiften ansættes uforandret.

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes på Nydals Café den 14-4 1941
      Med følgende dagsorden: Folkeskolen udtræder af interessentskabet.
     Det vedtoges enstemmigt, at pålægge bestyrelsen, at anmelde sagen til kriminalpolitiet for, om muligt at få sagen grundig undersøgt og få de skyldige draget til ansvar, for ulovligt indgreb på interessentskabets ledningsnet.

 Ekstraordinær generalforsamling afholdtes på Nydals Café den 24-4 1941
     Dagsorden: Sagen angående Forskolen - Da sagen var blevet afvist som politisag og henvist til den sevile ret, vedtoges det enstemmigt at lade sagen falde.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos maskinarbejder Svend Nielsen den 20-5-1941
    I anledning af en ansøgning fra Chr.Nielsen Linden, om optagelse som medlem i interesseselskabet. Det vedtoges at meddele Chr. Nielsen, at han kunne optages, mod betaling af et indskud på 125 kr. og en årlig vandafgift på 75 kr. Desuden er det en selvfølge, at hvis der sælges byggegrunde, er disse ikke medregnede, og hvis der bygges beboelse ved landejendommen, skal der desuden betales en afgift i lighed med andre interessenter.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos A.Jørgensen  den 28-5-1942
   Da Fabrikant Madsen har tilladt sig, at indlægge vand på en byggegrund, tilstødende hans ejendom, vedtoges det at afkræve ham et indskud på 126 kr. samt vandafgift 20 kr. årligt

Ordinær generalforsamling afholdtes på "Østerhus" den 4-7-1942

    Da det viser sig at der er for lidt vand i brønden, vedtog generalforsamlingen at overlade (til) bestyrelsen på en eller anden måde at skaffe mere vand, og til at dække udgifterne om fornødent at optage et lån i Middelfart Bank.

Generalforsamling afholdtes på Nydals Café den 14-4 1943
    ... gik derefter over til behandling om levering af vand til Garveriet i "Østerhus" flere interessenter havde ordet, (Købmand) H.P.Mathiesen anbefalede at man leverede vand, Sognefoged Andersen og Jespersen var meget imod en sådan levering. man gik derefter over til en skriftlig afstemning, det blev vedtaget med 9 stemmer mod 2.
      Tilladelsen blev givet med det forbehold, at hvis vandværket ikke kunde yde det fornødne vand, forpligter de hrr. sig til at søge vand et andet sted.

Bestyrelsesmøde afholdtes på Nydahls Café den 13 juli 1943
       Til formand valgtes Sognefoged A.Andersen, til næstformand og sekretær Fhv. Stationsforstander Mikkelsen og til kasserer genvalgtes Rangerformand J.P.Jensen. Købmand Mathiasen har nægtet at modtage valg til bestyrelsen (var ellers den 6 juli blevet valgt for 2 år) 1' suppleant Rentier J.Jensen må derfor tiltræde bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Sognefoged Andersen den 1 november 1943.
     Regnskabet udviser, at firmaet "Nordisk Læderfabrik's" vandforbrug, er større end alle de øvrige interessenters vandforbrug tilsammen. Dette forbrug betales af interessenterne med ca. 340 kr. kvartalet og det vedtoges derfor at ansætte "Nordisk Læderfabrik's" forbrug til 110 kr. pr. måned. Da fabrikkens vandforbrug var på samme høje stade fra den 1 maj d.a, som det er nu fortiden, og der for 5 md. kun er betalt 195 kr., må der efterbetales 325 kr.

Generalforsamling afholdtes på Nydals Café den 5 juli 1944
 
  Det vedtoges at den afdeling Nordisk Læderfabrik midlertidig har oprettet på Rørkærsvej, og hvortil der ikke i forvejen var søgt om vandværkets tilladelse, få lov at fortsætte, indtil det viser sig, at værket ikke uden gene kan leveret vandet.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Sognefoged Andersen onsdag den 2 august 1944
    Formanden (Sognefoged Andersen) ønskede at nedlægge sit hverv som bestyrelsesformand. Til ny formand valgtes det fraværende medlem Eksportør E.Jeppesen.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Sognefoged Andersen onsdag den 9 august 1944
    I anledning af, at vandtilførslen en enkelt gang har svigtet, så der har måtte lukkes for læderfabrikken, vedtoges det at tilkalde Ingeniør Bille Andersen Middelfart, for at Ingeniøren kan afgive sit skøn over vandværkets ydeevne, specielt om det vil være i stand til vedblivende at forsyne "Nordisk Læderfabrik" med vand.

Bestyrelsesmøde afholdtes mandag den 23 april 1945
    Endvidere vedtoges det at lade Fabrikant Steensgaard levere og opsætte en vandmåler på "Nordisk Læderfabrik", der herefter betaler sit vandforbrug med 50 øre pr. m
³

Årlig generalforsamling afholdtes på Nydals Café mandag den 23 juli 1945
    Formanden oplæste beretningen ...
    Købm. Mathiasen ankede over, at dagsordenen ikke var udsendt og ikke havde de indsendte forslag med.
    Direktør Lyth ankede over, at der ikke var afholdt ekstraordinær generalforsamling samt at elektricitet forbruget var for stort, efter at værket var repareret.
    For beretningens godkendelse stemte 6, 11 stemte imod.
    Stforst Mikkelsen oplæste regnskabet, der efter nogen diskussion blev godkendt.
    Til ny bestyrelse valgtes: Postbud Larsen med 16 st - Direktør Lyth med 16 st. - Sognefoged Andersen fik 6 st. - og Tømrer Nielsen 6 st.
    Der forelå forslag om at opsætte måler for alle erhvervsvirksomheder, således at vandværket betaler og opsætter målerne og opkræver en månedlig målerleje, som fastsættes af bestyrelsen, idet man dog venter med indkøb af disse målere, indtil mere normale priser indtræder. Dette vedtoges. Forslag til ændring af lovens § 11 således: "Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
af medlemmerne, med angivelse af forhandlingsemne, skriftlig forlanger dette hos formanden. En sådan begæring skal efterkommes af bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen. Bestyrelsen har samme ret til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling." - Forslaget vedtoges.

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes på Nydals Café den 6 oktober  1945
    Til ordstyrer valgtes Landpost Larsen. Stationsforst. Mikkelsen oplæste de på den ordinære generalforsamling vedtagne lovændringer.
   Direktør Lyth ankede over at der på sidste ordinære generalforsamling kun blev valgt 2 nye Medlemmer til bestyrelsen, medens der iflg. loven skulde vælges 3. Ankede endvidere over, at den gamle bestyrelse havde antaget værkpasser på 3 års opsigelse. Rentier W.Nielsen henstillede, at værkpasseren er interessent i vandværket.
    Direktør Lyth påtalte at der i "Midf. Venstreblad", ca. 1ste august, var optaget en artikel, hvori var skitseret, at et flertal af bestyrelsen havde taget under overvejelse, at lade nogle udtalelser, som herr H.K.Hansen på sidste generalforsamling, var fremkommet med, taksere ved retten, og frasagde, på Postbud Larsens og egne vegne; at have kendskab til dette referat. Ligeledes ankede vedkommende over, at der stadig var avisskriverier om "Strib Østre Vandværk", og mente at dette snarrest måtte ophøre, for at ikke alle interessenterne skulde blive til grin.
     Direktør Lyth foreslog, at der skulde vælges en helt ny bestyrelse, da den nuværende bestyrelse ikke alle er valgt i henhold til loven, - og man samtidig fik en bestyrelse, som vilde varetage selskabets interesser på en, for interessenterne tilfredsstillende måde - og at dette sikkert var den eneste udvej for at skaffe ro i selskabet.
   Stationsforst. Mikkelsen indrømmede, ikke at have varetaget selskabets interesser på forsvarlig måde, og ønskede omgående at træde ud af bestyrelsen.
    Da formanden herr Jeppesen og hrr C.Albertus, ikke var mødt, ønskede de to øvrige bestm. ikke at tage stilling til hvad der skulde foretages ang. valg af ny bestyrelse, før efter nærmere overvejelse. - De før omtalte lovændringer blev vedtaget, med alle de mødte stemmer, hvorefter disse må regnes for gældende lov i selskabet. -                            Carl Lyth / Chr. Larsen, dirigent

Bestyrelsesmøde afholdtes hos herr Jeppesen den 20 oktober 1945.
- Herr Jeppesen og Albertus ønskede at udtræde af bestyrelsen. Selskabets papirer samt regnskabet blev overdraget hrr. Postbud Larsen, den kontante kassebeholdning var kr. 152,56.

Strib den 31 - 10- 1945.
Da tre bestyrelsesmedlemmer har nedlagt sine mandater, er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, med dagsorden: "Valg af ny bestyrelse." Til ordstyrer valgtes hrr postbud Chr. Larsen - til sekretær Diriktør Carl Lyth. Følgende blev foreslået: Hrr Postbud Chr. Larsen, Gartner E.Nielsen, Hrr. M.Nielsen. Hrr. H.K.Hansen. Direktør Carl Lyth. ovennævnte blev enstemmigt valgt. Til suppleanter valgtes: Hrr Købmand Mathisen og Hrr Jens Jensen. Generalforsamlingen afsluttet.

Strib den 7/11 45 der afholdtes bestyrelsesmøde hos hrr. Postbud Larsen.
Bestyrelsen konstuerede sig som følger: Formand hrr. Postbud Larsen, Næstformand og Sekretær Carl Lyth, Kasserer hrr. M.Nielsen.
     Hrr. Gartner Nielsen, som har vandret til sin grund på Rørkærsvej, har søgt om tilladelse til at flytte sin ledning til den nye ejendom han agter at opføre. Tilladelsen blev givet, mod at hrr. Nielsen afholder alle udgifter. - Man enedes om, at tilstille den forrige formand hrr. Jeppesen en skrivelse med anmodning om, at aflevere selskabets kort over vandledningerne, og tilsynsbogen, samt de sagkyndiges udtalelser som udfærdiget af hrr. Ingeniør O.Bille Andersen og Bdr. N. og K. Petersen, Middelfart.
  - 24 jan.1946. De før omtalte effekter var endnu ikke modtaget, Postbud Larsen tilbød at forsøge endnu engang, og blev pålagt, såfremt det ikke lykkedes, at henvende sig til Overretssagfører Ejlersgaard for at forfølge sagen. - 29 april 1946. Da Overretssagfører Ejlersgaard ikke har gjort noget ved sagen, vedtages det at lade sagen gå videre til Sagfører Larsen, Middelfart - 26 juni 1946 - Hrr. Larsen havde talt med sagføreren i Middelfart, men da det lader til at det vil være alt for omstændigt at komme til bunds i sagen, da der var tvivl om hvem af de hrr. Sognefoged Andersen eller Jeppesen, der var ansvarlig for det værket tilhørende kort over ledningsnettet, blev man enige om at lade et nyt kort udfærdige. -

Læs hvad aviserne skrev om forholdene i Strib Østre Vandværk i 1945-46


Generalforsamling den 24 juli 1946 på Nydals Café,  
... Hrr Kbmd. Mathiesen takkede bestyrelsen for den måde hvorpå værket var varetaget, og på den ro der nu var i selskabet. - Protokol og beretning blev derefter enstemmigt vedtaget - Der blev fremsat forslag om at hensætte kr. 400 til selskabets 35 års jubilæum, og overlade bestyrelsen at arrangere en sådan fest - forslaget blev enstemmigt vedtaget. (Ingen jubilæumsfest er efterfølgende omtalt)

Bestyrelsesmøde den 29 oktober 1946 hos hrr Postbud Larsen.
Nordisk Læderfabrik havde søgt om nedsættelse af vandprisen. Hrr Larsen havde undersøgt hvilke priser der betaltes i Middelfart for vand. og havde fået oplyst prisen 40 øre pr m
³, hvorefter man blev enige om, at fastsætte samme pris for vand til Nordisk Læderfabrik.

Ordinær generalforsamling, afholdtes den 26 juli 1947 på Nydals Café.
I sin beretning skildrede formanden, de ulemper, den lange frostvinter havde skabt for værket, idet omtrent halvdelen af interessenternes ledninger var frosne. Der var trods de store udgifter til optøning af ledningerne et lille overskud at notere på regnskabet. - til bestyrelsen afg¨r Direktør Lyth og Chr, Larsen. - Til ny bestyrelse foresloges: Chr. Larsen, Værkfører Sørensen og Murer Hansen Kaasvej. Stationsforstander Mikkelsen ønskede tilført protokollen, "at den passus, der var indført i protokollen for generalforsamlingen i 1945, om at han indrømmede, ikke at have varetaget selskabets interesser på forsvarlig måde, ikke er i overensstemmelse med sandheden, da han aldrig har gjort en sådan indrømmelse,"

31 juli 1947 - Andragende fra Postbud Jespersen, Kaasvej om, at blive tilsluttet værket, kunde under nuværende forhold ikke anbefales. - 27 jan. 1948. - H.P.Mathiesen indtræder i bestyrelsen i stedet for A.Sørensen der var bortrejst. Det vedtoges at nye interessenter skal betale 300 kr. for tilslutning til værket.- 7 maj 1948 - kassereren kunde meddele at værket nu var gældfrit. Mathiesen foreslog, at da priserne er steget meget stærkt, at man fremtidig bevilger 10 kr. pr bestyrelsesmøde, hvilket vedtoges enstemmigt.

Generalforsamling den 14 juli 1948 på Nydals Café,
... Under eventuelt, drøftedes de gentagne restancer og det vedtoges, at påsætte stophaner ved vedkommende, og de skal selv betale for påsætningen og påløbende udgifter. - 28 juli 1948. Konstituering: formanden og kassereren  genvalgtes til næstformand valgtes V.Christensen, da H.K.Hansen nægtede at fungere, tilkaldes supp. N.Hansen til næste møde. Hvis Læderfabrikken ønsker påmonteret ledningen en hane, kan det kun ske i hovedbygningen og ikke i fabrikken. - 9 juni 1949. Det vedtoges at forhøje Kirkens vandafgift til 30 kr. for sommerhalvåret og 25 kr. for vinterhalvåret.

Generalforsamling den 18 juli 1949 på Nydals Café,.
Formanden Postbud Larsen bød velkommen ... Et andragende fra Nordisk Læderfabrik om tilladelse til at føre en kloakledning gennem vandværkets grund, det blev livligt diskuteret før man gik over til afstemning, syv stemte ja, 2 nej og en var blank. Formanden foreslog at man gav tilladelse til havevanding med slange, det overlodes til bestyrelsen at træffe den endelige afgørelse.
 
Bestyrelsesmøde afholdtes den 22 juli 1949.
 Da Exportør Jeppesen har udspredt rygtet, at Direktør Lyth har bestukket bestyrelsen for at få tilladelse til at lægge kloakledning over værkets grund, har ved en samtale med Direktør Lyth, ment at det bedste var at ignorere sigtelsen. Bestyrelsen sammensatte skrivelsen til a/s Nordisk Læderfabrik angående tilladelse fra generalforsamlingen til nedlægning af kloakrør over værkets grund.

Generalforsamling den 14 juli 1951 på Nydals Café,
. ... af sundhedshensyn skal der tages vandprøver 1 gang årlig. Det vedtoges at påmonterer 2 a 3 stophaner på hovedledningerne, så  så der kan lukkes for vandet i forskellige retninger.                                                

  foto af
Østre Vandværk - 1953

og i perspektiv    

 Generalforsamling den 23 juli 1952 på Laursens  Café
,
.... Formanden oplyste at værket havde gået upåklageligt og der var rigeligt med vand - indtægt kr. 1.819 udgifter kr. 1,458 formue kr. 2,337.

27 juli 1954. Det skal undersøges hvor meget det kan beløbe sig til at lægge rør om ad Kaasvej for at vandforsyningen kan blive bedre, såfremt planen realiseres kan A. (Arne) Andersen, få indlagt vand på sin grund / 13-1-55. Der forelå tilbud på nedlægningen af ca. 180 m. rørledning  (på Kaasvej) af følgende: V.Rehr kr. 2425.00, R.Hansen kr. 2250.00, Frits Petersen kr. 1984,50. Det vedtoges at antage Frits Petersens tilbud. Arne Andersen ansøgte om vandret til sin grund på Kaasvej, det bevilgedes.

Ordinær Generalforsamling på "Hotel Rona" 27 juli 1955.

 Der var indkommet følgende forslag: 3 interessenter på Kaasvej anmodede generalforsamlingen om velvillig behandling om hel eller delvis refundering af omkostningerne i anledning af omlægningen rørene til de 3 huse. - Det vedtoges enstemmigt at yde halvdelen af det beløb der var betalt for omtalte rørarbejde.
29 -11 56. Det vedtoges at søge kontakt med det store vandværk for at høre betingelserne for at blive tilsluttet dette værk / 10 01 57. Der forelå ny ejendomsskyldvurdering på kr. 13,000. / 31- 01 - 1957. Der drøftedes endvidere gravning af en ny brønd. / 22- 06- 57. Det vedtoges at henvende sig til brøndgraver Schmidt Tapsøre ved Taps og Smedemester H.Petersen, Fredericia angående uddybning af brønden.29 - 4 - 1957. Der forelå skrivelse fra I/S Strib Vandværk, der toges til efterretning (indholdet ikke refereret) / 9 -7 -1959. Der er i øjeblikket 48 interessenter en stigning på 1 / 5 juli 1961 Formanden oplyste at ombygningen af tårnet var tilendebragt, men det viser sig nu at fugningen ikke er holdbar og det overlodes til formanden at påtale det overfor murermesteren.

Generalforsamling på "Rona" onsdag den 3 juli 1963
Den hårde vinter med deraf følgende frostsprængninger havde taget hårdt på værkets økonomi - indtægter 2328,00 kr. udgifter 5240.11 kr. Bestyrelsen foreslog at der skulde optages et lån, da der var betydelige udgifter i udsigt i forbindelse med vejarbejdet på Kåsvej, hvor hovedledningen skal sænkes, Det vedtoges at optage et lån på 5000 kr. i Middelfart Bank.

Generalforsamling mandag den 27-7-1964 i Idrætshallen.
 ... Der havde været en brøndgraver der havde undermuret brønden og mente man skulle nøjes med det, da brønden havde fundet sit leje "og hvis man ville lade være med at tage mere sand op ville den sikkert ikke synke mere".

Om vandindvindingsret
 4 august 1964.
     Til Dommeren for Middelfart Købstad m.v.
            Da vi, bestyrelsen for Østre Vandværk Strib, matr.nr. 1em, er i tvivl ang. vandindvindingsret, håber vi at Dommeren vil være venlig at besvare følgende spørgsmål.
         1. Østre vandværk har 50 interessenter og der optages ikke flere. Værket blev oprettet i 1911 og har aldrig haft vandindvindingsret, er det tilladt at fortsætte driften på denne måde ?
         2. hvis det er tilladt hvad konsekvenser kan det få for værket hvis de ... har vandindvindingsret omkring værket, evt tager vandet fra os ?
         3.  i det tilfælde at vi skal have  vandindvindingsret vil vi gerne vide hvordan man får det og hvor meget det koster ?
                                          med højagtelse    p.b.v.  Chr. Larsen Rørkærsvej 1, Strib.
         ad 1 : nej
         ad 2 : bortfalder
       ad 3 : De må henvende dem til en tekniker, f.eks. fhv stadsingeniør Rygner Odense eller ing. H.Hintz, Strandvejen 135 her (tlf. Middelfart 877)

           - der gik altså mere end 50 år inden bestyrelsen fandt ud af
                                                         at der kræves  en  vandindvindingsret for at drive et vandværk.


21 - 1 - 1965. I løbet af en måned bruges der 987 m
³ vand, hvilket er et daglig forbrug af ca. 33m³6 - 7 -1965 ... regnskabet: indtægter kr. 2908,72, udgifter kr. 3246.63 indestående i bank: kr. 2759,33, kassebeholdning: kr. 5,97 - Der havde været forespørgsel om de 2 brugte motorer, man var enige om at sælge dem for kr. 150,00 pr stk. / 6-7- 1965, Da det som oplyst på generalforsamlingen har været et underskud på ca. 400 kr. ser bestyrelsen sig nødsaget til at forhøje vandafgiften for at få driften til at hænge sammen. Det vedtoges at forhøje afgifterne med 3 kr. kvartalet, til 15 Kr. pr husstand, kirken med 10 kr. om året til 75 kr. vaskeriet med 5 kr. pr. kvt. til 25 kr. For ejendomme med 2 familier betales 15 kr. for en familie og 25 kr. for 2 familier pr. kvt.

Generalforsamling på restaurant "Strib" den 25 - 7 1967
- Da der ikke var mødt nogen til generalforsamlingen tog bestyrelsen protokollen til efterretning. - Valg: Chr. Larsen ønskede ikke at fortsætte på grund af alder, efter ca. 30 års virke ved vandværket. / 23-10-1967. Da Chr. Larsen på grund af sygdom ikke kunne deltage i bestyrelsesmødet overraktes ham en blomsterhilsen før mødet, som tak for mange års samvittighedsfuldt arbejde inden for bestyrelsen. /  26 -1-1968 Det vedtoges at købe en ny dybvandspumpe, som reserve, hos Smedemester Rasmus Hansen, da den nuværende havde kørt i 10 år. /  3 - 5 - 1968 Det vedtoges at forhøje vandafgiften med 5 kr. kvartalet til 20 kr. at undlade at opkræve for havevanding, at forhøje honorar for bestyrelsesmøde til 20 kr, pr, møde. / 22 - 5 - 1968, Robert Vest spurgte om tilladelse til at erhverve et hjørne af vandværkets grund, det vedtoges at sætte det på næste års generalforsamling, hvis det bliver aktuelt. / 13 - 6 1970 Det vedtoges at indføre total vandingsforbud med øjeblikkelig varsel, samt inddrive bødeforlæg ved overtrædelse af forbudet bøden fastsættes til 20 kr. og derefter dobbelt op. /  10 - 8 - 1971  "Hotel Bæltet". Man blev enige om at anskaffe en ny pumpe til afløsning af den gamle hydroforpumpe. /  2 - 11 - 71. det vedtoges at forhøje vandafgiften til kirken fra 53 kr. til 65 kr. halvårlig.

Generalforsamling tirsdag den 5 august 1972 på restaurant "Strib".  
 Da der ikke var mødt nogle medlemmer gik man let over punkt 1 og 2 (valg af ordstyrer og beretning) til pkt. 3 regnskabet der balancerede med 9647.91 kr. og sluttede med en formue på kr. 40271,30.
31 - 10 -1972 - værkets restgæld er nu kr. 569,45. Da værkpasserlønnen ikke er forhøjet side 1961, enedes man om at forhøje den med 50 kr. kvartalet og samtidig forhøje betalingen for kontingentopkrævning fra 0,50 kr. til 1,00 kr. pr gang. - værkpasserlønnen er herefter 700,00 kr. om året. / 8 maj 1973 bestyrelsen gennemgik værkets love, der er gældende fra 1936, og ønskede dem revideret - et udkast blev gennemgået og vil blive forelagt generalforsamlingen til evt. godkendelse.

Generalforsamling tirsdag den 21 august 1973 på restaurant "Strib".
 bestyrelsens forslag til revidering af lovene blev godkendt.

Generalforsamling den 1 - 7 - 1974 på "Vesterkroen"  
 Da der ikke var mødt nogle til generalforsamlingen gennemgik man protokollen og fik forelagt regnskabet - .... derefter foretoges 2. behandling af lovændringerne, som endelig vedtoges, disse vil nu blive trykt og uddelt til medlemmerne.
18 februar 1975.  Da der er sket flere brud på ledningen efter den store kloakering på Røjlemosevej overvejes det at indhente tilbud på en ny hovedledning af plastik, - 15 april 1975. Der var søgt oplysning hos (smed) Rasmus Hansen om prisen på en ny plastikledning på Røjlemosevej; men Rasmus Hansen mente ikke ,at rørene var så dårlige, at det var fornuftigt at forny dem, man enedes om at se tiden an. Man vedtog at sætte vandafgiften op med kr. 5 pr. husstand pr. kvartal, det vil give en merindtægt på 940 kr. pr. år.

Generalforsamling den 5 - 8 - 1975 på "Vesterkroen" 
Da der ikke var mødt andre end bestyrelsen, gennemgik man protokollen og fik forelagt regnskabet - indtægt kr. 4,772,59, udgift kr. 3.299.70. formue kr. 5,754,34.

11 maj 1976. - der var problemer med vandtilførslen, man endes om at henvende sig til et brøndborer firma i Vissenbjerg for at få vejledning med at få mere vand, det vedtoges at forbyde havevanding med øjeblikkelig virkning.

Generalforsamling i Svømmehallen d. 10 - 8 1976.
 Ang. vandproblemerne, bemyndiges bestyrelsen til at optage forhandling med Strib Vandværk, ang. en evt. overtagelse af Østre Vandværk, el. overtagelse af vandforsyningen til Røjlemosevej, el. evt. levering af vand i de perioder værket ikke selv kan klare det - konstituering: ny formand: Niels Sørensen, kasserer Elmer Carlsen øvrige  medlemmer Ejvind Karlsen, Niels Hansen, og Svend Jørgensen.

Onsdag den 25 august 1976.
 fællesmøde med I/S Strib Vandværk hos Børge Kristiansen, Rørkærsvej, Man drøftede betingelserne for hel eller delvis overtagelse af Østre Vandværk, samt muligheden for at købe vand i visse perioder. I/S Strib Vandværks formand Chr. Thomsen oplyste, at man ikke ville nogen af delene, men kunne dog, i den akutte situation, tilbyde Østre Vandværk at etablere en forbindelse mellem de to værkers ledningsnet. Med hensyn til tilslutning af enkelte, eller hele Østre Vandværks område ville tilslutningsprisen andrage 2000 kr. + 15 % moms pr. husstand. Østre Vandværks bestyrelse vedtog, at anmode Advokat Ejner Færch om juridisk bistand ved afviklingen af vandværket.

År 1976 den 16 september kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Strib Svømmehal med følgende dagsorden:
 1) Vedtagelse af bestyrelsens forslag om opløsning af interessentskabet.
 2) Bemyndigelse til den nu siddende bestyrelse, hvorefter denne kan disponere over selskabets formue, underskrive skøde og eventuelle andre dokumenter, i forbindelse med overdragelse af den faste ejendom, matr. no 1 em af Strib Færgegaard, til trediemand.
   Formanden Niels Sørensen, bød velkommen, Landsretssagfører Ejner Færch blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og lovlig indvarslet. Formanden redegjorde derefter for dagsordenens pkt. 1, og adskillige af de fremmødte havde bemærkninger hertil.
     Ejvind Karlsen valgtes til stemmetæller, og han konstaterede, at 34 interessenter var til stede eller repræsenteret, Ingen ønskede skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning blev bestyrelsens forslag - ad pkt.1- vedtaget med 31 stemmer. Derefter behandledes dagsordenens pkt.2, kassereren gav oplysning om vandværkets likvide situation, og formanden omtalte de muligheder der kunne være med hensyn til afhændelsen af den faste ejendom, adskillige medlemmer havde ordet med kommentarer til dette punkt på dagsordenen, som derefter blev vedtaget med 27 stemmer. Dirigenten gjorde opmærksom på at opløsningen af selskabet krævede en vedtagelse på en ny generalforsamling.

År 1976 den 30 september kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Strib Svømmehal
med følgende dagsorden:
                     Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om opløsning af interessentskabet.
   Formanden, Niels Sørensen, bød velkommen, lrs. Ejner Færch valgtes til dirigent og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig og lovligt indvarslet, oplæste han protokollen vedrørende den ekstraordinære generalforsamling den 16 sept. 1976. Formanden redegjorde kort for anledningen til generalforsamlingen, idet han pointerede at man efter bestyrelsens opfattelse ikke havde noget andet realistisk valg end at nedlægge vandværket og lade I/S Strib Vandværk overtage vandforsyningen til de enkelte medlemmer. Der udspandt sig en livlig diskussion .... Ejvind Karlsen valgtes til stemmetæller, og han konstaterede, at 24 stemmeberettigede interessenter var tilstede eller repræsenterede. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning blev bestyrelsens forslag vedtaget med 20 stemmer.
      Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om opløsning af interessentskabet herefter var endeligt og definitivt vedtaget.

Bestyrelsesmøde torsdag den 28 april 1977 hos Ejvind Karlsen
   Man drøftede muligheden for afhændelse af (Vandværkets) grund, og havde i den anledning indbudt Købmand Johs. Rasmussen, man enedes om en pris på kr. 5000.00, herudover skal Rasmussen påtager sig de forpligtigelser, der er forbundet med fyldningen af brønden, på de betingelser der er givet af kommunens tekniske udvalg d.2 - 11 - 1976, samt fjerne de eksisterende bygninger. Udgifterne ved handelen deles ligeligt mellem køber og sælger.  Købmand Johs. Rasmussen overtager brugsretten fra 1 - 5 - 1977. Endelig overtagelse og betaling finder sted ved skødets underskrift.

Bestyrelsesmøde hos Elmer Carlsen fredag den 15 - 10 - 1977.
Man gennemgik afviklingen af "Strib Østre Vandværk" regnskabet viste et overskud på kr. 9,792.00  til deling mellem interessenterne. Hermed er "Strib Østre Vandværk" opløst, og bestyrelsen er herefter opløst.
                Ejvind Karlsen - Niels Hansen - Svend Jørgensen - Niels Sørensen - Elmer Carlsen.
_________________________________
 Strib Østre Vandværk" fungerede som sådan i 65 år. - I den periode afholdtes mere end 350 generalforsamlinger og bestyrelsesmøder - de fleste hos diverse bestyrelsesmedlemmer, men også på samtlige beværtninger / mødelokaler i Stribområdet - så som:  "Strib Færgekro" - "Strib Færgegaard" - Afholds Cafén i "Østerhus", "Lodgebygningen", Jernbanevej - "Nydals Café" - "Andelsbageriet" - "Laursens Café" - Hotel "Rona"
- Hotel "Lillebælt" -  Restaurant "Strib" - "Vesterkroen" - "Strib Svømmehal" - "Idrætshallen"