Gavebrevet, som det blev tinglæst i 1925

 

                                                                       Gavebrev
Undertegnede Søren A. Berthelsen skænker skøder og endelig overdrager herved under sædvanlig vandhjemmelsansvar til "Kirkelig Forening for den indre mission i Danmark", den mig ifølge skøde, læst 25 marts 1918, tilhørende ejendom matr. no 1 rn af Strib Røjleskov af hartk. 0 alb. - Under overdragelsen er indbefattet alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende, grunden, de på samme opførte bygninger, disses søm- mur- og jordfaste appetinentier og øvrige rette legale og konventionelle tilbehør, gas- vand- elektriske ledninger og indlæg, kakkelovne, komfurer, indmurede kedler, alt det løsøre, som hører til ejendommen og dem i samme udøvede virksomhed og som tilhører giverne, samt lovlige brandredskaber.
- Gaven sker paa følgende nærmere vilkår:
                                                                                       I
    Ejendommen og tilbehøret skænkes og overdrages alt i en stand, hvori det i dag er og forefindes, og med de rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed det har tilhørt giver, hvorved bemærkes, at der paa ejendommen er læst lejekontrakt (det drejer sig om en gangsti beliggende på Tjærepletten - J.R.)  samt deklaration angående 3 vej servitutter og en kloakledning.
                                                                                     II   
    Overdragelsen er sket, og ejendommen står fra overdragelsen for gavemodtagerens regning og risiko, med ret for gavemodtageren til i ildsvådetilfælde at hæve brandskade erstatningen til anordningsmæssig anvendelse.
                                                                                     lll
    Samtlige omkostninger ved adkomstberigtigelsen bæres af gavemodtageren.
                                                                                     lV
    Ejendommens værdi i handel og vandel ansættes herved på tro og love til kr. 16.500. - Nærværende gavebrev er i medfør af stempellovens § 135 stempelfri.
        Strib den 15 juli 1925                      S. A. Berthelsen

     På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestantcer til amtstuen - ejendomsvurdering kr. 20.000 - Assens amtstue, den 5 august 1925.
        Læst osv. den 11/8 1925 - no 49 fol. 200, samt indført i realregisteret for Strib Røjleskov fol. 1156

 

Bestyrelsen af Strib Missionshus
-------------------------------------------

                                                                                            Pkt. 1
      Strib Missionshus er bygget og betalt af Indre Missions Venner i Strib og Omegn, og det er tilskødet "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark".
      Rådigheden over huset, med sit tilliggende og tilhørende, er lagt i hænderne på en bestyrelse på 5 (5) medlemmer, der vælges af det samfund der slutter sig sammen og vedligeholder huset, betaler skatterne og gør brug af huset til dets formål, samt afholder de dermed forbundne drift-udgifter.
      Bestyrelsen vælges og arbejder efter retningslinier og bestemmelser som i det følgende anført. bestyrelsen er ansvarlig overfor "Indre Missions Samfund i Strib" med sine handlinger og selvfølgelig overfor skødehaveren.
                                                                                            Pkt. 2
      Den 25. januar 1945 fratræder den da siddende bestyrelse, og der nyvælges fem bestyrelses-medlemmer, der overtager bestyrelsen af huset og får endvidere, i henhold til dette regulativ, overdraget at varetage også den åndelige side af arbejdet; tilrettelæggelse af møder, indkaldelse af dygtige prædikanter, dette om muligt i samarbejde med sognepræsten, og med lederne af de forskellige foreninger, såsom K.F.U.K., D.M.S., kvindekredsen og andre, der arbejder for Guds Riges udbredelse og sjæles frelse. Bestyrelsen bør i det hele taget arbejde i kontakt og forståelse med samfundet som helhed.
                                                                                           Pkt. 3
     Alle valg til bestyrelsen m.v. foretages ved skriftlig afstemning, almindelig stemmeflerhed er afgørende. Ved ændring i disse vedtægter udkræves dog fremtidig 
⅔. majoritet
        Det er selvfølgelig Indre missions Samfund på Strib, der samled og vælger bestyrelse.
      Samfundsmedlemmer, der ikke i regnskabsåret har ydet bidrag til missionshusets drift eller vedligeholdelse, det være sig i penge, arbejdsydelse eller på anden måde, og herfor har modtaget beviselighed fra bestyrelsen eller dennes befuldmægtigede, og personer under 21 år kan ikke deltage i valg af bestyrelse eller ændringer af vedtægterne.
      Hvert år i januar måned sammenkalder bestyrelsen. ved brevkort, eller ved personligt bud, alle valgberettigede herboende samfundsmedlemmer til årsmøde. På dette møde giver bestyrelsens formand en kort beretning over arbejdet i det forløbne år, og regnskabsføreren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. desuden forelægger bestyrelsen en arbejdsplan for det kommende år.
     Regnskabet bør indeholde redegørelse for indtægter og udgifter ved selve husets drift, og desuden konti for andre indtægter og udgifter og over samfundets formue, eventuelt gæld.
     Der gives lejlighed til, at de enkelte medlemmer af forsamlingen kan udtale sig, og der føres en protokol, hvori der indføres en kort oversigt over mødets forløb, de faldne udtalelser, afstemninger, vedtagelser o.s.v. og denne protokol underskrives af mødets leder og protokolfører. Regnskabsåret skal fremtidig være kalenderåret.
      Dersom der fremsættes ønske derom, er forsamlingen berettiget til selv at vælge en ordstyrer og en skriftfører.
      Dersom bestyrelsen ikke opnår godkendelse af beretning og regnskab eller af arbejdsplan og budget, skal de inden udgangen af den følgende februar måned sammenkalde de stemmeberettigede, stille alle mandater til rådighed og lade foretage valg af en ny bestyrelse.
      Er der til et årsmøde ikke, foruden den siddende bestyrelse mødt mindst ti stemmeberettigede, kan der ingen beslutninger tages, der skal da inden fire uger indvarsles til et nyt årsmøde.
      Til årsmøderne har ingen uvedkommende adgang.
                                                                                                        Pkt. 4
    Som foran nævnt vælges der på årsmødet i januar 1945 fem bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant. Ved årsmødet i januar foretages der lodtrækning, der afgår da to medlemmer, og derefter afgår der skiftevis, ter og to medlemmer. De afgående kan genvælges.
      På årsmødet 1945 vælges endvidere to revisorer, disse afgår skiftevis en hvert år, første gang ved lodtrækning.
                                                                                                        Pkt. 5
      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, Formanden skal dog være en lægmand.
      Bestyrelsen kan indenfor sin midte nedsætte udvalg, og skal mindst en gang årlig pleje samråd med lederne for de foreninger der arbejder ud fra huset og gør brug af dette.
    Der bør almindelig afholdes kvartalsmøder. Iøvrigt bestemmer bestyrelsen selv angående arbejdets gang, tilrettelæggelse af møder og gudstjenester, indkaldelse af prædikanter og aftaler angående ledelsen af samtalemøder og andre små møder. Alt dette i så nært samarbejde med sognepræsten som muligt.
     Bestyrelsen kan når som helst sammenkalde samfundets stemmeberettigede medlemmer til rådslagning, og skal sammenkalde når  navngivne stemmeberettigede forlanger det.
                                                                                                         Pkt. 6
      Bestyrelsens arbejde og "husets brug" skal iøvrigt sigte på, at fremme og udbrede guds rige og at hjælpe samfundets medlemmer til indbyrdes forståelse og opbyggelse i (på) vor allerhelligste tro.
      Foranstående vedtægter er udarbejdet og forelagt af det nedsatte udvalg.

                                                                                                              Strib den 24. januar 1945.
      Forelagt, oplæst og vedtaget på mødet d. 25 januar 1945,
                                     som mødets ledere:           Johs. Vibe Petersen             Johs. Petersen.