Afholdslogen  
 

N.I.O.G.T.   Nordisk Independent Order of Good Templars
etabledede sig med egen bygning på Jernbanevej
nu Sophievej nr. 12
 

 
 

15/10 1921 Jeg undertegnede murermester Niels  Alfred Kampmann Kristiansen af Strib, sælger og afhænder herved til N.I.O.G.T. (Nordisk Independent Order of Good Templars en Verdensomspændende afholdsbevægelse) Logen "Lillebælt", Strib, en parcel af den mig tilhørende jordlod matr. no 1 oi af Strib Færgegaard, Veilby sogn, hvilken parcel, der er beliggende med en facade af 20 alen mod jernbanevej i Strib stationsby, er afsat i marken og kortlagt til udstykning af Landinspektør Petersen, Fredericia, - Overdragelsen sker med de samme almindelige rettigheder og forpligtigelser, hvormed parcellen hidtil har tilhørt mig i hvilken henseende bemærkes, at den i forbindelse med stam parcellen er behæftet med 3 vejservitutter , 1 lejekontrakt , om kloakledning og servitut om ret til færdsel på og ophold på kirkegårdens (antagelig fejlskrivning for Stribgaardens) strandareal og om ret til at opsætte badehuse mod årlig afgift . Handelen er indgået på følgende vilkår:
                                                                                         1.
Køberen har alt overtaget og tiltrådt parcellen, og svarer skatter og afgifter af samme fra udstykningsdagen at regne.
                                                                                         2.
    Omkostningerne ved parcellens udstykning, ved nærværende købekontrakt og ved skødets stempling ...
                                                                                          3.
    Køberen har ret til opførelse af bygninger på parcellen, at indlægge vand fra hovedledningen fra mit vandværk og at få vand fra samme, alt uden derfor at yde noget vederlag. - retten til at stikke til ledningen skal gælde uden hensyn til om jeg er ejer af vandværket eller ikke, men retten til at få vand leveret gratis ophører, når enten jeg ophører at eje vandværket eller logen "Lillebælt" ophører at eje parcellen. - af hensyn til den nævnte ret til stikledning skal køberen være berettiget til at lade nærværende dokument tinglyse som servitutstiftende på den parcel på hvilken vandværket er beliggende, matr. no 1 nk Strib af htk.
¼ alb.
                                                                                          4.
    Købesummen er fastsat til 600 kr., som køberen betaler mig kontant uden rentetillæg ...
    I foranstående købekontrakts bestemmelser er undertegnede værger for logen "Lillebælt", nemlig handelsgartner N.P.Johansen, Strib, overfyrbøder P.S.Lund, Strib og pensioneret depotarbejder I.P.Christensen, Strib som købere på logens vegne enig og vil forpligte logen og os for denne til at udrede den forannævnte købesum imod at sælger samtidig meddeler logen lovlig skøde på parcellen, hvorved denne med den skyldsætning m.v., den ved udstykningen erholder overdrages logen fri for gæld og anden besvær, end foran nævnt, og under sædvanlig hjemmelansvar. - I søgsmålstilfælde  .... - Til bekræftelse med vore vidnefaste underskrifter.  ...
    Strib den 30 juli 1921, som sælger Niels Alfred Kampmann Kristiansen.
som køber: Logen  "Lillebælt" ved undertegnede værger: P.S.Lund. N.P.Johansen J.P.Christensen      til vitterlighed  ....
                                                                             Overdrag
    Da N.I.O.G.T. logen  "Lillebælt" af Strib har betalt den akkorderede købesum 600 kr. og købekontraktens bestemmelser iøvrigt er opfyldt, så meddeler jeg herved logen endeligt skøde på den foromtalte til den afhændede parcel, der iflg. Landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 7 septbr. 1921. under matr, no 1 sl af Strib Færgegaard Strib Røjleskov, skyldsat uden hartkorn og tiendevederlag. - og skal denne parcel herefter tilhøre logen  "Lillebælt" som dens lovligt erhvervede ejendom fri for gæld og anden besvær, end foran nævnte, og med hjemmelspligt for mig efter loven. - Iøvrigt fuldbyrdes skødningen i overensstemmelse m. købe kontraktens bestemmelser, der tjener til regel og efterretning i enhver henseende - skødet begæres forsåvidt angår foranstående post 3, tinglæste som servitutstiftende på den vedkommende parcel no 1 nk, af Strib Færgegaard, hvorved retsanmærkning frafaldes. Til bekræftelse ...
    I.f. opprobation af 7/9 1921 er matr. no 1 si af Strib by, Strib Røjleskov sogn skyldsat for 0 alb. Goodtemplarlogen  "Lillebælt"
     På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen
     Læst osv. den 18 / 10 1921.- protokoleret i pantebog nr. 46 fol. 492, samt indført i realregisteret for Vejlby fol 1015,

   
 

Den samme personkreds - Depotarbejder J.P.Christensen, Fyrbøder H.C.Johansen og Fyrbøder P.S.Lund - købte iflg. skøde dateret 15 maj 1916, Ejendommen "Østerhus"  (nu Vestergade 86), Men 22 december samme år blev J.P.Christensen, nu med titel af Afholdsvært,, eneejer af ejendommen,  ved den lejlighed blev der  tinglæst følgende servitut "som særlig betingelse for overtagelsen, har vi betinget os at køberen underkaster sig, at der ingensinden paa den solgte Ejendoms Grund maa drives Beværtning med udskænkning af berusende Drikke eller handel med saadanne, i hvilken henseende dette Skøde tillige bliver at tinglæse som servitutstiftende". - Servitutten blev aflyst i 1965.

oplysning om N.I.O.G.T. kan fås på følgende webadresse:
                          http://www.genealog.dk/jensen/himself/niogt/niotg.htm
 

   

Ordenens Segl

 
   
 

                        Udskrift af Forhandlingsprotokol for
                                Lillebelt Loge Nr. 542 B

Torsdag den 11' Sept. 1930 afholdt Logen Lillebelt sit 3die Møde i Aug Kvartal. S. kaldte til Orden hvorefter Kreds Templar Br. C Jensen, Middelfart efter opfordeing overtog Ledelsen af Mødet. ... aabnedes Kl. 8
¼ Aften og K.T. bød velkommen. Medlemmerne var Skriftlig Indvarslet. F.S. oplæste Listen over Embedsmændene S. oplæste Forhandlingsprotokollen fra sidste Møde. Pritokollen godkendtes,
     K.F. meddelte, at det paa Mødet den 4 ds. nedsatte Udvalg af Logen Lillebelt havde haft Møde med Kautionisterne og af disse har følgende været tilstede Overfyrb. P.S. Lund, Depotarb. Jørg. Christensen og Landpostbud P.H. Christensen. Stillingen var bleven grundig drøftet og man var bleven enige om, at tilstille følgende Forslag til Beslutning i Logen "Lillebelt"
   Logen Lillebælt Nr. 542 B. under Nordisk Good Templar Orden i Strib tilskriver herved Logens Ejendom Matr.Nr. 1 st beliggende ved Jærnbanevej i Strib som retmæssig Ejendom til nedennævnte Kautoinister for Logen nrmlig:
    Tømrermester R.Petersen, Overfyrbøder P.S.Lund, Depotarbejder H.J.Christensen, Fyrbøder Hans Johansen og Postbud H.P.Christensen alle af Strib for Prioritetsgælden. Saafremt Logen "Lillebælt" kan fortsætte eller genoptage Arbejdet inden for et Tidsrummet af 
¾ Aar har den Lejeret af Lokalet for en aarlig Leje stor 150 Kr. til ordinære Logemøder.
    Møbler og alt Løsøre nemlig 23 Stole 8 Bænke 6 Borde og Serviset samt 1 Kakkelovnsskærm 4 Bordplader og 2 Bugge (bukke) (af Træ) overlades til Kautionisternes Brug i Bygningen, det øvrige tilhører Storlogen.
  Saatremt at Logen genaabnes indenfor nævnte Tid (
¾ Aar )  er Løsøret Logens retmæssige Ejendom igen saafremt Logen ikke  genaabnes igen tilhører Løsøret ovennævnte Kautoinister.
    Det Logen Tilkommende til D.D. 27 Kroner for Udlejning af Lokalet skal afbetales paa Logens Gæld i herværende Brugsforening. Gælden andrager ca. 64 Kr.
     Denne Afgørelse er truffet med Kautionisterne den 10' September 1930.
                                  Værgerne                                                               P.L.V.
                         sign.   P.S.Lund                                                      sign. Chr. Jensen
                        sign.   Mikael Jensen                                                    K.T.
                        sign.    N.P.Johansen                                             sign. Chr. Nielsen
                                                                                                             Tilsynsførende
Efter nogen Diskution vedtoges ovenstaaende.
...........................
Udvalg og Representanter,
Der vælges i Frundlogerne.
A. Værger
                  1. Paa første Møde i August Kvartal vælges 3 Medlemmer, som representerer Logen udadtil i retslig og økonomisk Henseende, ved Afslutning af Lejemaal o.l.
                    2. Disse Værger kan ikke træffe nogen Afgørelse, der binder Logen retslig og økonomisk, uden at det først er vedtaget i Logen.
                            Udskriftens rigtighed bekræftes
                                                        Middelfart den 24' juli 1931
                                            som værger for Logen "Lillebælt"No 542 B,
                                               P.S.Lund - N.P.Johansen - Micael Jensen

   
 

24' Juli 1931
Endeligt Skøde
             Undertegnede Værger: Overfyrbøder P.S.Lund, Arbejdsmand Michael Jensen og Gartner N.P.Jacobsen. alle af Strib, for N.I.O.G.T. Logen "Lillebælt" No. 542 B, overdrager og endeligt og ubetinget skøder herved i Henhold til Vedtagelse paa det den 11' September 1930 afholdte Logemøde og § 14. i Grundlov og Vedtægter for Nordisk Good-Templar Orden (N.I.O.G.T.), hvoraf Udskrift hermed følger som Legitimation, til Selvskyldnerkautionisterne for det nedenfor nævnte Logen ydede Sparrekasselaan, nemlig D'Herrer: Tømrermester R.Petersen, Overfyrbøder P.S.Lund, Depotarbejder H.J.Christensen, Skibsfyrbøder Hans Johansen og Lanfpostbud H.P.Christensen,alle af Strib, den Logen ifølge Skøde tinglyst 18/10 1921, tilhørende i Strib Stationsby liggende Ejendom, skyldsat under Matr. Nr. 1 sl af Strib, for Hartkorn 0 Alb.. tilligemed alt, hvad der retteligen henhører til denne Ejendom, navnlig dens Mur- nagel og Jordfaste Tilbehør, der er nævnt i Vedtagelsen paa det fornævnte Logemøde.
          Med Hensyn til Servitutter og andre Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.
        Overtagelsen er forlængst sket, og Køberne betaler alle Skatter og Afgifter af Ejendommen, saavel forfaldne som fremtidigt forfaldne, ligesom de ene betaler Omkostningerne ved nærværende Skøde med Stempel, Tinglysning og Udfærdigelse.
            Da Køberne nu har berigtiget det for Overdragelsen betingede Vederlag 4,200 Kr. derved, at de til Forrentning og Indfridelse uden Ansvar for Logen overtager den i Ejendommen indestaaende Gæld
  til Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift                                                            ... 3,000 Kr.
  til Vends m,fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse i Nørre Aaby ..........1.082 Kr.
  at de har indfriet anden Logen paahvilende Gæld med                              .............  118 Kr
                                                                                                                 Ialt Vederlagssum  4,200 Kr.
- saa meddeler vi herved paa Logens Vegne de fornævnte fem Købere endelig og ubetinget Skøde paa den formeldte til dem overdragne Ejendom, der herefter skal tilhøre dem i Forening som af dem lovligt erhvervet, fri for anden Gæld og Besvær end foran nævnt og med Hjemmelspligt for Logen og Loven.
                      Til Bekræftelse med vidnesfaste Underskrifter.
                                p.t. Middelfart den 24 Juli 1931.
            Som Værger for Logen "Lillebælt" Nr. 542 B:                    Som Købere:
                       P.S.Lund                                                                               P.S.Lund
                       N.P.Johansen                                                                     Rs.Pedersen
                       Micael Jensen                                                                    H.J.Christensen
                                                                                                                        P.Christensen
      Undertegnede bevidner herved, at foranstående Underskrifter er ægte, at Dateringen er rigtig, og at Parterne er myndige:
                        Otto Rasmussen, Sagfører Middelfart

   Korsør, den 26' Juli 1931.
                                             Som Køber:                      Hans Johansen