Den del af Stribgaardens tilliggende (matr. no 1 a) der for nærværende er lig med Kåsvej nr. 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 17, blev i 1923 købt af "husejer Niels Kristensen, Strib", iflg nedenstående
 
 

Undertegnede Ejendomsmægler P.Nielsen Odense, Politiassistent H.Andreassen, Ringe og Sagfører Chr.Larsen Haderslev, sælger og skøder og endelig overdrager herved til husejer N.Kristensen Strib, den os tilhørende parcel matr. no 1 qx af Strib Færgegaard, Vejlby sogn, skyldsat for hartkorn 1skp. 0 fdk. ¼ alb.
- Overdragelsen er sket og køberen svarer fra 1-4 d,a. at regne alle skatter og afgifter af parcellen. Købesummen er 5000 kr.
- Overdragelsen sker med sædvanlige hjemmelansvar for os fri for pantegæld og iøvrigt med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtigelser, hvor med vi har ejet den, hvorved bemærkes, at der på 1 a, hvorfra parcellen er udstykket, hviler fæstekontrakt af 31/10 1896 angående en smedie, at der den 14/9 1903 er tinglæst Intressentskabskontrakt af 14/8 1903 mellem lodsejere i Røjle mølle!!! (Røjle enge) om vandstandsregulering, samt, at der ligeledes på matr. no 1 a hæfter forskellige vejservitutter, kontrakt om mælkeleverancer og overenskomst med Vejlby sogneråd om afgivelse af jord til en offentlig vej, samt om ret til færdsel på nævnte matr. no strandreal, hvilke hæftelser dog alle er den solgte parcel uvedkommende.
      Omkostningerne ved handelen ...
 - Da parcellen ikke er særskilt vurderet til ejendomsskyld, erklæres herved på tro og love, at købesummen svaret til værdien.
         Underskrevne Niels Kristensen, Strib, tiltræder som køber i enhver henseende foranstående.
                         Haderslev og Odense den 20 august 1923.
I.f. appobation af 15/12 1919 er matr. no 1 gx af Strib by, Strib-Røjleskov sogn, skyldsat for hartk. 0 tdr. 1 skp. 0 fdk. 1½ alb.. På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestantcer.
    Læst i Middelfart købstads, Vends herred, samt en del af Wedellsnborg birks ordinære ret, den 25/8 1923.   (s.p. 1198 fol. 90)

 

Kåsvej ses som en lige linie, efterfølgendende er den bøjet over til Rørkærsvej - Stribgaarden ses markeret midt på kortet