Købekontrakt
   Undertegnede proprietær, Marius Andersen, Stribgaarden, sælger og overdrager herved til medunderskrevne particulier Chr. A. Damm af Fredericia en parcel af den mig ifølge tinglyste adkomst, tilhørende ejendom 1 a og 1 c af Strib Færgegaard, Strib Røjleskov sogn. - Parcellen er besigtiget af begge parter. Den grænser mod nord til Lærer Therkelsens og particulier N.Christensens ejendomme, mod vest til Tangmosen, mod syd til den af Smed Mogensen lejede lod og mod øst til landevejen. - Overtagelsen finder sted strax, og den solgte parcel henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, men sælgeren har dog ret til vederlagsfrit, at benytte den frasolgte parcel indtil efter høsten 1926. Ved afleveringen besørger sælgeren den solgte parcel efterårspløjet. - Den vedtagne købesum andrager 2000 kr. pr td. land, ansættes købesummen foreløbig til 20,000 kr., hvilke købesum berigtiges således:
   a.  I dag betales kontant et beløb af kr. 5000,00 men dog således, at dette beløb deponeres i Banken for "Aarup og Omegn", således at beløbet først kan hæves af sælgeren, når den solgte parcel er frigjort for pantegælden.
   b.  Restkøbesummen 15,000,00 betales kontant men uden renter samtidig med udstedelse af skøde. - Samtlige af nærværende handel og dens omkostninger ved udstykningen betales med halvdelen af hver af parterne, hvorimod sælgeren alene bekoster parcellens frigørelse for påhvilende pantegæld. - Skøde skal tages og gives, såsnart udstykningen er i orden. Skødets udstedelsesdag er skæringsdag med hensyn til skatter og afgifter parcellen vedrørende. Retsanmærkninger frafaldes om, at stamparcellen er bebyrdet med forskellige servitutter, deklarationer og fæstebreve. Jeg medundertegnede particullier Chr. A. Damm indgår på foranstående købekontrakt i alle dens punkter og bestemmelser. -  ...
           som sælger Marius Andersen         køber Chr. A. Damm.
Da arealet nu er opmålt til 8 td. og 5 skp. bliver købesummen  kr.17.500,00,    21 august 1925.
(uddrag af skøde)
... udstykket 21 november 1925, og under matr. no 1 xh og 1 to af Strib Færgegaard, Strib Røjleskov sogn, er skyldsat for hartkorn henholdsvis 0 tdr. 4 skp. 3 fdk. 1½ alb. og 1½ alb. Den nævnte parcel skal derfor tilhøre køberen som hans rette og fuldstændige ejendom.

   
 

Kåsvej ses som en lige linie, efterfølgendende er den bøjet over til Rørkærsvej - Stribgaarden ses markeret midt på kortet