◄ 

Om en tragisk hændelse på Lillebælt 
 5. juli 1786

I "Odense Kongelige Adresse-Contoirs Efterretning" dateret 14 juli 1786 kunne  under Indenlandske Efterretninger læses:

   Fra Striib meldes den bedrøvelige Tiende, at Strib Færge, tillæsset med 8 Folk og 9 Heste, som vilde gaae over til Fredericia, er den 5te Julii da den kom noget udenfor Broen, ved et haardt paakommende Vindstød og Hestenes Vægtighed, forulykket; en af Striib Færgekarle og 3 Hesteprangere fra Jylland, maatte ynkelig sette Livet til; Færgen derimod blev i Behold. I samme haarde Storm skal og efter Beretning en Baad Norden derfra under Bierge Herred, med 11 Mennesker, og en anden, Synden derfra, ved Colding, med 13 Mennesker, rent være forulykkede, og Snoghøis store Færge selv var i yderste Fare med henved 100 Mennesker.

og samme avis den 8 august:
    Fra Middelfart berettes: at Hestehandler Niels Winkler, som druknede mellem Striib og Fredericia, blev den 31te Julii funden af Christian Sthephensen i Middelfart ved Øen Fænø under Hindsgavl Gods. I Stedet for at udøve den Menneskeligheden vanærende Maade, stiltiende at plyndre saadanne Døde, meldte bemelte meget fattige Mand det strax for Godsets Herskab S.T. Hr. Kammerherre Adler, som strax, paa lovmessig Maade, foranstaltede den Døde synet, og efterseet, hvad hos samme kunde findes, og blev da befunden, at den døde havde hos sig 66 Rdl. i Bancosedler, som af Fogeden Hr. Saabye saa varlig bleve udviklede og tørrede, at de fremdeles kan være gieldende; nok blev funden 22 Skilling, Kobermynt, et Sølv-Lommeuhr, et Beviis paa 115 Rdl. og Sølvknapper i Klæderne. Hr. Kammerherren lod strax, ved hos sig havende Haandsværksfolk, en Kiste forfærdige, hvori den døde blev bragt til Middelfart, hensat i Kirkens Materialhus, indtil Enken Dagen efter, afhentede sin døde Mand til Horsted Bye i Jydland, for at lade ham hæderlig begrave.

En anden af hestehandlerne - Jens Andersen Svensk - drev i land ved Erritsø og blev begravet på kirkegården der, den 9 august 1786 - Efterretninger de øvrige omkomne har det ikke været muligt at skaffe.

Efterfølgende en "Skillingsvise" forfattet i anledningen af ulykken

ref.: Magnus Pedersen - Den odenseanske adresse avis årgang 1786 - Statsbiblioteket i Århus