Middelfart Venstreblad
                                             den 1. September 1898
Barnemords-Sagen
       
fra Ejby. (uddrag)
   Tiltalte Karen Sofie Madsen, er en Husmandsdatter fra Røjle ved Middelfart. I 1892 fik hun en Søn uden for Ægteskab. Denne opdrages hos hendes Forældre. Hun har i det hele taget været upaalidelig og løs paa Traaden.
    Hun kom i Tjeneste paa Ejby Mark hos Gaardejer Peder Andreasen - Ved Nytaarstid 1897 mærkede Karen Sofie, at det var galt med hende. - Lørdag den 18de Septbr. sidste Aar blev hun syg og sagde til Manden, at hun gik i Seng, da hun havde ondt i Ryggen. Ud paa Aftenen fødte hun et stort, fuldbaaret, levende Pigebarn. Søndag Morgen Kl. 6 stod hun op og gik ud til Malkning. Da hun kom tilbage, laa Barnet og sov. Op paa Formiddagen besluttede hun at dræbe det. Da hun ved Ellevetiden skulde i Lag med Forberedelserne til Middgensmaden, puttede hun Barnet ned under Dynen og stoppede den fast ned om det, saa det maatte kvæles. Ved hendes tilbagekomst var Barnet død. - Nu havde Peder Andreasen faktisk været inde i Kammeret i Mellemtiden, og hun sigtede altsaa ham for, at have taget Barnet af Dage, en Sigtelse, der savner al Grund.
    Manden tilstod, at han havde fjaset lidt med Pigen, men nægtede at have været hende for nær - og Pigen nægtede alt.

   Et Par Timer efter kørte Madmoderen til Odense for at gaa i Kirke. Og Husbond og Tjenestepige fik nu travlt med at grave det lille Barnelig ned i Haven og saa godt de formaaede, at skjule Begivenheden.
   Ved Underretten dømtes hun til 4 Aars og han til et Aars Forbedringshus, Ved Overretten stedfæstedes Straffen for hendes Vedkommende, medens han blev frifunden.
    Højesteret skærpede efter nogen Votering Dommen. Pigen fik 5 Aars Forbedringshus, Manden til 40 Dages simpelt Fængsel.

(Uddraget er en lille del af to lange avisartikler)