Det skønne Strib!
 

     

Lillebælts Perle!

National-Forlaget.
Indehaver S. Schiønning, København - Brønshøj. 1917. 

 

Venner ser paa Danmarks Kort,
se saa I det aldrig glemmer,
til hver Plet har faaet Stemmer, thi det Fædreland er vort  

 Lillebæltets Bølger glimte,
Strib og Middelfart vi skimte. Svend og Palnatokes Land vinker os med skovklædt Strand.

Chr. Richardt).       

                                                                                                                                  
     Saaledes skriver Digteren Chr. Richardt i sit dejlige Digt "Danmark", og enhver, der har Blik for Naturens Herligheder, vil give Digteren Ret i hans Lovprisning af vort Fædreland. Men, havde Digteren blot haft en Dag tilovers til et Ophold paa Strib, da vilde Digtet være blevet i al Fald et Vers længere, thi Strib ville have begejstret ham til en særlig Lovprisning. Staa blot en Aften ved Solnedgang paa Skrænten eller Terrassen ved Badehotellet og "se saa Du det aldrig glemmer", hvorledes Solen gaar ned et Sted ovre i Jylland, og Du vil bevare Billedet i Erindringen som det mest storslaaede, du har set. Eller lig en Dag paa den hvide Strand og se paa Lillebælt og Jylland paa den anden Side - Du opdager da, at jo længere Du ser paa denne Rigdom af Skønhed og paa en Gang Fred og Liv, des mere ondt vil Du have ved at løsrive Dig. Og gaa blot en Dag omkring i Strib og se paa alle Rosenhaverne. Hvert Hus har sin Forhave med Blomster, især Roser, og alle disse Forhaver giver hele Byen et Præg af at være en Oase, hvor Folket kun tænker paa at glæde hinanden og sine Gæster, og der hersker en Strid om, hvem der bedst kan opnaa dette.
    Intet Steds ser Du en saadan Rigdom af Blomster, især Roser, som paa Strib, og de bidrager til det Skønhedsindtryk, man tager med sig. Det er da ikke saa underligt, at Frem-medbesøget tager til Aar for Aar. Thi de, der først har været Stribs Gæster, kommer igen og tager andre med sig. Her er ogsaa alt, hvad ønskes kan, for at en Sommers Ophold kan være behageligt. Bliver man træt af Idyllen, gaar en Tur til Færgen og ser der, hele Danmarks Trafik


Færgen lægger til i Strib

samle sig her ved Skillevejen fra og til Jylland, Tusinder af Mennesker passerer Strib daglig i begge Retninger og Livet former sig her som i en Storbys Centrum. Endelig kan man jo fra Strib paa en halv eller hel Dag gøre Snese af forskellige Udflugter, saaledes til Middelfart med Hindsgavl, til Fænø, Lillebæltets skønne Ø, Snoghøj, Kolding, Fredericia, Hvidbjerg og Vejle. Og den allerskønneste Tur kan man komme paa 1 Time til Fods ved at spadsere fra Strib ind igennem Staurby-Skovene til Middelfart. Hvad der bidrager til det store Fremmedbesøg er Hotellet med sin Pavillon. Er det for meget sagt, at naar man sidder paa Pavillonens Terrasse, saa nyder man derfra den skønneste Udsigt som noget dansk Traktørsted kan byde sine Gæster. Og for at fuldkommengøre det Hele, sørger Godsejer Kaas, der ejer Hotellet, for Dine materielle Fornødenheder paa en Maade, saa at Du igen i denne Henseende tror dig hensat til Storbyens Centrum. Hvis Du, kære Læser, efter denne Indledning har faaet Lyst til at høre lidt mere om Strib, bedes du at følge videre med i Teksten.Sommerdag i Strib

 

STRIBS UDVIKLING.

      Den Mand, hvis Billede staar under disse Linier, har mere end nogen anden enkelt Mand bidraget til Stribs Udvikling og hurtige Vækst. Godsejer Kaas er egentlig Landmand, tilhører Landets fineste Adel, men er den fødte Forretningsmand, hvis Forretningstalent ikke fornægter sig, under hvilke Forhold han end bliver sat i Livet. For ca. 8 Aar siden kom han til Strib og overtog Stribgaarden, hvilken han siden har drevet med stor Dygtighed. 3 Aar senere købte han Badehotellet, nærmest fordi det ærgrede ham at se hvor lidt dette Aktiv var værd under de forskellige Ejere. Badehotellet var startet i Aaret 1900 af et Konsortium af Fredericianere, der havde Øje for Stedets Dejlighed. Men da Foretagendet kun gav Tab, gik Hotellet fra Haand til Haand indtil Kaas  fik fat i det. Han kostede resolut ca. 100,000 Kr. paa det, og skyede intet Offer for at faa alt saa tiltalende som muligt. Derpaa kastede han sig over Driften af Etablissementet, og at han ogsaa har forstaaet paa dette Felt at gøre sig gældende kan Tallene bevise. Thi medens Hotellets Omsætning det første Aar kun var 36,000 Kr.  
                                                                                                                                     
Godsejer Niels Kaas

                                   saa steg denne Omsætning i de sidste Aar til 70,000, 93,000 og 110,000 Kr., og Stigningen fortsættes fremdeles med stærke Skridt. Man tør ve! ogsaa her fremhæve, at Publikummet, der rekventerer Hotellet, samtidig er steget i kvalitativ Henseende. Det er efterhaanden et megetHovedgaden i Strib.


Cottage tilhørende Badehotellet.

exklusivt Selskab, der hvert Aar samles om Kaas's  veldækkede Borde. Man befinder sig vel hos Kaas, og Gæsterne kommer igen og tager Venner med sig, det er Hemmeligheden ved Hotellets Trivsel. Ogsaa paa anden Maade sørgede Kaas  for sine Gæster. Han forskrev Landets bedste


Koncertsalen i Strib.

 og dyreste Kunstnere herover, lønnede dem flot og behandlede dem som Venner, og til Gengæld kom de, naar han kaldte; der er ikke mange af vore fine Kunstnere og Kunstnerinder, som ikke en eller flere Aftener har glædet Kaas's  Gæster ved deres Optræden. Og det utrolige er sket, at disse Aftener samler alt, hvad Koncertsalen kan rumme, nemlig 640 Mennesker. Der er altid fuldt Hus, naar Kaas inviterer til sine Soiréer med en lille Dans bagefter. I den lune Sommeraften udfolder der sig her et Liv, saa man maa tro sig hensat til Storbyen, og altid hviler Kaas's  aarvaagne Blik over det Hele, saaledes at selv den sureste Misantrop maa føle sig oplivet og ung paany, og ikke kan finde fjerneste Paaskud for Kritik over det muntre Liv.

       Ved Siden af denne Virksomhed har Kaas  paa mange Maader været Strib en god Mand, der har bragt Liv og Foretagsomhed i den lille før saa rolige Idyl. Han har bragt Liv i Byggeriet, dels ved selv at lægge for hist og her, dels ved at sælge Grunden billigt til foretagsomme Folk, og det er betegnende for Udviklingen, at i 3 Aar blev der bygget 59 Villaer og alene i 1917 bliver nok ca. 30 Villaer færdige, og Strib, der nu har ca. 1000 Indbyggere, vil vedblive at vokse, fordi den nu er kommet over det første døde Punkt. Det, der mangler nu, er, at Læbæltet skal hæves. Denne

 historiske Foranstaltning har jo forlængst overlevet sig selv, og i Byer, hvor man har en mere fremsynet Administration, har man ophævet det ad frivillig Vej. Den Dag, Læbæltet hæves, vil blive en Mærkedag for Strib og dens Udvikling. Og ingen vil glæde sig mere derover end Godsejer Kaas.

                                                                         
STRIB VILLAKVARTER.    .H. Møgelvang. Grosserer                                                                         P. M. Larsen, Repræsentant.

    De to Mænd, hvis Billede staar over disse Linier, er hver i sin Kreds kendte Folk. Grosserer H. Møgelvang er af gammel Handelsslægt og Broder til den kendte Grosserer Chr. Møgelvang i Nykøbing Mors, med hvem han i mange Aar samarbejdede, idet han var Prokurist i Broderens Forretning. Han boede ogsaa en Tid i Horsens, men flyttede ved Krigens Begyndelse til Hellerup, hvor han ejer en prægtig Villa ud mod Øresund. Under et Badeophold paa Strib traf han sammen med sin gamle Kending Handelsrepræsentant P. M. Larsen, der har boet i Strib i flere Aar, og fattede en saadan Interesse for dennes Planer om Strib, at de to enedes om et Kompagniskab, hvis Formaal skulle være at forskønne Strib, lede Bebyggelsen i tiltalende Former og skabe den "rigtige" Villaby, der var begges Ideal. Larsen, der gennem sit mangeaarige Rejseliv var kendt og anset indenfor sin Stand og beklædte flere Tillidshverv der, mente at kunne skabe en lille By for sine Kolleger og Andre, hvor de kunne bo godt og billigt, og med Iver kastede begge d'Hrr. sig i Ilden for dette Foretagende. De købte først af Hr. Kaas ca. 130,000 Kv. -Al. af Stribs bedst beliggende Grunde. De gik derpaa straks i Gang med Nedlæggelse af Kloakledning, Vand og Elektricitet. Saa anlagdes en komplet Mønstervej ind gennem en Del af Arealet med brede Flisefortouge paa begge Sider, en prægtig Promenade, der allerede nu yndes af hele Befolkningen som den smukkeste Spadseretur, man kan tænke sig. Langs denne Vej paabegyndte de saa Opførelsen af en Række Villaer, der kan staa som Mønster selv for et Hovedstads-Villakvarter, baade hvad Skønhed og forskelligartet Præg angaar. D'Hrr. indbød Egnens dygtige Haandværkerstand til at udføre disse Arbejder, ikke paa sædvanlig Maade, saaledes at den billigste fik Arbejdet, men saaledes, at alle de Haandværkere, de syntes om, fik

                                         
                                                           
Udsigt fra Villakvarteret (De skønneste Byggegrunde sælges).

 hver sit Arbejde, saaledes at det blev en Kappestrid mellem Haandværkerne om, hvem der kunne lave det smukkeste Arbejde. Intet Steds er der sparet, saaledes som det plejer at være Tilfældet i almindelige Spekulationshuse. Og d'Hrr. har ogsaa valgt en ny Maade at sælge Huse paa: de leverer Huset færdigt til at flytte ind i. Der er ikke Hundrede af Smaating som Køberen først skal til selv at bekoste, naar han har taget Huset i Besiddelse. Nej, om det saa er Haverne, saa er der plantet, ja, der ligger Kartofler i Jorden til en Families almindelige Forbrug. Omkring hvert Hus er smukt og karakteristisk Hegn opsat o. s. fr.
     Men lad os træde indenfor i Husene og se om de er lige saa tiltalende inde som ude. Vi begynder med Villaen Nr. 1.
                  
                                                                             
Villakvarteret under Opførelse
  
   
            Udenfor indhegnet af elegant Staalhegn mellem murede Søjler og Jernstiver. Ind igennem en elegant Smedejernsport med Messinglaas og -Haandtag. En Cementgang fører til den elegante Trappe til Hoveddøren og forgrener sig til Indgangen gennem Porten, der danner Bag-Indgangen. - - Indenfor den smukke Indgangsdør møder Dit Øje en stor lys Corridor-Vestibule med Indgang til Husets forskellige Værelser. Corridorerne er dekoreret i Limfarve og der er en meget smuk Trappe op til de øverste Værelser. Fra Corridoren er Dør til Herreværelse eller Kontor, Dagligstue og Spisestue, endvidere til Køkken og W. C. Herreværelset er et stort lyst

                                            
                                                                     
Villakvarterets nye Vej "Møgelvænget".

og  smukt Værelse med Fløjdøre ind imod Dagligstuen. Dagligstuen er en af de smukkeste Stuer, Skriveren heraf har set. Den store Karnap er meget hyggelig, Lys er der Rigdom af. Man lægger Mærke til Loftet, der er dekoreret af en Kunstner-Stukkatør. Se ogsaa Kakkelovnen, en Døgnbrænder af Nykjøbing-Systemet, der holder begge disse to Stuer varme, selv om Vinteren bliver haard. Spisestuen er ogsaa meget smuk, og en køn Dør fører ud til Husets Veranda. Fra denne og fra alle Husets Værelser har man en henrivende Udsigt. Køkkenet er ikke for stort, men er i Forbindelse med et stort Spisekammer, tilstrækkeligt stort til, at der kan smøres Mad o. lign., og fra dette Spisekammer fører en Elevator ned i Viktualiekælderen, saaledes at Madvarer kun behøver at være oppe under Brugen. - Man kan naturligvis meget let lave Køkken i Kælderen og saa bruge Elevator og betragte Spisekammeret som Anretterværelse, saafremt denne Ordning

                                             
                                                             
   Møgelvænget set fra Hovedvejen.

passer en bedre. Til W. C. haves et stort lyst Rum, og anføres i denne  Forbindelse, at alt gaar gennem Septic-Tank i Kloaken. Ovenpaa findes 2 større og et mindre Værelse, smukt udstyrede, samt et stort Tørre- eller Loftsrum, hvor der eventuelt kan indrettes et stort Værelse til, om ønskes.
      Under hele Huset strækker sig særdeles tørre og lyse Kælderrum; der er indmuret Vaskegryde og indlagt Vand i det Rum, der er beregnet til Vaskerum, men foruden er der jo Plads til Stryge- og Rullestue. Brændselsrum, eventuelt Køkken m. m. En Trappe fører fra Kælderen op til en lille cementlagt Gaard, og nedenfor ligger den smukke Have, der allerede er ret bevokset, ovenikøbet med en Del sjældne hollandske Planter, ligesom den er tegnet (anlagt) af en kyndig paa dette Omraade. - Hele denne Herlighed koster Kroner.
      Villaen Nr. 2 er solgt, saa den behøver vi ikke at beskæftige os med. Vi bygger den paa Forlangende, men kan næppe nu levere den færdig under 14,000 Kr., skønt denne solgtes for 12,500 Kr.

                   
                                                      
Villa Nr. 1  (Facade mod Hovedvejen)    (nu Vestergade Nr. 42 )

Villaen Nr. 3 er mindre. Den er bygget i en nydelig "norsk" Stil, hvilket ingenlunde forhindrer, at den er meget solid og lun. Læg Mærke til Træværket paa Husets Gavle, og De ser straks, at det ikke er noget billigt Tømrerarbejde, men tværtimod smukt Snedkerarbejde, her er præsteret, paa samme Maade overalt: Solidt, lunt og hyggeligt; det er saa-ledes et Hus til Helaarsbeboelse skal være. Det er ikke saa stort, men dog stort nok til en mindre Familie. Der er 2 Stuer ud mod Vejen, Køkken, Korridor og Entre, alt i Stuen. Kælder under hele Huset til alt udenoms, W. C. og Vaskehus i

                                               
                                                               
Villa Nr. 1     (Facaden mod Haven og "Møgelvænget").

Kælderen, færdigt til Brug. Ovenpaa, paa 1ste Sal med herlig Udsigt, findes et stort og et mindre Sove værelse. Læg Mærke til Trappen, der ogsaa danner Veranda, den er meget smuk og tiltalende. Granstakittet og de plan tede Graner i Forhaven gør Huset færdigt. Der er ca. 1400 ` Alen Grund.
    Villaen Nr. 4 er Bygherrernes Kæledægge, fordi de mener, at denne Type Huse er Idealet af et Hus, som det skal være, og heri vil enhver give dem Ret. En Udbygning afgiver Plads til en rummelig Entre med Trappe op til 1ste Sal. Ovenpaa denne Udbygning bliver Plads til en Altan, hvorfra man har den vidunderligste Udsigt, Strib kan byde paa. Fra Entreen Dør ind til 3 elegante, rummelige Værelser samt til et stort, dejligt Køkken og do. Spisekammer. Desuden findes der Kælder under det hele med Overskud af Plads til alt. Gaa Stuerne igennem og se paa de smukke Tapeter, Stuklofterne og de dejlige Kakkelovne. Maaske synes De bedst om

                                            
                                                                                   
Villa Nr. 2.  (          nr. )

Spisestuen med sin Dør til den dejlige Veranda bag Huset, den er saa stor, at et helt Selskab kan sidde der omkring et Bord. Den fine Trappe ned til Haven vil De ogsaa beundre. Og paa 1ste Sal finder De tre ganske dejlige Værelser, hvoraf det ene altsaa - - som sagt - - har Altanen udenfor. Et saadant Hus kan enhver forrente. Kni ber det, kan man leje disse 3 øverste Værelser, der har sit eget W. C. ud til Sommergæster, derved vil de indbringe de fleste Rentepenge. Haven er anlagt, beplantet, et elegant Stakit med brede murede Piller er opsat. Huset er lige til at flytte ind i  Der er ca. 1800   Alen Grund.
     Villa Nr. 5 er, som De ser, en meget smuk og herskabelig Villa. Den afgiver 2 Lejligheder, hver med 3 Værelser, Køkken og Pigekammer i hver Etage. Desuden Kælder under hele Huset til fælles Brug. En herlig Veranda til Stuelejligheden, en mindre Altan til den øverste Lejlighed. Huset egner sig selvfølgelig ogsaa til en Familie, hvis sanr.ne har Brug for saa megen Plads. Læg Mærke til Stil og Tegning i denne Bygning. Taget er af ægte sortglasserede Falstagsten, hvilket fordyrer en saadan Ejendom ca. 700 Kr. Grunden er 2500 n Alen, saa der er Plads til Udvidelse eller stor Have. Prisen er Kr., men saa er der opsat Stakit m. v. ligesom ved de andre Ejendomme; det er ikke vist paa Billedet, da denne Ejendom paa det Tidspunkt, da dette skrives, ikke er helt færdig.
  

                                     
                                                                        
  Villa Nr.3   (bygget i norsk Still.

                                             
                                                                             
Villa Nr. 4 (Facaden mod "Møgelvænget").

       Villa Nr. 6. - Naar De læser Beskrivelsen af Nr. 4, saa gælder denne ogsaa Nr. 6. thi der er kun den Forskel, at denne er opført af røde, haandstrøgne Sten og fuget. Den har en vidunderlig skøn Beliggenhed, og dens Veranda (bag ved Huset) har den skønneste Udsigt, man kan tænke sig. Prisen er Kr. Areal ca. 1800 n Alen.
      I alle Villaerne er indlagt elektrisk Lys overalt, Kontakter og Stikkontakter hvor man kan tænke sig, der kunde være Brug derfor.

                                               
                                                                       
  Villa N r. 4 (Set fra Haven).

Alle Beboerne har i fem Aar gratis Adgang for sig og tilrejsende Gæster til Villakvarterets Søbad. Efter den Tid maa der betales en ringe Afgift derfor.
      Vand er indlagt i alle Ejendomme og W. C. ligeledes -Septic-Tank til hver Ejendom. Naar De køber en Ejendom, indtræder De samtidig i Strib Vandværk som Interessent og ejer deri 200 Kr., hvilket Beløb Bygherrerne forud har deponeret deri.
     Skulde omsider ingen af disse Villaer passe til Deres Brug, da ejer Villakvarteret endnu 60 Byggegrunde, og en af disse maa sikkert passe Dem, De kan da enten bygge selv eller lade Villakvarteret opføre Dem en Bolig netop saadan, som De selv ønsker det. Og hvis De spekulerer paa en Gang i Fremtiden at tage til Strib og bo, køb Dem saa en Grund nu og lad den beplante og dyrke, saaledes at De har en Have fiks og færdig til den Tid. Endnu har ingen fortrudt denne Anvendelse af Sparepenge og Fritid.
      

                                       
                                                            
   Villa Nr. 5  Facaden set fra Hovedvejen.

 Vi kommer her til et af de vigtigste Punkter, naar man vil bestemme Stribs Værdi --  Skatteprocenten -. Strib er en Del af det rige Vejlby Sogn. Der er ikke nogen Armod og kun faa Smaakaarsfolk. Skatten er derfor lav - 0,8 pCt. For Folk med gode Indtægter og Formuer spiller den billige Skat en stor Rolle, og man kan roligt gaa ud fra, at den vil komme til at spille en endnu større Rolle saaledes som Udgifterne ved Byernes Administration vokser Aar for Aar. Men desmere vil Stribs Værdi stige, fordi Strib er den ideelle Plads for saadanne Folk, der ikke skal drive Forretning i en bestemt By. I Strib er man „paa Landet", og dog er man baade nær ved alt og i Kontakt med Omverdenen ved de bedste Forbindelser, men tillige nyder man her Sommeren igennem Behagelighederne ved at være midt i det mest moderne Liv og omgivet af et Sommerliv, som ikke er mere afvekslende ved Nordsjællands Badesteder. -

                                                     
                                                                            
 Villa Nr. 5  Facaden set fra "Mogelvænget"

    
- Har De først boet her en Sommer, vil De sige som en gammel  Badegæst, der har boet her i mange Aar: "Lykkelige Mennesker, der kan bo her altid!". Thi det er Sagen, at Strib er dejlig baade Vinter og Vaar, baade Sommer og Efteraar. Det ved de, der bor her hele Aaret. Derfor kan man roligt sige til de Mennesker, der er saa lykkelige at kunne vælge deres Opholdssted, hvor det behager dem: "Vælg Strib!" De vil ikke fortryde det.
        Naar Læseren nu har fulgt mig hertil, vil han spørge, hvor han da skal henvende sig, hvis han agter at slaa sig ned paa Strib, og jeg skal da raade ham til at henvende sig til "Strib Villakvarter", Postadr. Villa "Hjem", Strib, eller tage Telefon Røjle 61.

                                                       
                                                                                                
Villa Nr. 6 under Opførelse.  

Sluttelig et Billede af H. Møgelvangs private Villa "Strandhuset", der ligger paa Kysten lige overfor Fredericia og har den herligste Udsigt, man kan tænke sig.

                                                                       
                                                                                            
Villakvarterets Søbad.

                                                                        
                                                             
Udsigt over Lillebælt set fra Villa Nr. 4.

En landskendt Arkitekt udtalte sig saaledes om Strib Villakvarter: "Jeg tog herover som Raadgiver for N. N. og

                                                      
                                                                                                         
Stranden ved Strib.

var forberedt paa at faa en Række kedelige Huse, opført i Spekulationsøjemed, at se. Besøget bragte mig ud af den

                                                       
                                                              
Sommerdag ved Stranden.

Vildfarelse, thi de Huse, jeg besaa, var godt og solidt byggede, der er ofret meget paa Udstyret, og man kan se paa

                          -
LYNSKUD FRA VILLAKVARTERETS SØBAD.

                                            

                                                                      

det hele, at der har været en Kappestrid mellem flinke Haandværkere om at gøre alt - - ikke billigst muligt - men smukkest og bedst muligt. Indretningen af Husene er i nogle Tilfælde

                                               
                                       
 
Villa "Strandhuset" (Ejer: H. Møgelvang)

 ideel, og i det hele er Planerne realiserede uden smaaligt Kniberi, man behøver saaledes blot at se paa Villakvarterets Vejanlæg O. S. V. ... Merkur.