1772 den 3. Januari - No 1
         Opfindelse
Klokker og Chor-Degn i Middelfart Jørgen Fabricius, som i sine yngre Aar har lagt sif efter Mathematiske Videnskaber, men hidtil og har havt Evne og Leilighed til at udøve og lade see sine Videnskaber, har i disse Tider opfunden og fuldfærdiget en Machine, som i Landmaalings-Kunsten kan være til stor nytte, idet en eeneste Person, i ligelang Tid, kan udrette ligesaa meget, som ellers tree; thi bemeldte Machine maaler ey alene og tæller selv uden Besværlighed og ganske nøye (Alen og Fødder og Tommer, se: 10 Tommer til 1 Fod, for Beregningens og Scalens Skyld) Længden af baade lige ok krumme, Linier eller Distantier, saasom Veye, Indhegninger om Marker, Banker og Dale; men er ogsaa forsynet med Stativ, Mesula og Bansole, som tiener til at optage, hvad man har maalet, eller at giøre Chartes derover, og de omkring liggende Steders Distance og Situation. Det var derfor at ønske, at en og anden Patriot vilde unde ham noget at fortiene; da han forsikre, at ingen, som kiender Landmaalingens Nytte, skal fortryde den Bevaagenhed, som de vil bevise ham.
(Efterfølgende var der flere indlæg for og imod værdien af omtalte opfindelse)

1786 den 12 oktober
    Den 7de. d.M. lod Hr. Postmester Brandt i Middelfart et Skib løbe af Stabelen, drægtig 8 til 900 Tønder, som er det 3die Skib, der skal være bygget i Middelfart, men ikke det eneste den virksomme Handelsmand, der ei alene er oplært, men og ret oplagt til det Fag, hvor han virker med utrettelig Flid, uforsagt Mod og en indsigtsfuld Aand, har ladet bygge; thi for faa Aar siden, lod han ved Weyle, bygge et meget større, som i f. Aar blev forlist under jydsk Vat.??

   For at vise Højagtelse for S.T. Hr. Adler og Frue og sand Deltagelse i deres Glæde paa den Dag de indflyttede i Deres ny og prægtig opførte grundmurede Bygning, som ... den 10de d.M., forenede en Deel fornemme Middelfart Borgere og Embedsmænd tillige med deres Koner og adskillige honette Jomfruer og andre unge Personer sig til, i et sluttet Selskab af 18 Personer at giøre en Lyst-Reise til Søen, hvor de undervais, paa alle de Steder, hvor den ny Bygning var at see, saluterede med 9 Canonskud og blæsende Instrumenter. Tilsidst blev kastet Anker under Hindsgauls prægtige Have, hvis pragt forhøies ved den uforlignelig Udsigt derfra giver over Hav, Skov, Marker og Enge både på den Holstenske og Jydske Side, samt saluterede med Canoner. Herfra blev 2de Slup-Roer- Deagt smukt klædte Personer satte i Land, for at overbringe Hr. Kammerherren og Frue et af Selskabet underskrevet Lykkeønskningsvers. Saasnart disse vare komne tilbage blev Ankeret lettet og Canonerne atter løsnede for at seile tilbage, og blev på denne Reise saaledes fyret nogle og 50 Æresskud, og under et opmuntrende Glas Viin tilønsket det Høie Herskab bestandig Velgaaende. Vel blev Selskabet indbudet at komme til Hindsgaul, men men undslog sig paa anstændig Maade, for at vinde Tid til, ved nogenledes Dags Lys, at kunde komme til Middelfart, hvor de Unge af af Selskabet fornøjede sig med Bal.

 

1787 den 17 Martii
  
Alle 3 Belterne, som skille Fyen fra Sielland, Holsteen og Jylland, ere nu ganske tillagte, og tilfrosne over store Belt er fornulig kørt med Chaise og 2 Heste; uden mindste Farlighed skeer daglig Passage over det lille Belt ved Assens til Aaresund , og Beltet mellem Strib og Frederits er, i hvor stærk Strøm der end gaaer, paa faa Dage saa tilfrossen, at derover baade gaaes, og med Slæde føres fra den ene Side til den anden, som af ingen nu Levende, paa denne Aarets Tid kan erindres.

1787 den 27 juli - No 60

     d. 21de d.m. ankom Transport-Forvalter Hr. Leecbech her i Middelfart med sin paa Taasinge ny bygte Færge - Et Fartøj, som giør sin Eiermand, Byen og Bygmester Niels Møller virkelig Ære, og vist vil blive de Reisende, som betiene sig deraf til deres Befordring, til Fornøjelse, straks samme Dag da den hertil indløb, giorde den adskillige smukke Vendinger med slap Vind mod stærk Strøm, som noksom beviiste den at være en snild og rask Seiler, ligesom den og, paa Veien hertil fra Taasinge, seilede 2de Skibe forbi.

1788 Tirsdagen den 1. April No 27
    Mandagen d. 7 April, førstkommende afg. Hr. Agent Christian Iversens I Middelfart iboede Gaard til 2den Auktion sammesteds opraabt, og om antagelige Bud skeer bortsolgt. Den bestaaer, efter den derover holdte Registrerings Forretning, af 13 Fag Ege Bindingsværk 2 Loft høit til Gaden, 6 Fag dito Sidehus, 12 Fag Sidehus 1 Loft høit og 13 Fag dito Ladehus med tilhørende Hauge af 5000 Quadrat-Alens størrelse, besat med de fineste og bedste Sorter Frugt Træer, alle unge, samt 7 Fag Halvtag i Gaaren indrettet til Beboelse for en honet Familie, beliggende paa det smukkeste Sted i Byen, skraas overfor Kirken, og i Købstædernes Brand-Forsikring Cassa assureret for 900 Rdrl.
          Middelfart den 13 Martii 1788            J.B. Lund
(3die auktion d. 28 april 1788

1789 den 17 Juli 1789 - No 57
      Afskedigede Rytter Jøgen Hasbeirgs Kone i Middelfart, har udi 13 år forfærdiget Tøjer af Klude og Strimler, hvilke hun har udpillet , kartet og med en tilsætning af en halv Deel god Uld spundet; dermed har denne stræbsomme Kone deels klædt sig selv, Mand og Børn deels solgt til andre, hvorfor hende tillægges 3 Rdl.

Den 26ende Marts 1846
            Dagvogn fra Strib til Odense.
Dagvogn fra Strib til Odense fra 1ste April 1846 tager sin begyndelse og gaar hver Onsdag Morgen fra Strib og returnerer samme Dags Aften.
       Strib Befordringskontor d. 26de Marts 1846.