Middelfart Venstreblad
                           den 5. December 1945
 Stort Byggeri i Strib
      Det nye Byggeselskab vil opføre
     fire Ejendomme med 12 Lejligheder.

   Strib Bolig-Byggeselskab af 1945 blev oprettet i Sommer med den opgave at medvirke til Afhjælpning, af den i Byen herskende Bolignød, der i Strib som andre Steder var i Færd med at antage en katastrofal Karakter.
     Der nedsattes et tre Mands Udvalg, bestaaende af Ejnar Jacobsen, Rolighedsvej, Søren Sørensen, Havnegade, og Erh. Thomsen, Vestergade, med sidste som Formand til at arbejde videre med Sagen. Udvalget søgte Forbindelse med Institutionen "Arbejderbo" i København, for hvem det lykkedes at opnaa baade teknisk og økonomisk Assistance, saaledes at Byggeplanen nu kan realiseres, saa snart nogle Formaliteter og de nødvendige Byggematerialer staar til Raadighed, hvilket menes at være bragt i Orden i den nærmeste Fremtid. Paa Grundlag heraf bliver der nu udarbejdet Arbejdstegninger af Arkitekt Lind, Middelfart. Af fhv. Vaskeriejer A. Bjørnskov er der købt et Areal i Kvarteret ved Søborgvej paa ca. 18,000 Kvadratalen for en Pris af 6000 Lr., altsaa kun godt 30 Øre pr. Kvadratalen. Der er projekteret opført fire Blokke med tre Lejligheder i hver, bestaaende af to Værelser med to Kamre samt Køkken og Nutidens Udenomsbekvemme-ligheder.
         Formentlig vil hele Komplekset kunne taget sukcessivt i Brug i Løbet af det kommende Aar, hvormed Byens Bolignød delvis vil være afhjulpet, i hvertfald saaledes, at en eventuel Husvilde-forsorg i Strib kun vil blive af midlertidig Karakter.

Middelfart Social-Demokrat
                    den 1. August 1946
     Husene i Strib blev ca. 5000 Kr.
                      billigere pr. Stk.

         Licitationen i Gaar over de 15 Rækkehuse.
      Boligselskabet i Strib, som har planlagt Opførelsen af 16 Rækkehuse, holdt for nogle Maaneder siden Licitation over Arbejdet med Opførelsen. Omkostningerne viste sig at blive saa store, at der maatte foretages visse Forandringer i Tegningerne, og saa blev der i Gaar holdt en ny Licitation. Her blev de laveste Tilbud: Murerarbejdet: A.Olsen, Strib, 166.290 Kr. Tømrerarbejdet: Tømrersvendenes Andelsselskab, Middelfart, 39,555 Kr. Snedkerarbejdet: 47,515 Kr., Blikkenslagerarbejdet: Kjeld Petersen, Middelfart, 2340 Kr., Malerarbrejdet: E.Svendsen, Strib, 13,500 Kr., Sanitet: Blikkenslagermester Rehr, Strib, 7,125 Kr. Elektrisk Installation: Brdr. Petersen, Middelfart, 11,207 Kr. Glarmesterarbejdet: W. Møller, Middelfart, 3720 Kr.
      Efter disse Tilbud vil det sige, at Prisen pr. Hus bliver ca. 20.200 Kr. mens Prisen ved sidste Licitation var ca. 25,000 Kr. pr. Hus. ... ingen af de sagkyndige Herrer kunde sige noget om, hvornaar Byggeriet vilde blive paabegyndt. Det afhænger helt af Materialesituationen.
 
                         den 30 August 1946
Vejlby Sogneraad
    .....  Representanter fra Arbejderbo med Sekretær Hagbard Pedersen som Ordfører forelagde Tegninger og Overslag vedrørende Opførelse af 15 Huse i Strib, ligesom Boligskabets Love og Vedtægter blev gennemgaaet. Da Sagen blev behandlet udenfor Dagsordenen, traf Sogneraadet ikke nogen Beslutning, men af de faldne Udtalelser, synes det at fremgaa at Raadet gaar ned til Bygeriet. ....

Middelfart Social-Demokrat
                       den 1. Februar 1946
               
  Vejlby Sogneraad
....... og Boligbyggeri til Drøftelse.
    En Deputation fra den nyoprettede Boligforening i Strib under »Arbejderbo« kom derefter til Stede sammen med Forretningsfører M. Hansen, København, og Arkitekt Lind, Middelfart. Udvalget redegjorde for sine Byggeplaner, men der var ikke udelt Tilfredshed med de Priser, som var fremkommet ved Licitation, og man enedes om, at Boligforeningen skulde drøfte disse Priser nærmere med Haandværkerne. Men iøvrigt saa Sogneraadet velvilligt paa Planerne. ...

                          den 13. April 1946
         
Rækkehusbyggeri i Strib.
Licitation om et Par Uger.
    Paa et Møde i Aftes, deltog Rejsesekretær Hagbart Petersen, »Arbejderbo«, besluttede Bestyrelsen for Boligselskabet i Strib at udbyde de 12 projekterede Rækkehuse i Licititation i Løbet af et Par Uger. Husene som er haardt tiltrængt, skal ligge paa den Grund, som »Arbejderbo« for nogen Tid siden har erhvervet.

                                  den 9. Juli 1946
                      
Boligbyggeri i Strib.
           Det nye Boligselskab forbereder
                 Opførelsen af 15 Parcelhuse.

      Ogsaa Strib er der stor Mangel paa Boliger, og det maa derfor hilses med Tilfredshed, at Boligselskabet af 1945 nu vil gaa i Gang med Opførelsen af 15 Parcelhuse paa Selskabets Grund ved Søborg Allé. Arbejdet med Opførelsen af de 15 Huse vil blive udbudt i Licitation midt i imdeværende Maaned og midt i Maa-neden regner Selskabet med at have Overblik over Udgifterne ved Byggeriet, saa der kan opstilles en Financieringsplan. Til Formand for Selskabet er iøvrigt valgt Malermester E.Thomsen og som Sekretær S.Sørensen. Desuden er Bestyrelsen tiltraadt af Sogneraadsmedlemmerne Arbmd. Ludvig Hansen og Malermester V.Clement.

Middelfart Social-Demokrat
                    den 1. August 1946
     Husene i Strib blev ca. 5000 Kr.
                      billigere pr. Stk.

         Licitationen i Gaar over de 15 Rækkehuse.
      Boligselskabet i Strib, som har planlagt Opførelsen af 16 Rækkehuse, holdt for nogle Maaneder siden Licitation over Arbejdet med Opførelsen. Omkostningerne viste sig at blive saa store, at der maatte foretages visse Forandringer i Tegningerne, og saa blev der i Gaar holdt en ny Licitation. Her blev de laveste Tilbud: Murerarbejdet: A.Olsen, Strib, 166.290 Kr. Tømrerarbejdet: Tømrersvendenes Andelsselskab, Middelfart, 39,555 Kr. Snedkerarbejdet: 47,515 Kr., Blikkenslagerarbejdet: Kjeld Petersen, Middelfart, 2340 Kr., Malerarbrejdet: E.Svendsen, Strib, 13,500 Kr., Sanitet: Blikkenslagermester Rehr, Strib, 7,125 Kr. Elektrisk Installation: Brdr. Petersen, Middelfart, 11,207 Kr. Glarmesterarbejdet: W. Møller, Middelfart, 3720 Kr.
      Efter disse Tilbud vil det sige, at Prisen pr. Hus bliver ca. 20.200 Kr. mens Prisen ved sidste Licitation var ca. 25,000 Kr. pr. Hus. ... ingen af de sagkyndige Herrer kunde sige noget om, hvornaar Byggeriet vilde blive paabegyndt. Det afhænger helt af Materialesituationen.
                          den 30 August 1946
Vejlby Sogneraad
    .....  Representanter fra Arbejderbo med Sekretær Hagbard Pedersen som Ordfører forelagde Tegninger og Overslag vedrørende Opførelse af 15 Huse i Strib, ligesom Boligskabets Love og Vedtægter blev gennemgaaet. Da Sagen blev behandlet udenfor Dagsordenen, traf Sogneraadet ikke nogen Beslutning, men af de faldne Udtalelser, synes det at fremgaa at Raadet gaar ned til Bygeriet. ....
 

30 dec. 48 Ansøgning fra Boligselskabet af 1945 i Strib om istandsætelse og overtagelse af, det boligselskabet tilhørende vejstykke mod at selskabet yder en sum en gang for alle på 6000 kr.
   Sagen overlades til vejudvalget til nærmere undersøgelse.