Om "Stribgaarden"
 
- Strib Landevej nr. 9 - matr. nr. 1a - bygget 1897 -

 

Foto af "Stribgaarden" 1906

 vurderet og beskrevet i den efterfølgende  Brandforsikringspolice dateret 1897
Både laden, kostalden  og hestestalden - littr. c d e -
 var som nybygget forsynet med stråtag.
 

  Littr. a 

Stuehus i syd - 19 fag - l. 34 alen - d. 15 1/4 - h. 6 3/4 - tag skiffer
gavlene samt kvistpartiet i syd 1½ stens hulmur i kalk - opført 1897   
kr.    9120
Hele bygningen er indrettet til beboelse, er altsammen opført af nye og gode materialer, i syd er kvist med 2 værelser, i østlige gavl er 2 loftværelser i vestlige gavl 1 loftværelse alle 5 værelser ere gibsede. I Stueetagen er 7 værelser, samt køkken, spisekammer, fadebur og entre med bræddegulv, i en gang som fører til forbindelsesbygningen, mellem stuehuset og bryggerhuset, er der gulv af cement, der er gibset loft overalt i stuehuset der vurderes til 480 kr. pr. fag
  Littr. b


 

Bryggerhus mellem littr. a og littr. c - 8 fag - l. 14 alen - d. 13 alen - h. 4½ alen -
tag tegl - 1 stens grundmur i kalk.kr.   2600
Bygningen er indrettet til brygger- og bagehus, med bagerovn, folkestue, pigekammer og strygestue, under de 4 fag nærmest stuehuset er der kælder, hele huset er opført af nyt, overtømmeret fyr, bræddeloft overalt, i folkestuen med gibset loft, gulvet i bryggerhuset samt i kælderen er af cement, i de øvrige 3 værelser er der bræddegulv, det vurderes til 325 kr. pr fag
  Littr. c

 

Stald svinesti m.m. i øst - 25 fag - l. 53½ alen - d. 15 3/4 alen - h. 4½ alen - tag straa.
 Gavlen samt de 16 (fag) til kostald ere 1½ stens hulmur, resten 1 stens grundmur alt i kalkkr.   6900
6 fag fra den nordlige ende er indrettet til svinesti og gennemgang mellem svinesti og kostalden, der er nyt bræddeloft , skillerum m.m. af cement, 16 fag som er indrettet til kostald, er (der) jernstolper og jernbjælker, med muret loft, krybber og gulve i fodergangen er af cement i stalden er gulve dels af brændte sten med cement i fugerne dels af kampesten, 3 fag benyttes til foderrum og røgterkammer, der er bræddeloft - til hele bygningen er benyttet nye og gode materialer. Det vurderes således de 6 fag til svinesti og gang til 250 kr. pr. fag, de  16 fag til kostal til 300 kr. pr. fag. de 3 fag til foderrum og røgterkammer (til) 200 kr. pr fag - tilsammen  
  Littr. d
 

Lade i nord - 18 fag - l. 45½ alen - d. 18½ alen - h. 5 1/4 alen - tag straa
1½ stens grundmur i ler.

kr.    5040

Laden er indrettet til kornhus med køre og tærskegang , langs igennem, overtømmeret har været benyttet i den nedbrudte ladebygning paa Strib Færgegaard, men er stærkt og saa godt som nyt, den vurderes til 280kr. pr. fag 

  Littr. e
 

Hestestald m.m. i vest - 21 fag - l. 53½ alen - d. 14 alen - h. 4½ alen tag straa -
1stens grundmur i kalk -

kr.   6300

Bygningen er indrettet til hestestald, vognport, karlekammer, brændehus m.m., der er bræddeloft over det hele, der er materialer af den nedbrudte staldbygning paa Strib Færgegaard, men det hele er stærkt og saa gode som nye, det vurderes til 300 kr. pr. fag

  Littr. f 

Veranda mod syd ved stuehus - 3 fag - l. 5 alen - d. 3 3/4 alen - h. 6½ alen - tag skiffer -
stolper og brædder af fyr. Vinduer til de tre sider
kr.     300
Benyttes kun som veranda og gennemgang fra havestuen til haven, den vurderes til 100 kr. pr fag
 
  Littr. g 

mellem a. og b. - 1 fag - l. 2½ alen- d. 6 1/4 alen - h. 4½ alen -
tag skiffer - 1stens grundmur i kalk

 kr.    150
Forbindelsesbygningen kun til gennemgang mellem stuehus og folkestuen, samt trappenedgang til kælderen, den vurderes til 150 kr.
  Littr. h 

Hønsehus øst for Litr. a. - 4 fag - l. 9 alen - d. 6 alen - h. 3 1/4 alen
tag tegl - ½ stens grundmur i kalk.

 kr.    400
Huset er indrettet til hønse- og andehus, samt til sandrum, det er opført tildels af ældre men ret gode materialer, der er bræddeloft over det hele, og gulvet er af cement, det vurderes til 100 kr. pr. fag

Den samlede forsikringssum bliver saaledes     kr.  30.810      

I littr. a. er 3 skorstene, 9 tom. i lysvidde, de 2 med luftventilationsaabning i den ene side. I littr. b. 2 skorstene, den ene med 18 tom. lysaabning, den anden med 9 tom. - nærmeste nabosted: ingen indenfor 100 alen - Der drives følgende næringsbrug i ejendommen: Landbrug.

 

Skitse udfærdiget til brandforsikringen af 1897

 

Strib by - med "Stribgaarden" i forgrunden - sidst i 1940

En beskrivelse af "Stribgaarden" fra 1907.
- fra udgivelsen "Danske Gaarde" 1906-1909 -
Bemærk at laden - littr. d.- fortsat er forsynet med stråtag

   
            
 
 

Overenskomst om  levering af mælk til "Strib Mejeri"
tinglæst den 1 nov. 1909 -

Fælles bådeje.
       
Vi undertegnede Proprietær Niels Kaas, til Stribgaarden,  Bagermester H.P.Hansen, Strib, Slagtermester H.Olsen, Strib og Murermester M.Chr. Nielsen, Strib, tilstår herved for kontant modtaget Lån, at være bleven skyldig til a/s Diskonto Instituttet i Middelfart den Kapital 8000 kr. En for alle og alle for en .... pantsætter vi herved med 1ste Prioritet, den os i forening tilhørende, i Fredericia hjemmehørende Motorbåd "Maagen", drægtig 22,78 Bruttoregisterton, med Maskine og Tilbehør af alle Slags, såsom Anker, Aare, Kompas, lanterne og alt andet stående og løbende Redskaber, samt det pantsattes Forsikringssummer i tilfælde af Haveri ....
                                                           p.t. Middelfart den 22 april 1914.

   


Indehavere af "Stribgaarden"
 

  1897 opført af Magdalene Bolette Kirstine Schmit,  på det udskilte areal fra "Strib Færgegaard"
  1905 skifteudskrift som adkomst for samtlige arvinger efter enkefru Bolette Christine Schmit 
          død 23 jan 1905
  1907 skøde fra disse til E.W.Schmidt
  1909 mageskifte fra E.W.Schmidt til Niels Kaas - købesum 67300 kr.
    I 1917 blev såvel "Stribgaard", Strib Færgekro som Strib Badehotel pantsat............
  1918 skøde fra Niels Kaas til grosserer Søren Pors
  1918 skøde fra Søren Pors til Rasmus Holme
  1920 udlægsskøde fra fogeden i Vends herred til ejendomshandler P.Nielsen, Odense - politiassistent H.Andreasen, Ringe og sagfører Chr. Larsen Ringe
  1920 skøde til Proprietær Mads Larsen - Teksten kan læses her
  1928 skifte... som adkomst for politiassistent H.Andersens enke Agathe Andersen
  1928 betinget skøde fra Agathe Andersen til ejendomshandler P.Nielsen, Odense
  1929 skøde til H.P.Jensen - Tekst kan læses her
  1933 skøde til Anders Andersen Buse - Teksten kan læses her
  1943 skøde til læge Kaj Alstrup - Teksten kan læses her
  1944
skøde til gårdejer (Sognefoged & Ejendomshandler) Georg Jensen 

  1974 "Sonnimax" v/ Søren Max Nielsen
 

I 1917 blev der tinglæst følgende deklaration på "Stribgaard" og "Strib Badehotel"
     Underskrevne Proprietær Niels Kaas af Stribgaard, erkender herved at have indrømmet Valdemar Christiansen af Strib, og efterfølgende ejere af ejendommene matr. no 1mb, 1me, 1mf, og 1gu af Strib Færgegaard i Veilby Sogn og af parceller der måtte blive udstykkede fra disse ejendomme, saavel som beboere, af de villaer, der måtte blive opførte på de fornævnte arealer, ret til fri og uhindret færdsel og ophold på det til "Strib Badehotel og til "Stribgaarden" hørende strandareal ansat under matr no. 1a og 1f af "Strib Færgegaard" i Veilby sogn. Samt ret på stranden udfor matr. no 1a at opsætte badehuse mod en årlig afgift til mig, eller senere ejere af dette strandareal af 25 kr. pr. badehus, hvilken afgift vil være at erlægge forinden badehuset opsættes. - Sti anlægges vest for Styrmand Nielsens parcel, således at de på den strækning er passage fra Nørre Allé til gangstien, foran de solgte strandgrunde. - Denne deklaration begæres tinglæst som servitutstiftende på matr. no 1a og 1f af Strib Færgegaard, idet retsanmærkning og pantegæld, servitutter, lejekontrakter og tiende frafaldes og i det reserveres, at det ikke skal være til præjudice for senere pantsætning af de pågældende arealer.
                 Stribgaard den 12 juni 1917   -  Niels Kaas  - til vitterlighed H.P.Jensen og A.Astrup.
læst i Vends Herreds ret, den 25 juni 1917 - protokol no 43 fol. 448-49

 

  Middelfart Venstreblad
                      den 2 Juli 1940
De arbejdsløse skærer Tørv.
30 Mand i Arbejde i Stribgaardens Eng.

   I Stribgaardens Eng er der i disse Dage Travlhed med Tørveskæring, idet der er ca. 30 Mand i Arbejde, og det er meningen at der skal skæres 200,000 Tørv.
   Tørveskæringen er tilrettelagt paa den udmærkede Maade, At Arbejderne selv faar de Tørv, de graver, idet de betaler Ejeren et beskedent Beløb pr. 1000 Strk,. Og det er hovedsageligt arbejdsløse fra Middelfart By, der paa denne Maade skaffer sig en Del Brændsel til den kommende Vinter i Stedet for at gaa ledige og tære paa Understøttelse og Socialhjælp uden at kunne lægge noget fra til
Vinterfyringen.

Efterfølgende artikel - kopieret fra  "Baunen nr. 2 / 1999

 
 
 
 

Jævnlig har der været fremsat den teori at Strib Landevej oprindelig var placeret bag om "Stribgaarden", men som det ses af ovenstående 2 kortudsnit, henholdsvis fra 1902 og 1917, har det ikke været tilfældet,  den har derimod været ført bag om matr. nr. 1vk, nuv. Strib Landevej nr. 19.nr.

Stribgaarden efter ombygning til 2 ejerlejligheder i 2008 - bemærk de fire kviste.