Strib Færgegaard i Veilby S., Vends H., Odense A. Postforb. og nærmeste St.: Strib. Telf: Middelfart Nr. 35. Gaarden ligger 1 Mil fra Middelfart. Ejendommen tilhører et Konsortium, hvis Formand er Borgmester Scharling, Fredericia.
       Matr.-Nr. 1a m. fl. af Strib. Hartk.: 2 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr.
3/4  Alb. Der svares i Tiende 2 7/8 Td. Korn. Ejendomsskylden er 90.000 Kr. Aarlig Ejendomsskyls Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 64,96. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 106,89. Det samlede Areal udgør 79 Tdr. Ld.
       Paa Ejendommen drives Badehotel, der er bortforpagtet til Hr Laurits Nielsen, som er født i Lervad, Horne S., Ribe A. 1871 og gift med Regine Marie Johanne Hansen, født i 1875.
      Færgegaardens gamle Hovedbygning er nu omdannet til Hotel og Resturation, og paa Ejendommens Grund er opført en ny, stor Koncertsal. En stor Del af Jorderne er efterhaanden bortsolgte som Byggegrunde. 20 Tdr. Ld. er Skov Og Plantage og 4 Tdr. Ld. Have, Park og Gaardsplads. Resten af Arealet henligger som Græsgang, der udlejes. Badehotellet begyndte sin Virksomhed i Slutningen af 1898.

        Strib Færgegaard ligger højt med en køn Udsigt over Lillebælt til Fredericia.
        Hovedbygningen, der ligger i Ø. og V. opført af Grundmur med Skiffertag har Frontespice med 4-Fags Kvist til begge Sider samt Kælder under hele Bygningen. Til ø. Gavl er bygget en stor Glasveranda, tækket med Tagpap, og ved v. Gavl findes en Aaben i 2 Etager. Der findes 18 Hotelværelser og 2 Restaurationer. Ø. for Hovedbygningen ligger en Længe af Grundmur med Straatag.hvori der er Krolokaler. I Vinkel paa denne ligger i N. og S. en Længe der rummer Hestestald, med Plads til 64 Heste; den er opført af Grundmur med Straatag. C. 150 Al. N. Ø. for Hovedbygningen ligger i Haveanlæget Koncertsalen, der er opført af Stolper og Brædder og tækket med Tagpap. Hovedbygningen ligger frit med Facaden ud mod Hovedlandevejen.
    Strib Færgegaard har igennem umindelige Tider haft Betydning som Færge- og Postforbindelsstation mellem Fyn og Jylland. Gaarden blev nedskudt af Tyskerne 8. Maj 1849 og derefter opført af Carl Dehlholm 1850-52. 1797 købte Hans Christian Dehlholm Gaarden af Pagh, hvorefter dennes Søn, Prokurator Eskild Dehlholm, overtog den 1838; han

Strib Færgegaard - set fra haven - før 1906

efterlod den til sin Søn, Carl Dehlholm, 1847. 1852 solgte denne den til Hans Peter Schmit, Gaarden omfattede dengang 236 Tdr. Ld. med 20 Fæste- og Lejehuse. Senere tilhørte den hans Enke til 1897, da den blev køb af det Konsortium, som nu ejer den.
       Haven der omfatter 2 - 3 Tdr. Ld. ligger S. for Hovedbygningen.

Et af restaurationslokalerne - kaldet "Den hvide Sal" - omkr. 1910