Middelfart Dagblad
                          Juni 1893.
Veilby Foredragsforening holdt i Lørdags St. Hansfest ved Strib, en Fest, der var lidt mere ejendommelig end Sommerfester er flest, og derfor ogsaa mere interessant. Paa den smukke til Dels skyggefulde Festplads, med Færgegaardens Have ved den ene Side og den beplantede, stejle Strandskrænt paa den anden, var rejst Telt, smykket Danseestrade og langs den ene Side af Pladsen, skilt fra den øvrige ved en Række svære gamle Træer var oprejst noget, der lignede en Æresport; men den stod midt ude paa det grønne, Hvad var det da? _ Ja det var Porten, hvorigennem Ringridtet skulde ske. _ Kl.4 begyndte det. _ I første Omgang deltog 5 unge Karle, der holdt ca. 100 Alen fra Ringporten, hvor Ringen hang ved en Snor spændt paa tværs, og det gjaldt nu om for Rytterne, mens de en efter en i Galop fo'r igennem med et lille "Spyd" at tage Ringen. Ti Gange red de igennem; men det lykkedes kun at tage den 3_4 Gange. I anden Omgang deltog et Par Gaardmænd med Liv og Lyst, og navnlig Gmd. R.Chr.Pedersen fra Røjle gjorde de yngre til Skamme idet han tog Ringen 5 Gange. Henved et Par Hundrede Tilskuere i 2 Rækker gav interesseret deres Bifald til Kende og Musikkorpset spillede, saa der var ikke saa lidt Stemning over den gamle Folkeforlystelse. _ Ringridtet efterfulgtes af Cyklevæddeløb paa en Strækning af ca. 3600 Alen 4 Cyklister deltog og gjorde deres Sager ganske godt. Saa samledes man om Madkurvene og senere paa Estraden, hvor Lærer Rasmussen Skovskolen, bød Velkommen og Meierist Møller Røjle, gjorde Rede for hvorfor man havde arrangeret Festen med Ringridt. Saa sang man: "Saa længe Danmark har en Bøg i Skoven", og Redaktør Birkelund Middelfart, talte om Kravene til Fornøjelser før og nu, og sluttede med Ønsket om at man andre Steder maatte følge Vejlby Foredragsforenings Eksempel og tage de smukke gamle Forlystelser med ved Festerne. Derefter uddelte Meierist Møller Præmierne. For Ringridt fik Gmd. R.Chr.Pedersen, Røjle, 1ste Pr. en Merskumspibe, Niels Ovesen, Stavrby, 2den Pr. en Rørpisk, Anders Andersen, Røjle Skov, 3die Pr. en Portemonaie. _ For Cykleridt fik Niels Jensen, Kustrup, 1ste Pr. (han red den ovenanførte Strækning paa 3 Minutter 12 Sek.) et Lommekort over Fyn, Jens P.Petersen, Røjle Skov 2den Pr. (3 M. 28 Sek.) en Lommekniv. Derefter dansede man til Kl. 12.

              den 27de Juni 1893.
- Festen i Lørdags i Strib Færgegaardshave var vellykket. Der var mødt omtr. 300 Mennesker.
     Veiret var godt, kun med nogle enkelte Stænk.
   Der var udmærket Musik (Mili-tærmusikken i Frederits).
    Af Talere hørtes Lærer Rasmussen, Veilby_Skov Skole, Redaktør Birkelund og Lærer Larsen Strib.
   Af Forlystelser var det især Ringridningen der morede de Tilstedeværende. Der var en halv Snes Ryttere.
    Festen der sluttede med en livlig Dands, var endt Kl. 12.