Middelfart Avis
              den 9de Mai 1893.
- Den 8de Mai 1848 Kl.7. om Morgenen (altsaa igaar for 45 Aar siden) gjorde den preussiske General Vrangel, der var Overgeneral for Oprørene og preusserne et Brud paa Krigsloven ved at skyde Strib Færgegaard i Brand, uagtet der paa Bygningen var et hvidt Flag, til Tegn paa, at det var Lasareth for de ombord i "Hekla" (Admiral Bille) og sex Kanonbaade saarede Sømænd, under Billes Bombardement af det af Tyskerne besatte Kastel ved Frederits. Samme Eftermiddag lod Vrangel Middelfart beskyde fra et Batteri tæt nordøst for Snoghøi. Da Bille troede, at det var "Hekla", der gav Anledning til

Beskydningen, forlod han strax Middelfart og lod "Hekla" kaste Anker i Fænøsund. Fjenden brød sig imidlertid ikke herom, men vedblev at beskyde Byen, indtil flere Gaarde tændes. I Kirken var der et stort Oplag af Krudt, og da Faren var overhængende, maatte man under Fjendens Ild bringe Krudtet ud af Byen, Fjendens Ild ophørte først efter at et Par Feltbatterier havde aabnet deres Ild fra Høidedraget ved Kongebrovej mellem Byen og det Sted, hvor nu Gremmerhus er opført.