Strib Kirke

foto fra omkr. 1911
se flere foto
 

Strib Kirke omkr. 1912
 -- bemærk: Vestergade er endnu ikke asfalteret.

 

 

Strib Kirke omkr. 1953 - clik på foto og se større perspektiv

 

 

    Middelfart Avis
       den 6te November 1894.
- Efter Andragende fra Beboerne omkring Strib vil Regeringen paa indeværende Aars Finanslov stille Forslag om Statsbidrag til Opførelse af en Kirke i den nordlige Del af Veilby Sogn.
   Beboerne havde henvendt eller ville henvende sig til Arkitekt Hansen, Sindssygeanstalten, om at give de nødvendige Udkast til Planer osv.
    Saavidt vides, tænkes den ny Kirke opført imellem Billeshave og Strib.

 

Strib Kirke på indvidelses-dagen den 30. april 1911

foto af kirkens indre -
 før 1920

 

Strib kirkes historie!
sådan begyndte det
   I årene efter etableringen at Strib-Fredericia overfarten, skete der, naturlig nok, en betydelig befolkningstilvækst i Stribområdet, hvilket medførte et stort behov for forskellige faciliteter såsom skole (bygget 1900-01) og kirke. Fra Strib til Vejlby kirke var der en mil, og med datidens befordringsmiddel, hestekøretøjet, var der store besværligheder ved barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse, så det er forståeligt, hvis Stribboerne ikke var så flittige til at besøge Vejlby kirke ved almindelige gudstjenester - der var heller ikke bedested ved Vejlby kirke eller på vejen dertil. Provst Weber, der var hjælpepræst i Vejlby 1876-79 har fortalt, at han holdt gudstjeneste den første søndag i hver måned om eftermiddagen i Strib Banegårds 3. kl. ventesal. Tidligere havde man benyttet Strib Færgegårds vognport til samme formål. Konfirmationsforberedelsen foregik i Vejlby, så børnene, en gang ugentlig et helt år igennem måtte trave den lange vej ad de kirkestier, der fandtes fra Strib til Vejlby. Om vinteren gik de hjemmefra om morgenen, medens det endnu var mørkt, og de var først hjemme, når det igen var mørkt.
                   ►

 


    I 1890 og senere i 90erne var der tilløb til at få bygget en kirke i den vestlige del af sognet. Beboerne i Røjleskov havde også et stærkt ønske om en kirke nærmere end Vejlby. Man måtte klare sig med gudstjeneste i en dertil indrettet lade på Stutterigården. Der blev omkring 1905-06 nedsat et fællesudvalg bestående af to mand fra Røjleskov: Proprietær Laccoppidan, Katrinehjerg, og gdr. Niels Jørgen Berthelsen, Lundsgård, og to fra Strib: Kammerråd Schmidt, Stribgården, og malermester Johannes Petersen; men trods stort arbejde og stor offervilje strandede planen om en fælles kirke for Strib og Røjleskov imidlertid på divergerende meninger om, hvor kirken skulle ligge. Her er det så, at man oplever det særsyn, at man i stedet for en eller i værste fald slet ingen, får to kirker. Biskop Balslev skar nemlig igennem og gik ind for at anbefale og støtte et under tidligere forhandlinger fremkommet forslag om at lade opføre to mindre kirker og oprette et selvstændigt pastorat for disse. Herom opnåedes der hurtigt enighed.
             ■

 

Initiativ til en kirke i Strib
    Der blev i foråret 1907 sendt en lille seddel rundt til husstandene i Strib. Denne seddel var nok den væsentligste anledning til, at byggeriet af Strib kirke kom i gang. Den havde følgende ordlyd: "De Beboere i Strib og Omegn, som kunne ønske en Kirke opført paa Strib Grund, indbydes herved til et forberedende Møde i Taarnvillaen på Strib, Torsdag den 23. Maj, em. Kl. 7." Som indbydere stod: Ev. Schmidt, Johs. Petersen, I.A.J Mogensen, A.H. Andersen. Disse fire, samt gdr. Iversen, "Provstskovlund'' udgjorde den første kirkekomite. Da Iversen rejste fra egnen, og smedemester Mogensen kort efter døde, indtrådte suppleanterne, overportør Jørgensen og kapt. Jespersen, i komiteen. En af inbyderne skrev senere om mødet: »Der var mange - ja næsten alle - Stribboere til stede ved dette for Strib så betydelige møde«. Efter nogen forhandling vedtog man straks at skride til værket. I de følgende måneder og år blev der gjort en ihærdig indsats for projektet. Middelfart Venstreblad skriver 28. aug. 1907 under overskriften: En Kirke paa Strib. »Der agiteres i denne Tid meget for Opførelsen af en Kirke paa Strib, hvis Beboere nu har over trekvart Mil til Vejlby Kirke. For ca. 10 Aar siden var der, ifølge Fredericia Avis, megen Tale om en Kirke der, men Sagen blev da ikke gennemført. Nu er der samlet en ret betydelig Sum ind dertil, og Kammerråd Schmidt paa Stribgaarden har givet Tilsagn paa et Areal på 1 Tønde Land beliggende lige op til Strib Skole«. (Dette tilsagn blev indført i skødet, da                       

 

han solgte Stribgården til Proprietær Kaas). Så nu syntes sagen at være sikret. Men det var åbenbart ikke så let en sag endda. Først i efteråret 1909 er der afgørende nyt. Da skriver Venstrebladet - igen under over- skriften: En Kirke paa Strib - bl.a. følgende: »Paa Strib er Trangen til egen Kirke paatrængende, da der bor en Befolkning paa op til 500-600 Mennesker, mest fattige Folk. Grunden er skænket af en Privatmand, og af den fornødne Vedligeholdelsesfond, der maatte sættes til Kr. 3.000.-, er i alt Kr. 2.500.- til Stede. Et Forslag af Ar- kitekt Jensen i Odense er udarbejdet, med Overslag lydende på Kr. 15.000.- der saaledes søges bevilget af Statskassen, og er opført paa det foreliggende Finanslovsforslag. Den nuværende Sognepræst i Vejlby, der ligesom Provsten og Biskoppen varmt har anbefalet Sagen, har forpligtet sig til at betjene Kirken paa Strib, naar den bliver opført.- 29. juni 1910 skriver avisen igen: »Forarbejdet ved Strib Kirke er nu saa vidt fremskredet, at Arbejdet er bortliciteret og er overdraget følgende lavest bydende Haandværk ere: Tømrermester J.Jørgensen, Middelfart, Tømrer- og Smedearbejdet for 2.880.- Kr., Murermester L.C.Larsen, Middelfart, Murer- og Betonarbejdet for 2.564.- Kr., Firmaet P. Grath, Middelfart, Blikkenslagerarbejdet for 319,60 Kr. og uden for Licitation, Malerarbejdet til Malermester Petersen                    

 
 

Strib. Den 28. juli 1910.
Grundstenen
nedlægges
   Under overskriften »Den nye Kirke i Strib« skriver Middelfart Venstreblad 29. juli 1910 (i uddrag): »Grundstenen til den ny Kirke i Strib nedlagdes ved en smuk Højtidelighed, der havde samlet ca. 200 Mennesker. Efter Afsyngelsen af Salmen »Foragter ej de ringe Dage« talte Provst Knudsen, der udtalte, at lige siden Abrahams Dage har kristne Folk bygget Altre og senere Kirker, der nu findes over hele den kristne Verden og sætter sit Præg saavel paa Landskabet som paa Sindene. En Kirke bygges over tre Ting: En Døbefont, et Alter og en Prædikestol. Forhaabentligt vil ogsaa denne Kirke  

 

sætte sit Præg paa Egnen og Befolkningen. Provsten nedbad dernæst Herrens Velsignelse over Kirken. Derefter oplæste han et Dokument, hvori der gøres rede for Kirkens Tilblivelse. Dette Dokument indmuredes i Soklen. Efter Salmen »Paa Jerusalem det ny" talte Pastor Larsen fra Vejlby over Ordene i den 126. Salme. Han gennemgik, hvorledes Gudstjenesten i Strib er foregaaet gennem Aarene. Som Slutning paa den smukke Højtidelighed afsang man »Dejlig er jorden«'. Hvorefter Kirkekomiteen og Præsterne samledes til en Middag hos Lillebæltsoverfartens Leder, Kaptajn Jespersen, Strib«.  

 
 

Om at være præst

 
 

Kirkens Præster

 

Vejlby Sogneraad satte visse regler for aktiviteterne i Strib Kirke

 
   
 

Indvielsen
Den 30. april 1911 kaldte kirkeklokken i Strib for første gang til gudstjeneste.
    Man leder forgæves efter en omtale af kirkens indvielse i Middelfart Venstreblad; men Fyns Tidende bringer dagen efter følgende referat: »I Gaar indviedes under stor Højtidelighed Stribs ny Kirke af Biskop Balslev, Odense. Blandt de mange Tilstedeværende sås Kultusminister Appel, Departementschef Damkier, Kontorchef Ploug, Stiftamtmand Simony, Borgmester Stephensen, Middelfart, og talrige af Egnens Præster. -    Til Kirkens Opførelse er af Staten bevilget 15.000.- Kr. frivilligt er der indsamlet en Vedligeholdelsesfond på ca. 3.000.- Kr., og desforuden er der skænket af Nr. Aaby Sparekasse og Fyns Stiftsmidler henholdsvis 500 og 1.000.- Kr. Orgiet er skaffet til Veje ved frivillige Bidrag, der dog knap nok har dækket hele Udgiften. Kirkens Indre er særdeles smukt, holdt i gotisk Spidsbuestil med dæmpede Farver. Kirkeskibet og en Lysekrone er  

 

 skænket som Gave. Kl. 10 Formiddag gik Biskoppen og Præsterne med de hellige Kar fra Stribgaarden, hvorfra der var bygget en Flagallé til Kirken. Efter en kort Bøn og Salmen »Fader milde« talte Biskoppen over Davids 36. Salme og foretog dernæst Kirkeindvielsen. Pastor Larsen, Vejlby, talte over Dagens Tekst, Johannes Evangelium 10. Kapitel, og gav en kort Oversigt over Kirkesagen paa Strib. Efter indvielsen samledes man ved en Frokost i Badehotellets Musikpavillon«. Den nye kirke, opført af kalksten, lå i temmelig barske omgivelser, men det blev der efterhånden bødet på ved bevoksningen på kirkegården. Ved indvielsen var orglet, som omtalt, ikke betalt, men hvad der manglede blev siden skaffet ved en kirkekoncert. Søfolkene i Strib og færgemandskabet skillingede sammen til det barkskib, som hænger i kirken, og som er udført af bundtmager Clausen i Nyborg.   

 

Den første konfirmation i Strib kirke fandt sted den 8. okt. 1916. »I Gaar konfirmeredes for første Gang i Strib Stationsbys Ungdom i vor egen Kirke. Denne Reform har vakt stor Tilfredshed her, thi det var tidligere til stor Ulempe for Stationsbyen, at skaffe Befordring til samtlige Konfirmander og Forældre, og da Strib nu har næsten lige saa mange Konfirmander som det øvrige Sogn, er det naturligt, at denne Ordning er indført. Til den ugentlige Konfirmationsundervisning maa Børnene dog stadig traske den lange Vej fra Strib til Veilby, over ¾ Mil, ofte i daarligt Vejr. Forhaabentlig kan dette ogsaa engang ændres .«

 

Kirken manglede en altertavle. Der blev indsamlet 800 kr. til formaalet, og i 1917 fik man kontakt med en ung kunstmaler, der hver sommer boede på Strib. Han malede et billede, der forestillede »Jomfru Marie knælende vise Jesusbarnet for Josef, der sidder på en stor Sten under et Træ, rundt omkring færdes Menneskenes smaa Husdyr, en Høne med Kyllinger, en Kanin, og en Due kommer flyvende, et stærkt Himmellys straaler ned over Gruppen«
   Kunstakademiet kasserede imidlertid maleriet og henviste i stedet til maleren V.Tetens, som i maj 1918 leverede et billede, forestillende den rige yndling

 

1911 - Kirken var i starten anneks til Vejlby kirke.
1911 - 16 maj fandt den første vielse sted i kirken
1916 - var der den første konfirmation i kirken
1916 - der oprettes menighedsråd ved såvel Røjleskov kirke  som ved Strib kirke.
1918 - 1. april blev Strib og Røjleskov kirkedistrikter udskilt som et selvstændigt sogn.
1918 - 1. juni fik kirken sin egen præst - Povl Axel Viggo Hermann

 

1916 - fik kirken elektrisk lys
1918 - blev kirken forsynet med en altertavle
1936
- 25års jubilæum - menighedsgave kr. 400 til et par lysestager.
1951 - 3. juni indviedes den nye kirkegård
1976 - donerede en nabo 2 nye kirkeklokker (vedkommende kunne ikke længere holde ud at høre på "klangen" af den gamle der var revnet)
1984 - var kirken lukket fra "pinse til advent" p.gr.af en gennemgribende renovering

                                              Middelfart Venstreblad
                                                                         den 26. April 1915
Vejlby Sogneraad
    afholdt i Lørdags Møde. - Et Andragende fra Kirkebestyrelserne i Strib og Røjleskov om Opførelse af et Ligkapel ved begge Kirker stillede man sig meget velvilligt til, idet der straks blev bevilget 1100 Kr. til et Kapel ved Strib Kirke, senere vilde der saa blive opført et lignende ved Røjleskov Kirke. Et Andragende ligeledes fra Strib Kirkebestyrelse om, at Sogneraadet overtog Udgifterne ved de ekstraordinære Gudstjenester bevilgedes,

      Middelfart
               Venstreblad

          
   
den 1. Februar 1936. r936.
   En anonym Gave
      paa 2000 Kr. til Strib Kirke

  
Strib Menighedsraad har holdt Møde i Anledning af, at det i Aar er 25 Aar, siden Strib Kirke blev indviet, og Raadet vil da søge afholdt en Jubilæums-Gudstjeneste

           Torsdag den 30 April.
 Til Kirken er der skænket et Gulv-tæppe til Koret af en anonym Giver. Nogle Damer i Byen er i Færd med at sy en ny Alterdug. Endvidere er der givet den smukke Gave af 2000 Kr. til Udsmykning af Kirkens Kor, ogsa af en anonym Giver.

     Middelfart
               Venstreblad

           den 5. Oktober 1940

    Konfirmandholdet i Strib
      mindre end nogensinde.

    Paa Søndag er der Konfirmation i Røjle Skov Kirke, hvor der konfirmeres tre Piger og fire Drenge, i alt syv, hvoraf fire fra Strib. Det er der mindste Antal Konfirmander, man nogensinde har haft i Strib, og man har derfor denne Gang flyttet Konfirmationen fra Strib til Røjle Skov Kirke.

Middelfart
                Venstreblad

            den 13de Januar 1945
    Ingen Brændsel
                til Strib Kirke.

  
Gudstjenesten i Strib Kirke i Morgen er aflyst, og Grunden er den, at  man ved de meget sparsomme Brændselsbe-holdninger ikke er i Stand til at bringe     Temperaturen i Kir-ken op paa en forsvarlig Grad.   

Kommunale sager 27 jan. 49 -
 
Ansøgning fra Strib og Røjleskov menighedsråd om en forskud betaling på 1400  kr. til menighedsrådskassen for året 1948/50 til dækning af rejser m.m. i anledning af det forestående præstevalg.
  Det vedtoges at bevilge ansøgte.

Foto fra Strib kirkes genindvielse
af Biskop Vincent Lind
i efteråret 1986 -

 

Annonce - i  "Strib Annonce Tiende"  april 1961


Læs i øvrigt det  hæfte der blev udgivet  i anledning af kirkens 75 år's jubilæum -
 på Lokalarkivet.