Middelfart Avis
           d. 12te  22de 24de og 26de Juli 1861.
 Saavidt vides agter Hs. Majestæt Kongen paa Reisen fra Fredericia at begive sig over Striib til Odense. Ved Striib vil der blive foranstaltet en festlig Modtagelse og det er naturligt, at Hs. Majestæts Ankomst af Herredets Beboere vil betragtes som en Fest, ved hvilken der gives dem Leilighed til at bringe Landets elskede Drot deres hjertelige Hyldning. Sandsynligviis vil der ogsaa fra Middelfart begive sig Mange til Striib for at bringe Hs. Majestæt en kjærlig Hilsen fra vor lille til Herredet knyttede Købstad. - Om Reisen fra Striib til Odense vil skee ad Hovedveien eller ad den gamle Vei gjennem Baaring osv. er endnu uviist. - Et Rygte vil vide, at Hs. Maj. agter at aflægge et Besøg paa "Langesø".
   
                          d.22de Juli 1861.
 -  Hs. Maj. Kongen antages at ankomme til Striib imorgen Form. Kl. 10, hvor Byens Embedsmænd og Borgerrepresentationen vil være tilstede for at complimentere Hs. Majestæt. Æresporte ere opreiste ved Landingsstedet saavelsom paa flere Steder paa Veien til Odense; Hs. Maj. vil blive escorteret af 100 af Omegnens Landmænd tilhest til Gribsvad.

                        d. 24de Juli 1861.
- Igaar Formiddags Kl. omtrent 11 forlod Hs. Maj. Kongen og Gemalinde Fredericia og gik ombord i Dampskibet "Falken". Fredericia Skibsbro var særdeles smukt udpyntet med Krandse, Guirlander og en Mængde Fag. Til Broen ledsagedes Hs. Maj. Kongen og Gemalinde af Stiftamt-mand Nielsen, Amtmand Lehmann, Garni-sonens Officierer, Byens Embedsmænd og Borgerrepræsentationen. Under rungende Hurraraab steg Hs. Majestæt ombord og udtalte før Afreisen sin Tag for det beha-gelige Ophold og lovede snart atter at gjæste Byen. Faa Øieblikke derefter landede Damperen ved Striibs Skribsbro, der ved Landdistrictets Foranstaltning var smykket med en smagfuld Æresport med Indskriften "Velkommen" og Guierlander langs Opgangen til Færgegaarden. Da Skibet nærmede sig Broen udbragtes Hs. Excellence Stiftamtmand Unsgaard et Hurra, der gjentoges 9 Gange af den særdeles talrige Mængde; ved Hs. Majestæts og Gemalindes Ilandstigning lød atter rungende Hurra-raab, hvorefter følgende Velkomstsang blev afsungen: O. vær velkommen, Konge! her til Kysten ...

Derpaa udtalte Hs. Excell. omtrent i følgende Ord et Velkommen til Hs. Majestæt og Gemalinde:

- "Det er 10 Aar siden jeg første Gang havde den Ære at modtage Deres Majestæt paa Fyens Grund. Det var Vintertid, Alt var belagt med Is og Snee og Deres Majestæts Øie var mørkt. I Mellemtiden har Fredens Velsignelse udbredt Velvære og Lykke blandt Folket, medens Deres Majestæt mangen Gang har havt tunge Dage og søvnløse Nætter. Nu derimod er Alt smilende, Mark og Skov staae i deres fulde Flor og det vil med Guds Hjælp lykkes Deres Majestæt at bevare Freden til Held og Velsignelse for Deres Majestæts trofaste Folk". Hans Excellence sluttede med en smuk Hentydning til Hs. Majestæts Valgsprog og vendte sig derpaa til Hendes Naade, Kongens Gemalinde og bød Hendes Naade i smukke og velvalgte Ord hjerteligt Velkommen til Fyen. Hs Majestæt Kongens Svar, der udtaltes med høj Røst, var hjerteligt og lød omtrent saaledes: "Jeg takker for den venlige Modtagelse. Kongehjertet omslutter Fyen med den samme Kjærlighed, som mine andre Provinser, og jeg føler mig overbeviist om, at Fynboernes Hjerte nærer den samme Følelse for mig."

Derefter begav Hs. Majestæt og Allerhøistsammes Gemalinde sig til Færgegaarden, hvor der var Cuur for Embedsmændene, Amtsraadets Medlemmer, Middelfart Borgerrepræsentation og Flere, Alle med deres Damer. Efterat saagodtsom Alle vare blevne præsenterede for Hs. Majestæt Kongen og samtlige Damer for Hds. Naade Grevinde Danner, underholdt det høie Par sig i nogen Tid med de Tilstedeværende og udtalte Hs. Majestæt bl. A. for Middelfart Borgerrepræsentation, sin Tak for den venlige Modtagelse og beklagede, at han denne Gang ikke kunde gjæste Middelfart, men at han bestemt vilde komme næste Gang. Ved Afreisen lød atter jublende Hurraraab for de høie Gjæster, og paa det Sted, hvor Hindsgavls Gods begynder, var paa Foranstaltning af dets Besidder, Hofjægermester Fønss, opreist en meget smuk Æresport, ved hvilken Sognepræsten, Pastor Clausen henvendte nogle Ord til Hs. Majestæt og Gemalinde. Ved Skibsbroen var Middelfart Politicorps opstillet og Suiten ledsagedes ved Afreisen af et stort Antal ridende Bønder. Paa flere Steder langs Veien, saaledes ogsaa ved Indslev, var opreist smukke Æresporte; ved det sidstnævnte Sted modtoges det høie Par af Pastor Holberg og en talrig Mængde af Omegnens Beboere. Efter et kort Ophold paa hvert Sted lød levende Hurraraab ved Afreisen. Ved Veiens Omdreining til Fjelsted var opreist en særdeles smuk Æresport med flere smukke Indskrifter....Derpaa begav man sig til Gribsvad Kro .... I Kroen indtoges en Forfriskning, hvorefter Toget Kl. omtr. 5 satte sig i Bevægelse ad Veien til Odense. De ridende Bønders Antal voxede underveis til et Antal af vistnok over 200. Ved Vends Herreds Grændse mod-toges de høje Reisende af et stort Antal ridende Bønder fra Odense Herred, Alle forsynede med smaa Dannebrogsflag. - Hs. Majestæt og Gemalinde ankom omtrent Kl. 8 til Odense.....

                    d. 26de Juli 1861.
 -  Hs. Maj. Kongen og Gemalinde have under Opholdet i Fredericia, ifølge denne Byes Avis, allernaadigst betænkte de i Beltet den 30. f.M. Forulykkedes Efterladte med en Gave af 50 Rd. hver.

Redact. er anmodet om at optage Følgende:
   - Uagtet den Committee, som Vends Herreds Landcommuner havde nedsat for at foranstalte det Fornødne til Hs. Majestæt Kongens og høie Gemalindes festlige Modtagelse ved Ankomsten til Striib den 23de ds., fuldt indrømmer den Opfordring, der var for alle Nærboende til at benytte Leiligheden til at hilse vor folkekjære Konge Velkommen til vor Kyst, kunne vi dog ikke Andet end beklage, at den ærede Borgerrepresentation i Middelfart, ved uden Anmeldelse for Committeen at møde paa Stedet og trænge sig frem paa Broen ved Hans Majestæts Ilandstigning, tilsidesatte, efter vor Anskuelse, alle Hensyn til Landdistrictet og den Committee, som havde bekostet og ladet udføre de festlige Foranstaltninger.. Da Middelfart Commune hverken havde gjort Tilbud herom eller deeltaget i de med Arrangementet forbundne Omkostninger, forekommer det os, at der aldeles ingen Anledning var for Representationen til at vise en saadan Adfærd.
   For i muligt mødende lignende Tilfælde at forebygge Tilsidesættelser af hvad det ene offentlige Udvalg skylder det andet, have vi troet ikke at burde tilbageholde denne Udtagelse.
         H.Illum             N.Jørgensen
,
           Skibsbygger,            Sognefoged
            Skrillinge Mark.         Veilby Munkgaard.

                      N.Jørgensen
                  
Sognefoged, Aulby.
   Medlemmer af Committeen."

27de juli er der i avisen et gensvar fra Borgerrepresentationen (her i uddrag):
   - Den ærede Committee maa imidlertid have os undskyldt, idet vi virkelig intetsteds have hørt eller seet noget til den, eller der paa Stedet erfaret noget om, at det var den, der ledede Arrangementet af det Ceremonielle ved Modtagelsen af Hs. Maj. Kongen, hvorimod vi først nu lære at kjende dens Fordringer til dem, der mødte paa Striib ved denne Leilighed for at hilse Landets Konge.........."