Middelfart Avis
        den 25de Mai og 23 Dec.1869 - 21 Jan.1870 - 4 og 30 Nov. 1871 - 8 Okt. og 11 Nov.1872 - 9 Jan. 1873 og 15 Nov.1877. og 4 oktober 1941
- Som bekjendt, dyrkes Tobaksplanten meget i Frederits og Omegn. Siden sidste Krig - da en stor Mængde Mennesker, som vare flygtede fra Frederits toge Ophold her i Omegnen, navnlig i Veilby Sogn -, er Dyrkningen af denne Plante ogsaa bleven udbredt blandt Beboerne i dette Sogn og "Nyt Aftbl."havde for et Par Dage siden en Meddelelse herom, som vi tillade os at gjengive: "Fyens Stifts patriotiske Selskab" har nylig drøftet Sagen om Forbedring i Husmændenes Kaar og vil, som det lader, udsætte Præmier for Pløjning med Køer og Sligt, hvilket jo er meget rosværdigt. Men her paa Egnen og særlig i Veilby Sogn har der i de sidste 3 a 4 Aar udviklet sig Dyrkningen af en Plante, som giver især den Husmand, der med Flid lægger sig derefter, en meget god Indtægt, nemlig Tobak. For faa Aar siden begyndte en Husmand her at plante Tobak i sin Brakmark, som udgjør omtrent 4 Skp. Land, og da han har været meget heldig, har Tobaksavlen udbredt sig med stor Hurtighed, først hos hans Naboer, siden over hele Sognet og har vist sig at være meget fordelagtig. Større Jordbrugere have ogsaa - hvad der fortjener Efterligning - begyndt at udlægge et lille Stykke af deres Brakmark dertil og overlade det til deres Husmænd, som ikke have Jord selv, og saa dele Udbyttet; begge Parter have staaet sig godt derved. En stor Del ved Dyrkningen af denne Plante beror iøvrigt paa Pasningen; men Arbeidet er let: mangen en Husmandskone har passet det, medens Manden tager Vare paa sit sædvanlige Arbeide.

                       den 23de December 1869
- Der er i disse Dage udført herfra en ikke ubetydelig Del Tobak, som udgjør dette Aars Avl i vor Omegn (fornemmelig i Veilby Sogn), hvor det er bleven opkjøbt hos Beboerne. Herfra er det udført til en af vore sydlige Nabobyer og betalt med omtr. 10 Rd. for 100 Pd. At Tobaksdyrkningen yder god Fortjeneste kan skjønnes deraf, at der paa en Brakmark paa næppe en halv Td. Land g.M. iaar er avlet 8S 900., altsaa et Udbytte af 80S90 Rd.. S Det vil dog vist snart vise sig, at Jorden maa have forøget Næring, og at endel af det store Udbytte maa anvendes til passende konstige Gjødningsstoffer.

                  den 21de Januar 1870.
- Ifølge en for nogle Dage siden af Sognefogederne i Veilby Sogn foretaget Optegnelse angaaende Tobaksavlen dér i Sognet sidste Sommer, har det vist sig, der med denne Plante har været dyrket omtr. 98½ Tdr Land g. M., (?) hvilket har givet et Udbytte af lidt over 76,000 Pd., hvoraf omtr. 45,000 Pd. Er solgt til en Gjennemsnitspris af 9 Rd. 5 Mk. Pr. 100 Pd. Medens omtr. 31,000 Pd. Endnu er usolgt. Som tidligere bemærket i "Middelfart Avis", er det jo udelukkende Brakmarker, der have været benyttede til Tobaksavlen, og en stor Del af Jorden tilhører Gaardmænd, som have ladet Husmænd dyrke den med Tobak imod at faa den halve Fortjeneste ....

               den 4de November 1871
 Tobaksavlen, der siden 1864 har faaet Indgang i Veilby Sogn, hvor Flygtninge fra Frederits og Omegn lærte Befolkningen denne Plantes Dyrkning, har siden været i jævn fremgang her i Sognet. Iaar er der avlet mindst 300.000 Pd. deraf hvilket Udbytte kan anslaaes til mindst 30.000 Rd. Af denne ingenlunde ubetydelige Sum falder henved en Trediedel paa Husmænd og Indsiddere, der herved ere satte istand til med mere Freidighed at se den arbeidsløse Vintertid imøde ...... - Omtrent samtidig med at Tobaksdyrkningen tog et større Opsving i Veilby Sogn blev der oprettet en Syge- og Hjælpeforening for Husmænd og Indsiddere; denne Hjælpekasse nyder et ikke ringe Tilskud af de bedre stillede Beboere i Sognet, men dens Nytte synes endnu ikke at være ganske klar for Størstedelen af den Klasse, hvis Nødanker den er bestemt at være ....

                den 30te November 1871
 Fra vor Meddeler angaaende dette Aars Udbytte af Tobaksavlen i Veilby Sogn havde vi i Aftes modtaget en Berigtigelse, ifølge hvilken det beroer paa en feil Optælling, at Udbyttet er angivet saa høit som tidligere. Man havde nemlig ved Sammentællingen faaet ud, at der iaar havde været 206 Tdr. Land beplantet med Tobak, medens der i Virkeligheden kun har været 83 Tdr. Land (10.000 9 Al.). Efter Meddelerens Mening er der kun avlet omtrent 140.000 Pd. S Der er solgt flere Partier, som skulle leveres i disse Dage, til 10 à 11 Rd. pr 100 Pr. og et Parti, at levere i Marts Maaned, er solgt til 11½ Rd. Skjøndt Udbyttet saaledes langt fra bliver som anført, er det alligevel en god Støtte for de Smaafolk, der havde dyrket Tobak.

       Tirsdag den 8de Oktober 1872.
 -  Tobaksdyrkningen i Veilby Sogn herved Byen har i Aar givet et fortræffeligt Udbytte, ligesom der med Tobak har været beplantet langt mere Jord end noget tidligere Aar. Der er i Sognet saagodtsom ingen Arbeiderfamilie, der ikke har havt et Stykke Jord beplantet dermed og det vil derfor, efter vor Meddelers Mening, blive et føleligt Savn, dersom der bliver lagt saadan Skat paa Tobaksavlen, at Jordeieren finder, at det ikke kan svare Regning at udlægge Jord dertil. - Af Avlen i Aar er allerede solgt betydelige Partier at levere i December Maaned til en Pris fra 10 til 12 Rd. pr. 100 Pd

         Mandag den 11te November 1872.
- Ifølge en efter Ordre nylig foretagne Optælling ,til Oplysning for det statistiske Bureau, er der i Veilby Sogn i Aar avlet 170.000 Pd. Tobak, deraf er der paa Husmænds Jorder avlet omtrent 49,000 Pd., paa Gaardmænds Jorder, dyrket af Husmænd og Indsiddere mod det halve Udbytte, omtrent 91,000 Pd., og dyrket af Gaardmændene selv omtrent 30,000 Pd. Af sidstnævnte Kvantum kommer igjen en betydelig Del paa mindre Gaardmænd, der kun have mellem 1 og 2 Td. Hartkorn, saaledes at den største Del af Udbyttet falder Smaafolk tilgode. S Saagodtsom hele Avlen er i Aar solgt til 10 Rd. pr. 100 Pd. for rundbladet og 12 Rd. for langbladet Tobak; ganske Enkelte skulle have lidt mere . - Ved Tobaksdyrkningen i Brakjorden er det Gode, at der kan saaes Vintersæd derefter; Sukkerroen vil derfor for det Første næppe faa Fremgang i Veilby Sogn, tilmed da Tørrehusene til Tobakken, som nylig ere opførte, saa blive til ingen Nytte, dersom Tobaksdyrkningen ophører.

                 den 9de Januar 1873.
- Den fra Veilby Sogn her ved Byen udgaaede Adresse til Rigsdagen mod Beskatning af Tobaksdyrkning har som meddelt faaet 1060 Underskrifter. Den lyder saaledes:
                           Til Rigsdagen
Der er i disse Dage indbragt et Forslag til Lov om Beskatning af den indenlandske Tobak, som dyrkes her paa denne Egn og nogle faa Steder flere her i Landet. I denne Anledning tillade Undertegnede sig underdanigst for det høie Thing .... at her paa Egnen, navnlig i Veilby Sogn, Vends Herred, har man i 8 Aar dyrket Tobak i det mindre og troer derfor at kjende lidt til Fordele eller Skade, om Dyrkningen ....? eller gaa sin egen Gang. ....
   Tobaksdyrkningen er et meget urent Arbeide, et besværligt Arbeide, fordi Vedkommende skal gaa krumbøiet eller krybe frem; men den har den Fordel, at Børn fra 7 Aar af kan tage Del deri og Børn fra 9 Aar af kan udrette ligesaameget derved som Voksne, naar undtages Hakning, som kun er en lille Part af Arbeidet.
     Det store Gode ligger saaledes deri, at medens den fattige Husfader tjener sin Dagleie hos Bonden som sædvanlig, kan hans Hustru og Børn med megen Besvær tjene en lille Dagleie ved Tobakken, og disse "Bække smaa" hjælpe til, at Familien imødeser den arbeidsløse Vintertid med mere Frimodighed. Husmænd med Jord dyrke gjerne et lille Stykke Tobak i Brakjorden, som Kone og Børn ligeledes passe, mens Gaardmændene ikke kan dyrke Tobak ved egne Folk, da det meste Arbeide ved Tobakken falder i den travle Høsttid og Arbeidet tillige er af den Beskaffenhed, at Tjenestefolk ikke vil have med det at bestille. Deraf følge, at det er den fattige Arbeiderbefolkning, som har særlig Nytte af denne Frembringelse. Man har herfra Exempler på, at flere Familier, som før har været under Fattigforsørgelse, nu hjælper dem selv, og det er ganske bestemt, at mange Familier vil hjemfalde til Fattigforsørgelse, hvis der skal lægges Skat paa deres Arbeide .....

              den 15de November 1877.
- Den Tobaksavl, som her paa Egnen tog sin Begyndelse i Aaret 1865 (Aaret efter at de for Krigen flygtede Beboerne fra Frederits havde vakt Sandsen derfor), blev i det følgende Par Aar drevet med stor Iver, saa at alene i Veilby Sogn Udbyttet i 1869 eller 70 steg til omtr. 170.000 Pd. Man brugte Brakmarken, som sædvanligvis af Gaardmændene blev overladt Smaafolk, imod Deling af Udbyttet, og saalænge Prisen holdt sig oppe i en Snes Kr. for 100 Pd. gav det en god Indtægt. Det viste sig imidlertid efterhaanden vanskeligt at levere Avlen i saadan Tilstand, som der udkræves for god Handelsvare og da Prisen dalede er Dyrkningen i de sidste 3 - 4 Aar taget stærkt af, ikke blot i Veilby Sogn, men ogsaa paa de fleste andre Steder i Egnen, saa at Udbyttet iaar næppe bliver 50.000 Pd.
         Middelfart Venstreblad
                        den 4. Oktober 1941
  En flot Virginia-Tobak paa Strib.

 Tobaksblade paa 80 cm     
                        dyrket i Mistbænk.

Nu er Tobakken »ophøstet« de fleste Steder paa Vestfyn og rundt paa Gavlen hænger Bladene til Tørring S det første Led i den lange Behandling, de skal igennem, inden de kan gaa op i Røg.Der er mange flotte Eksemplarer mellem de Blade, som er dyrket hos kyndige Folk, og paa hosstaaende Billeder ses Prøver paa Virginias-Blade fra Gartner Chr. Hansen, Strib, der har haft ca 1000 Virginiaplanter foruden en Mængde Bondetobak

.Dette Billede viser Gartner Hansens 7-aarige Datter, Jytte, der er blevet udstyret med et Bladskørt som en hel Sydhavnsprinsesse, Skørtet bestaar af store Virginiablade, der er dyrket i Mistbænke og derfor er blevet særlig store og fine, De maaler 78-80 Centimeter i Længden. Paa Gavlen ses Høsten af Virginia hængt op paa gammeldags Manér.

Paa dette Billede staar Jytte sammen med den 3-aarige Carl og præsenterer et Par Tobaksblade, som maaske inden længe skal blive Materialerne til en »Flor de Vestfyn«.