Middelfart Avis
               
den 29. December 1864.
 - Der er nu kommen Tilladelse til at sløife alle de Batterier og
løbegrave som i saa stor Mængde ere anlagte her ved Byen i det nu snart forløbne ulykkelige Aar, da Danevirke blev flyttet til Lillebelt og - nord for Limfjorden. Forsvarsværkerne her havde en betydelig Udstrækning, nemlig fra Strib til Middelfart og videre omkring Hindsgavls Odde (samt Fænø og Fønsskov), overalt forbundne ved Løbegrave, ofte i flere Rækker (saaledes paa Hindsgavls Odde, hvor Skovpartierne gjennembrydes af Colonneveie og Løbegrave). Paa mange Ste-der var der anlagt Hytteleire, navnlig i Hindsgavls Skove, i hvis Nærhed man jo fornemmelig ventede, at Angrebet skulde skee. Krigstelegrapher fandtes i stor mængde,   og overalt paa høie Steder paa Markerne var anbragt Bauner. I selve Byen var kun Løbegrave, nemlig paa dens nordlige Side i Haverne langs Stranden, men Batterierne begyndte til begge Sider i Byens umiddelbare Nærhed, saaledes mod Øst ved Teglværket og mod Vest paa den nye Kirkegaards yderste Hjørne, nærmest Gremerhus. Paa den høie Bakke bag Konge-broen, hvor der tidligere blev skudt til Fuglen, var et Par af de betydeligste anbragt, og nedad Bakkens Sider er indgravet 100 Jordhytter eller Huler, lig dem, som i 1849 fandtes paa den indvendige Side af Fredericias Volde. Nu forsvinde alle disse Herligheder og Ploven vil snart jævne vort Danevirke. Dog med Guds Hjælp vil det lykkes os at reise et nyt; thi har nogensinde Landet været aflave, saa er det nu.