Middelfart Avis
        den 5te og 7de August og 28de Okt1863.
- Resten af "Billeshave Skovmølle", beliggende en Miilsvei herfra Byen, er igaar Nat gaaet op i Luer. To Nætter før denne Eiendom i April Maaned skulle sælges ved 4de Auction, nemlig Natten til den 9de April, brændte Vindmøllen - til imorgen (Torsdag) er 5te Auction ansat, og nu er Resten, Vand Møllen og Bygningerne, afbrændt. At der er Forbrydelse med i Spillet var allerede tydeligt ved Branden i April, thi hele Eiendommen var ligesom nu ubeboet, men de optagne Forhører ledede ikke til Noget. - Det er saavidt vides, en Mand ved Navn Peder Andersen Tørring, der har bygget og eiet "Billeshave Skovmølle", og det synes som om Alt, hvad denne Mand saaledes har med at bestille, er forfulgt af Ildebrand. Hans første Eiendom herpaa Egnen, var den Gaard, som Hørsvinger Rasmus Andersen i Kustrup nu eier. I Peder Andersen Tørrings Besiddelsestid brændte denne Eiendom en Gang og er siden, efter paany at være opført, atter brændt en Gang. Efter at have solgt denne Gaard, kjøbte han det saakaldte "Humlestedet" i Billeshaveskov, hvilket han beboede i nogle Aar, indtil han opførte et Huus paa en Hjørnelod, der hvor han senere byggede den nu ad to Gange nedbrændte Skovmølle. Dette Sted solgte han, men inden den nye Eier tog det i Besiddelse, gik det op i Flammer. Siden den Tid har han boet ved Flaskensbugt i en ussel Fiskerhytte, der tilforn ikke har været beboet uden i Fisketiden. Det er nu et Spørgsmaal om Ilden vil skaane denne Rønne og lade Peder Andersen Tørring beholde Tag over Hovedet.

                        den 7de August 1863.
- Saa vidt vides har det angaaende "Billeshave Skovmølles" Brand optagne Forhør, som sædvanlig, ikke ledet til Brandstifterens Opdagelse.

                    den 28de October 1863
                            .Bekjendtgjørelse.
Ifølge min Indstilling desangaaende har Justitsministeriet bemyndiget mig til at udlove en Belønning af 10 Rd. til den eller dem, der maatte kunne meddele saadanne Oplysninger om de Billeshave Skovmølle Nætterne mellem 8de og 9de April d. A. samt imellem den 3die og 4de August d. A. overgaaede Ildebrande, hvilke antages at være paasatte, - at den Skyldige derved kan opdages.
        Hvilket herved bekjendtgjøres, med Tilføiende, at Agiverens Navn, om forlanges, vil blive fortiet.
           Vends Herredsfogedcontoir,
                    den 26de October 1863.
                                                          H.P.R.Møller.