Lille Belts Tidende
                  eller
        MiddelfartAvis Nr.1

             den 20de November 1857.
Tirsdagen den 24de November d.A. om Eftermiddagen Kl.3 agter Møller Peder Andersen Billeshave Skovmølle i Veilby Sogn, ved en Auction, om antagelig Bud skeer, at sælge bemeldte sin Eiendom, bestaaende af et Vaaningshuus med 4 Tdr. Land, samt en Vand- og Veirmølle, efter de Conditioner, som ved Auctionen, der holdes paa den sælgende Eindom, ville blive bekjendtgjorte.
   Vends Herreds Auctions_Contoir i
                       Middelfart
                  d. 4de Novbr. 1857