Middelfart Avis
                
 den 11 Juni 1864.
   Vaabenhvilen. Ifølge paalideligt Telegram fra Kjøbenhavn er Vaabenhvilen forlænget til d. 25 d.M. denne Dag medregnet.  Neden-staaende skrivelse til Etappecommandant-skabet paa Striib, fra Oberst og Commandant Auersperg, dateret d. 9de dennes, saalydende:
   "Von seiten des Festungscommando Indenrigsminister Fredericia wird hiemit mitgetheilt, dass gegen die Rckkehr von Bewchnern dieser Stadt die k.k. øster-reichische Militair-Behørde keinen Anstand erhebt", meddeles herved, til Efterretning for de af Fredericias Byes Indvaanere, der opholder sig paa Fyen og agte sig tilbage til deres Hjem.
     Pladscommandantskabet i Middelfart,
den 11 Juni 1864
              S.B.Krieger
                            Oberstl. og Pladscomdt.