Middelfart Avis
                          den 16 Marts 1864.
(Annonce)
   De af Fredericias Indvaanere, der ere flyttede til Fyen og som maatte have Noget med mig at afgjøre, underrettes om, at jeg indtil videre boer hos Gaardeier Hans Hansen paa Røile Mark ved Bøgelund, pr. Middelfart         E.Vestergaard Krigsassesor.

           den 23 Marts 1864.
(Annonce)
             Efterlysning
Ved Flytning fra Fredericia er paa Striibs Bro bortkommen fra Peter Honoré en Sæk, pakket med Flæsk og Fodtøj m.m. samt to Pakker med Sengetøj. Den Retsindige, som kan give Oplysning bedes at henvende sig til Undertegnede hos Hr. Gaardeier Niels Olsen i Staurby ved Middelfart.
                       J.Honoré Skomager.

(Annonce)
            Bekjendtgjørelse
Ved Overfarten fra Fredericia til Røile Mose er i Søndags Aftes bortkommet en Pakke hvori var en rødstribet og en blaastribet Dyne samt en sort Kaabe. Hvem, der kan give Oplysning om disse Ting bedes godhedsfuld at henvende sig til Rasmus Nielsens Enke i Staurby.
             
             den 13. Mai 1864.
- Ifølge et her i dag offentliggjorte Telegram er det tilladt Beboerne af Fredericia og Omegn, at vende tilbage fra Fyen til deres Hjem.

(Annonce)
              Efterlysning
Ved Striib Reise fra Fredericia afvigte Marts Maaned, er ved Strib bortkommen en Kasse hvori var 5 Damehatte og nogle Smaating. Kassen var mærket "R.Hansen Fredericia" - For Tilveiebringelse af nævnte Gjendstande udleveres en passende Belønning, naar man desangaaende henvende sig til Underteg-nede
        Fredericia, den 12te Mai 1864.
                    R.Hansen, Avlsbruger