Middelfart Avis
          den 9.Marts 1864.
-  Igaar morges begyndte en stærk skydning i Jylland. I Løbet af Formiddagen kunde man herfra Byen iagttage, hvorledes Fægtningen trak sig nærmere og nærmere mod Kysten, indtil den omtrent ved Middagstid stod ved Snoghøi. Den tæt ved Færgegaarden beliggende Skov synes for en Tid at have væ-ret Kamppladsen; men vore Tropper nødtes til atter at trække sig tilbage. Desværre lykkedes det her Fjenden at afskjære et Compagni af Vore, der bleve tagne tilfange; men vi maa høilig beklage og forundre os over, at de fyenske Batterier ved Kongebroen ikke vare satte istand, da disse ellers vilde kunne have forhindret Fjenden at nærme sig Stranden, medens man i Baade havde modtaget Soldaterne. Kampen fortsattes om Eftermiddagen, Skydningen blev stærkere, Fægtningen var nu Ø. og NØ. for Snoghøi imod Fredericia og skal endogsaa have trukket sig betydelig ad Veile. Først i Mørkningen blev Alt roligt. Fjenden sendte Granater over imod Striib nok egentlig efter en i Bugten liggende Skonnert, dog uden at træffe denne; men det synes ogsaa her forunderligt, at Batterierne ved Striib ikke vare belagte med Kanoner, skjønt der nu i lang Tid er arbeidet paa disse Dag for Dag. Der sendtes ogsaa Granater imod Batterierne ved Kongebroen, men ogsaa her uden at gjøre Skade. En af disse faldt og sprang i Hindsgavls Gaard.